Publicering av årsredovisning 2017

Report this content

Stockholm 2018-04-03

I bolagets årsredovisning, se bilaga, har justeringar om ca 0,35 MSEK skett från den bokslutskommuniké som publicerades 2018-02-22. Justeringarna, föranledda av försiktighetsprincipen, rör nedskrivningar av värdet på dotterbolag och påverkar koncernens resultat- och balansräkning negativt.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.