Utredare lämnar förslag om sanktionsavgift för uteblivna anmälningar om avverkning av skog och överklagande av beslut enligt skogsvårdslagen

Måndagen den 16 oktober överlämnade den särskilde utredaren Fredrik von Arnold sitt betänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Utredaren har haft i uppdrag att bland annat:

  • föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen,
  •  identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
  •  ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter.

I uppdraget föreslår utredaren sanktionsavgifter för uteblivna anmälningar om avverkning m.m. Straffbestämmelserna för dessa skyldigheter upphävs. Istället ska en sanktionsavgift tas ut av markägaren om anmälningspliktiga åtgärder påbörjas utan att Skogsstyrelsen underrättats. Utredaren föreslår också bl.a. en utvidgad rätt att överklaga vissa av Skogsstyrelsen beslut.

- Jag har i dag tagit emot betänkandet Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen från utredaren Fredrik von Arnold. Jag kommer att läsa betänkandet med stort intresse. Betänkandet kommer nu att analyseras av Regeringskansliet, säger Sven-Erik Bucht.

Länk:
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/10/SOU-2017_81_till-web.pdf

 

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar