Naturskyddsföreningen om budgeten: Ansvarslös!

Insikten om vikten av miljön och en hållbar utveckling saknas i regeringens höstbudget, trots att järnvägen lyfts fram som en av de stora satsningarna. Satsningarna på förnyelsebar energi minskar, det finns inga pengar avsatta för att uppfylla Nagoyamålet och det finns ingen budget för att minska transportsektorns miljöpåverkan trots regeringens vision om att ställa om till fossiloberoende.

-         Miljöbudgeten minskar med över en miljard de kommande åren. Det betyder att man skär i grunden för det offentliga miljöarbetet i Sverige och att miljöbudgeten åter hamnar under fem miljarder, en tillbakagång. Det känns så tråkigt, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

-         I den internationella debatten talas det om ”the green race” som ett sätt att öka konkurrenskraften och sysselsättningen men regeringen tycks vara tondöv och svarar med att lägga in backen. Inte ens ramanslaget till järnvägen kommer upp till de nivåer vi hade 2010 och beräknas också minska igen efter 2012. Jag trodde åtminstone att frågan om tågkaoset skulle fått regeringen att lägga fram en rejäl satsning till 2015, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Generellt fortsätter regeringens stöd till sol- och vindenergi att minska de kommande åren. Även anslag för energieffektivisering och energiteknik som har positiva effekter på klimatet, till exempel solceller och biogas, minskar eller är oförändrade nästa år.

-         Det är oerhört beklagligt att regeringen missar möjligheterna att skapa jobb och en bättre miljö genom att satsa resurser på en klimat och energiomställning. Istället präglas budgeten av en systematisk nedskärning på sol, vind och energieffektivisering. Stödet till solvärmen tas bort helt och om stödet till solceller skall vara kvar 2013 ger man inget besked, säger Svante Axelsson.

Anslaget för skydd av natur ökar marginellt, men denna ökning på en dryg procent räcker inte ens för att kompensera de ökade markpriserna. Sveriges åtagande vid FN:s konferens i Nagoya för ett år sedan om att skydda 17 procent av landarealen fick tyvärr inget gehör i budgeten. Anslaget för insatser för den biologiska mångfalden minskas med en fjärdedel, eller drygt 200 miljoner. Pengarna överförs till havs- och vattenmiljön istället.

-         Det är inte rimligt att förstärkningar av ett viktigt område ska ske på bekostnad av den biologiska mångfalden i skogen. De totala minskningarna av skydd och skötsel av natur är oacceptabla, i synnerhet som dessa områden är eftersatta redan idag, säger Mikael Karlsson.

Trots att regeringen konstaterar i budgeten att koldioxidutsläppen från transportsektorn ökar saknas kraftfulla ekonomiska styrmedel på att minska dess bidrag till minskad klimat- och miljöpåverkan. Den enda nya satsningen är superbilspremien som om den utnyttjas kommer räcka till ungefär en halv procent av nybilsförsäljningen och en promille av hela bilparken om tre år, 5 000 bilar.

-         Regeringen talar om ansvar och framtid men det klingar oerhört ihåligt när man inte tycks se längre än näsan räcker. Alla inser att vi snabbt måste ställa om energi-, trafik- och bostadssektorn nu eftersom det kommer att orsaka höga kostnader för näringslivet och medborgarna när priserna på energi och bränsle successivt kommer att öka. Att då tala om ansvarsfull politik blir nästan patetiskt, säger Svante Axelsson.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

 

 

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar