Kalkbrytningen i Bunge stoppas

Den omstridda kalkbrytningen i Bunge på norra Gotland måste prövas på nytt. Högsta domstolen upphävde idag Mark- och miljööverdomstolens dom 2012 och förklarar att domen om tillåtlighet som gavs tidigare inte får hindra att det görs en tillståndsprövning enligt EU-domstolens lagar om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

- Det här är en glädjens dag för svensk naturvård. Det här är ett första steg i tillnyktringen i tillämpningen av miljöbalken och EU:s bestämmelser om art- och områdesskydd. Bunge är ett unikt område i Sverige och norra Europa, både med tanke på de höga naturvärdena och med tanke på vattenförsörjningen i området. Då går det inte att bryta ett hål som är dubbelt så stort som Visbys ringmur där, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Det var i höstas som det finska företaget Nordkalk tvingades avbryta sina förberedelser för att bryta kalk i ett av Sveriges viktigaste naturområden med mängder av skyddsvärda djur och växter.  Bland annat har två så kallade Natura 2000-områden pekats ut i omgivningarna. Det innebär att de ingår i EU:s nätverk av skyddade naturområden och anses viktiga ur ett europeiskt perspektiv. Dagens dom innebär att kalkbrytningen måste prövas på nytt. Det är Mark- och miljööverdomstolen som kritiseras. Domstolens hantering ledde till att det blev en uppdelning i en dom om tillåtlighet och en dom om tillstånd, utan att någon sammanhållen miljöprövning gjordes. HD ger därmed Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen rätt i deras kritik av hur ärendet skötts.

Det Högsta domstolen slår fast är att Mark- och miljööverdomstolens hantering av ärendet inte är förenligt med våra unionsrättsliga förpliktelser och kravet på en samlad bedömning av skada på de skyddade områdena, vilket är en vinst i ärendet om Bunge men även mycket principiellt viktigt för andra mål, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Joanna Cornelius, miljöjurist Naturskyddsföreningen, 070-462 55 15

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera