Dricksvattnet i Vättern hotas av PFAS-gifter från Karlsborgs flygplats

UTTALANDE. Det föreligger ett akut hot mot Vättern som dricksvattentäkt och livsmiljö för en unik fauna, på grund av Karlsborgs PFAS-förorenade militära flygplats. PFAS-kemikalier tillhör ytterst farliga gifter, som kan orsaka cancer och även påverka reproduktion och fosterutveckling. Dessa gifter bryts ej ner utan ackumuleras i näringskedjan och finns sedan kvar under många årtionden. Deltagarna vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i Kristianstad enades om ett uttalande om detta och föreningen uppmanar regeringen att agera. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) beslutade i oktober 2018 att tillåta Fortifikationsverket börja dränera landningsbanan på Karlsborgs flygplats. Beslutet är olagligt, då det inte tar hänsyn till att området är förorenat och att grävningarna dels måste hanteras enligt 10 kap. i miljöbalken och dels prövas tillsammans med dispensansökan för markavvattning hos länsstyrelsen.

Trots att beslutet innebär att PFAS-förorenat vatten sprids ut i Vätterns skyddsområde för dricksvatten, och på angränsande fastighetsägares mark, har varken miljökonsekvensbeskrivning upprättats eller grannarna informerats. Beslutet är överklagat av både Aktion Rädda Vättern och av enskilda markägare. De klagande kräver att de extremt långlivade och hälsofarliga kemikalierna måste saneras innan dräneringen får påbörjas.

Regeringen har dock ännu inte tagit upp ärendet*, trots att det legat hos regeringskansliet sedan november och trots att frågan är akut.

Fortifikationsverket uppger att Försvarsinspektören har gett klartecken och att det därför inte finns något hinder, men detta är ännu ett missförstånd. Det är regeringens sak att avgöra denna fråga. Innan regeringsbeslutet är taget finns inget tillstånd. Det är därför olagligt att påbörja dräneringsarbetet innan regeringen fattat sitt beslut. Struntar ansvariga i detta kan straff utmätas enligt 29 kap. 4 § miljöbalken.

Naturskyddsföreningen uppmanar regeringen att agera för att dräneringen av Karlsborgs flygplats ej tillåts förrän marken grundligt sanerats från PFAS-kemikalier, så att inte dricksvattnet i Vättern påverkas av dessa gifter och därigenom påverkar nära på 300 000 människor och än fler i framtiden.

* Angående överklagat FIHM-beslut om ”bankantsdränering” på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. (Regeringens beteckning M 2018/02742/Me.)

Kontakt:
Eva Gustvsson, vice ordf i Skaraborgs Naturskyddsförening,  076 622 93 41
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen, 070 870 37 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar