Ros och ris till miljö- och naturvården i regeringens budget

Naturskyddsföreningen tycker att det är mycket bra att regeringen nu föreslår förstärkningar på kemikalieområdet och  inom natur- och miljöområdet, men anser att bidraget till en reell klimatomställning är alldeles för lågt.

– Det är mycket bra att regeringen nu föreslår förstärkningar inom natur- och miljöområdet om drygt 400 milj kr. Förstärkningen med 250 milj kr till skydd av värdefull natur är särskilt värdefull, och nödvändig mot bakgrund av det hål i anslaget som det blev av den unika och mycket positiva satsningen på reservatsbildning i brandfältet i Västmanland. Utan den här förstärkningen hade många värdefulla skogsområden riskerat att avverkas.

– Anslag till skydd av värdefulla naturområden har urholkats under åtta år av alliansstyre. Det är fortfarande långt till den nivå som rådde 2006. Nu hoppas vi att den röd-gröna regeringen i höstbudgeten förstärka detta anslag med ytterligare minst 500 miljoner. Ett första steg är att se till att lika mycket skog kan skyddas årligen som 2006, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande, i en kommentar till regeringens budgetförslag.

– Det är också mycket positivt att regeringen förstärker Kemikalieinspektionens arbete med Giftfri vardag och i synnerhet betoningen på att nationella förbud ska tas fram när EU-lagstiftningen inte räcker till.

Klimat och transporter
– Det är bra att regeringen ha påbörjat en satsning på klimatomställning i Sverige men 125 miljoner i år och 600 miljoner förslår inte långt. Det behövs flera miljarder per om det skall bli en omfattande klimatomställning som också kan öka sysselsättningen, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare

Han påpekar också att det är bra att regeringen börjat höja miljöskatterna något, men fortfarande ligger Sverige långt efter andra länder när det gäller andelen miljöskatter av det totala skattetrycket. Regeringe bör ta fram en plan för att år för år höja miljöskatterna och ta bort miljöskadliga subventioner i utbyte mot att sänka andra skatter.

– När det gäller solceller är regerings förslag en besvikelse. Med tanke på att det redan ligger ansökningar på 600 miljoner i kö hos länsstyrelserna så innebär dessa pengar att det inte finn stimulans för att skicka in nya solcellstödsansökningar. Därutöver sätter regeringen käppar i hjulet för större solcellssatsningar på t ex skoltak och bostadsbolag genom att begränsa skattebefrielsen till max till drygt 140 KW. Det innebär att många tak i söderläget inte kommer att få solceller på taket, säger Svante Axelsson.

Den ökade satsningen på järnvägsunderhåll med 620 miljoner redan under 2015 är utmärkt. Det behövs för att järnvägen ska rulla som den ska. Det finns också lovande skrivningar om att vi snart kan förvänta oss skatt på flygresor och en bonus/malus för personbilar. Transportsektorn behöver verkligen nya styrmedel för att bli fossilfri till 2030.

Kommentarer på övriga miljöområden
Hav och vatten
Det är bra att en del satsningar på havsmiljön som föreslogs i höstas nu fullföljs. Det behövs för att implementera vattendirektivet och marina direktivet. Sverige ligger hopplöst efter med bara 6 procent skyddade marina områden.  Det borde vara 10 procent till 2020 enligt Nagoya-avtalet och 20 procent, anser vi. Anlagen till miljöövervakning, först 25 och sedan 50 miljoner årligen är också bra.

Jordbruk
Regeringens höjning av bekämpningsmedelsskatten kommer tyvärr inte att bidra till att nå miljömålet Giftfri miljö.

Det är bra med styrmedel som gör att förorenaren betalar men förslag att höja skatten på bekämpningsmedel från dagens 30 kr per kg aktiv substans till 34 kr räcker inte. Höjningen följer enbart prisutvecklingen. Dagens problem att skatten är alldeles för låg för att ha någon styrande effekt och den föråldrade konstruktionen av skatten - som en statlig utredning lyfte fram redan 2003 - blir inte bättre av dagens beslut. I övrigt innehåller budgeten väldigt lite om jordbruk.

För frågor:
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070 357 80 23
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, 070 728 25 85

Eva-Lena Neiman, tf pressansvarig, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom har vi en egen miljömärkning, Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 221 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar