Möte med kommissionären för sysselsättning, socialpolitik och jämställdhet, Anna Diamontopoulou

Möte med kommissionären för sysselsättning, socialpolitik och jämställdhet, Anna Diamontopoulou Vid olika möten idag träffade statsråden Mona Sahlin, Ingela Thalén och Margareta Winberg kommissionären för sysselsättning, socialpolitik och jämställdhet, Anna Diamontopoulou. Vid mötet diskuterades den svenska regeringens prioriteringar på dessa områden under ordförandeskapet. Från ordförandeskapets sida underströks betydelsen av att följa upp de strategier och mål som slogs fast i Lissabon förra våren. Strategin innebär att ekonomi, sysselsättning och sociala frågor knyts ihop och att jämställdhet är en viktig förutsättning för att klara målet om högre sysselsättning och ökad ekonomisk tillväxt. Vid det extra toppmötet i Stockholm blir huvuduppgiften att följa upp toppmötet i Lissabon, dvs. att säkerställa att beslutade åtgärder genomförs samt att peka ut inriktningen för det fortsatta arbetet. Statsrådet Mona Sahlin informerade kommissionären Anna Diamontopoulou om det informella ministermötet i Luleå 15-17 februari som är ett gemensamt möte för arbetsmarknads och telekomministrar. Temat är bristen på IT kompetens (skills gap). Vidare diskuterades den sociala agendan som antogs vid toppmötet i Nice i december. I agendan anges att en första uppföljning skall ske vid toppmötet i Stockholm. Statsrådet Mona Sahlin tog vid sitt möte med kommissionären även upp frågor om arbetsmiljö. På det sociala området lyftes två frågor fram. Dels familjepolitikens betydelse för att öka kvinnors och mäns möjligheter att kombinera arbete och familj och för att åstadkomma ökade födelsetal. Dels pensionssystemens betydelse för att förhindra fattigdom och utslagning. Pensionsfrågan kommer vara viktig under hela det svenska ordförandeskapet. Vad gäller det övergripande jämställdhetsarbetet diskuterades hur arbetet med mainstreaming skall utvecklas - jämställdhetsperspektiv skall finnas i alla politiska beslut. Därtill underströks att kampen mot sexslavhandeln inom EU skall prioriteras. Även social- och jämställdhetsministrarnas möte i Norrköping, den 21-23 januari, diskuterades. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00870/bit0002.pdf

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar