Statliga samordnare ska fortsätta underlätta processer för bostadsbyggande

Regeringen har beslutat om ett kommittédirektiv för att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar.

Den statliga samordnaren för större samlade exploateringar Johan Edstav har av regeringen fått i uppdrag att hjälpa kommuner och andra berörda parter med samhällsbyggnadsprocessen när det råder svåra planeringsförutsättningar. Det kan handla om fall då nya stadsdelar exempelvis planeras att byggas i gamla industri- eller hamnområden med förorenad mark.

- Johan Edstavs arbete har visat sig vara framgångsrikt. Det är tydligt att en statlig samordnare varit avgörande för att få fram lösningar i komplexa planeringssituationer med många inblandade aktörer. Därför ger regeringen nu Johan Edstav uppdraget att fortsätta det utveckla det arbetet, säger bostadsminister Peter Eriksson. 

I sitt uppdrag ska den särskilda utredaren bland annat,

  • erbjuda en arena för dialog mellan berörda parter,
  • stödja kommuner i planeringen av bostadsexploateringar där förutsättningarna är särskilt komplexa,
  • underlätta för kommuner i arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling,
  • verka för metodutveckling för särskilt komplexa planeringsförutsättningar,
  • bilda och driva ett nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar och städer,
  • fortsätta arbetet avseende uppdraget att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande
  • analysera för- och nackdelar med ett införande av möjlighet till krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringskansliet senast den 31 december 2020.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Dokument & länkar