Ny rapport: Svenska exportkrediter för miljardbelopp går till fossila projekt i andra länder

Sverige har gett statliga exportkrediter motsvarande miljardbelopp till fossila investeringar i bland annat ryska Arktis, Saudiarabien och Uzbekistan. Det visar Naturskyddsföreningens nya rapport "Världens första fossilfria exportkrediter?" Exportkreditnämnden ställde 2014-2018 ut garantier till ett värde av 5,8 miljarder kronor till verksamheter inom fossil­kraft. Svensk Exportkredit AB gjorde 2018 en bruttoutlåning till utvinning av fossila bränslen 2,5 miljarder kronor, och ytterligare 19,3 miljarder kronor gick till fossilbränsleberoende infrastruktur. Nu kräver Naturskyddsföreningen att regeringens ansvariga ministrar för exportkrediterna, Ann Linde och Ibrahim Baylan, agerar.

Exportkrediter är garantier eller förmånliga lån som stater erbjuder företag för att un­derlätta affärer utomlands, i syfte att gynna den inhemska exportnäringen. Det svenska exportkreditsystemet utgörs av myndigheten Exportkreditnämnden och aktiebolaget Svensk Exportkredit AB.

Exportkreditnämndens uppdrag är att främja svensk export genom att försäkra före­tags och bankers betalningsrisker genom att erbjuda olika typer av garantier. Handelsminister Ann Linde är ansvarig för myndigheten. Naturskyddsföreningens rapport "Världens första fossilfria exportkrediter?" visar att:

  • Mellan åren 2014 och 2018 ställde myn­digheten ut garantier till ett värde av 5,8 miljarder kronor till verksamheter inom fossil­kraft.

Svensk Exportkredit AB:s uppdrag är att säkra tillgång till finansiella lösningar för exportföretag genom att erbjuda förmånliga lån. Näringsminister Ibrahim Baylan ansvarar för förvaltningen av bolaget. Naturskyddsföreningens nya rapport visar att:

  • Under år 2018 var bolagets bruttoutlåning till utvinning av fossila bränslen 2,5 miljarder kronor och ytterligare 19,3 miljarder kronor gick till fossilbränslebe­roende infrastruktur.

"Det svenska exportkreditsystemet är inte förenligt med regeringens ambition om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. De fossila investeringarna i andra länder som görs med hjälp av exportkrediterna bidrar till en stor klimatpåverkan, utgör ett hinder för energiomställningen och motverkar uppfyllandet av Parisavtalet. De ger konstgjort andning för projekt som annars aldrig hade blivit av", säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Offentligt publicerar instituten endast kortfattad information om affärer med risk för påtaglig miljömässig och/eller social påverkan. Naturskyddsföreningen nya rapport visar att det rör sig om affärer såsom:

  • Utvinning och förädling av fossilgas samt petrokemisk anläggning i Uzbekistan
  • Petrokemisk anläggning i Saudiarabien
  • Fossilgasledning i Kaspiska havet
  • Fossilgasanläggning i ryska Arktis, vars årliga utsläpp av växthusgaser beräknas till 5,3 miljoner ton CO2

"Regeringen är uppdragsgivare till de svenska exportkreditinstituten och ansvarig för att se till att institutens affärer är förenliga med klimatpolitiken. Nu måste regeringen agera för att stoppa framtida exportkrediter till verksamheter som bidrar till en inlåsning i ett ohållbart fossilberoende. Det är en förutsättning för en politik i linje med Parisavtalet och skulle göra Sverige till det första landet i världen med en helt fossilfri exportkreditverksamhet", säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen anser att regeringen bör ge Svensk Exportkredit AB och Exportkreditnämnden i uppdrag att vidta följande åt­gärder:

  1. Införa restriktioner som säkerställer att exportkrediter inte möjliggör finansiering av fossila verksamheter, såväl vad gäller råvaruutvinning som kraftgenerering (in­klusive transport- och infrastrukturprojekt med detta syfte).
  2. Offentligt publicera information om alla affärer, inklusive deras sociala-, miljö- och klimatkonsekvenser.
  3. Verka för en revidering av OECD:s rekommendationer för medlemsländernas ex­portkrediter i syfte att fasa ut stödet till fossila verksamheter.

Läs hela rapporten ”Världens första fossilfria exportkrediter?” här.

Se programmet Kalla Fakta i TV4 om rapporten här. 


Presskontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar