Ett samlat grepp om arbetet mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering

Ett samlat grepp om arbetet mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering - De senaste årens utveckling med en ökande propagandaspridning och ett växande och allt grövre våld med rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska förtecken är mycket oroande. Lika oroande är förekomsten av diskriminering av olika slag. Det är oacceptabelt om t.ex. namn, utseende eller sexuell läggning ska påverka individens möjligheter i samhällslivet, säger statsrådet Mona Sahlin. Det är angeläget att nu ta ett samlat grepp om arbetet mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering och ge det en mera strukturerad form och därmed en långsiktighet och kontinuitet som saknas idag. Därför har regeringen idag lämnat skrivelsen En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (2000/01:59) till riksdagen. I skrivelsen redogörs utförligt för det arbete som hittills bedrivits för att motverka rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och sexuell läggning, liksom för gällande lagstiftning på området. När det gäller det fortsatta arbetet presenteras en nationell handlingsplan. - Kampen mot intolerans och främlingsfientlighet är inte annorlunda än kampen mot homofobi. Alldeles för ofta glöms de homosexuella bort när vi pratar om intolerans. Homosexuella har i sin kamp mot högerpopulistiska krafter och nazister visat att arbetet mot intolerans är politisk, menar statsrådet Mona Sahlin. - Handlingsplanen är inte en isolerad företeelse, utan ett led i en ständigt pågående process. Regeringen lyfter fram områden som ska prioriteras i det fortsatta arbetet mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Handlingsplanen innehåller också ett antal nya konkreta initiativ, betonar statsrådet Mona Sahlin. I handlingsplanen aviseras bl.a. en förutsättningslös utredning av möjligheterna till en generell lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden. Detta utredningsarbete skall även omfatta frågan om olika ombudsmäns uppgifter och ansvarsområden samt frågan om en sammanslagning av några eller samtliga ombudsmän. Vidare aviseras i handlingsplanen att regeringen kommer att arbeta med inriktning mot att verkligen utnyttja de möjligheter att använda antidiskrimineringsklausuler vid offentlig upphandling som kan finnas. I anslutning härtill aviseras ett utredningsarbete angående möjligheterna att förena statliga stödåtgärder med krav relaterade till icke- diskriminering. I handlingsplanen presenteras även ett antal uppdrag till olika myndigheter. Det gäller t.ex. myndigheter inom rättsväsendet samt Skolverket respektive Arbetsmarknadsstyrelsen. - Det är viktigt att vi belyser romernas svåra situation. Därför kommer vi under 2001 att ge DO i uppdrag att långsiktigt och strategiskt arbeta för att förebygga och motverka diskriminering av romer, säger statsrådet Mona Sahlin. Det fortsatta arbetet med inriktning mot inrättandet av ett Forum för Levande historia samt Integrationsverkets fortsatta arbete med bl.a. uppbyggnaden av en nationell kunskapsbank och en rådgivande och stödjande verksamhet för kommuner som har problem med rasistiska eller främlingsfientliga strömningar lyfts särskilt fram. Viktiga delar av handlingsplanen rör det lokala arbetet samt formerna för samverkan mellan regeringen och andra aktörer, inte minst frivilligorganisationerna. Det gäller t.ex. Integrationsverkets fortsatta arbete med ett uppdrag om samråd och dialog, gemenskapsinitiativet Equal samt ett uppdrag till Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige att sprida information om, och bistå frivilligorganisationer och andra som vill ansöka om ekonomiskt stöd från kommissionen inom ramen för, EU:s handlingsprogram mot diskriminering. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00970/bit0002.pdf

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Dokument & länkar