Goda exempel ska leda till fler stadsgator

Regeringen har idag, den 30 augusti, gett Boverket i uppdrag att sammanställa exempel på omvandling av tidigare genomfartsleder till stadsgator. Syftet är att sprida goda exempel på gator som är mångfunktionella, där många olika behov och intressen kan hanteras samtidigt som digitaliseringens möjligheter utnyttjas.

- Sverige växer. Det behöver byggas mycket bostäder och på många håll runtom i landet vill man nu göra om trafikleder till smarta gator så att fler funktioner kan samsas och utrymmet kan utnyttjas bättre. Då är det bra att ha tillgång till en ordentlig kunskapsbas med exempel på klimatsmarta, hållbara och levande stadsmiljöer som integrerar bostadsområden istället för att skära av dem från varandra, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Boverket ska i sin sammanställning beskriva åtgärder i den fysiska miljön vid tidigare omvandlingar av genomfartsleder till mångfunktionella och smarta stadsgator. Boverket ska även redogöra för framgångsfaktorer, synergieffekter, målkonflikter och eller hinder för implementering för varje enskilt exempel, som både kan vara svenska och internationella.

Boverket ska i genomförandet av uppdraget, som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2019, inhämta synpunkter från Trafikverket och andra relevanta myndigheter.

Fakta:

Samverkansprogrammet Smarta städer

Smarta städer är en av fem strategiska samverkansprogram som regeringen inrättat för att möta stora samhällsutmaningar. Med Smarta städer ska innovation, teknik och digitalisering möjliggöra långsiktigt hållbara urbana miljöer.

Länk: 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/smarta-stader/

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar