NCC: Niomånadersrapport januari-september 2002

Report this content

Niomånadersrapport januari-september 2002 *Resultat efter finansnetto 568 (401) MSEK, exklusive jämförelsestörande poster *Rörelseresultat för Construction Norway sämre än förväntat efter stora projektnedskrivningar, -372 (-30) MSEK * Nettolåneskulden har minskat till 6,9 Mdr SEK jämfört med 10,3 Mdr SEK vid årsskiftet och 8,1 Mdr vid utgången av det andra kvartalet 2002 *Prognos kvarstår om ett årsresultat efter finansnetto på minst 1 Mdr SEK, exklusive reavinst från försäljning av NVS Juli-sept Jan-sept 2002 2001 2002 2001 (proforma) 1) (proforma) 1) Orderingång, MSEK 11 748 11 623 31 670 36 866 Nettoomsättning, MSEK 11 113 12 695 32 119 33 558 Rörelseresultat, MSEK 258 530 1 237 896 exkl. 258 516 936 851 jämförelsestörande poster2) Resultat efter 139 323 869 451 finansnetto, MSEK 139 308 568 401 exkl. jämförelsestörande poster2) Resultat per aktie, SEK 0,65 1,70 5,50 2,50 exkl. 0,65 1,50 3,05 2,00 jämförelsestörande poster2) 1) Information om proforma, se sidan 2. 2) Jämförelsestörande poster 2002 avser reavinst från försäljning av NVS 301 MSEK. I tolvmånadersvärden samt värden för 2001 är resultat från NVS betraktat som jämförelsestörande post. Kommentar från VD Alf Göransson: - Vårt åtgärdsprogram "Turnaround" löper enligt plan med undantag av Construction Norway. Där har resultatet utvecklats sämre än förväntat och verksamheten är i betydligt sämre skick än vad vi tidigare befarat. Omstruktureringar men framför allt ytterligare förluster och nedskrivningar i entreprenad- och boendeprojekt ligger bakom ett rörelseresultat på -266 MSEK under det tredje kvartalet i den norska entreprenadverksamheten. - Resultatutvecklingen de senaste åren visar att väsentliga delar av verksamheten i Norge är i behov av en genomgripande strukturförändring, nytt ledarskap och stramare uppföljningsrutiner. Två tredjedelar av bolagets tidigare ledande befattningshavare har sedan årsskiftet lämnat verksamheten. Den nya ledningen fokuserar nu på att successivt förbättra projektuppföljningsrutinerna, säkerställa realismen i slutläges prognoserna i projekten och befästa att rutinerna i den mer selektiva anbudspolicyn följs. Förändringarna som pågår i Norge är en svår och smärtsam process, men är nödvändiga för att uppnå en stabil lönsamhet och skapa framtidstro. - Övriga verksamheter inom koncernen utvecklas väl, och fokus på lönsamhet och kassaflöde ger resultat. Det innebär att tidigare lämnad prognos kvarstår om ett årsresultat efter finansnetto på minst 1 Mdr SEK, exklusive reavinsten från försäljningen av NVS. KONCERNEN Proforma Från och med den 1 januari 2002 är NCC-koncernen organisatoriskt uppdelad i tio rapporterande enheter. Alla resultatsiffror som kommenteras är exklusive jämförelsestörande poster. Alla jämförelse siffror på affärsområdesnivå är proforma. Kommentarer avser proforma enligt ny struktur samt förändrade redovisningsprinciper för Property Development. Information om proforma och förändrade redovisningsprinciper återfinns i Delårsrapport Januari-mars 2002. Orderingång och orderstock Orderingången för NCC-koncernen uppgick under perioden januari-september till 31,7 (36,9) Mdr SEK. Av orderingången hänförs 511 (2 083) MSEK till fastighetsutvecklingsprojekt i egen regi och 2 653 (1 883) MSEK till bostadsutvecklingsprojekt i egen regi. I orderingången januari-september 2001 ingick det nu sålda NVS med 1,7 Mdr SEK. Exklusive NVS och projekt i egen regi minskade orderingången med 9 procent under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången minskade främst för Construction i Sverige och Danmark, och förklaras av en svagare marknad, att flera verksamheter har avvecklats samt en mer restriktiv anbudspolicy där lönsamhet prioriteras framför volym. Den lägre orderingången är dock i första hand hänförlig till det första halvåret. Under det tredje kvartalet har en återhämtning skett och orderingången under juli-september var i nivå med motsvarande period föregående år. Även orderingången för bostadsprojekt i egen regi stärktes under det tredje kvartalet då nya projekt startats framför allt i Sverige och Finland. Orderstocken per den 30 september var cirka 29 Mdr SEK, vilket är i nivå med den 30 juni. Vid årsskiftet var orderstocken cirka 31 Mdr SEK. Matti Haapala lämnar NCC Matti Haapala, medlem i koncernledningen, lämnar vid årsskiftet sin anställning i NCC-koncernen. Matti Haapala har varit anställd i NCC sedan 1999 då han utsågs till chef för den finländska verksamheten (NCC Finland Oy). Under åren 2000-2001 var han chef för det dåvarande affärsområdet NCC Contracting med stationering i Solna. Sedan årsskiftet har Matti Haapala varit rådgivare (Senior Adviser) åt VD Alf Göransson. Solna den 4 november 2002 Alf Göransson Verkställande direktör Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Solna den 4 november 2002 Bo Ribers Carl Lindgren Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor NCCs bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 11 februari 2003. Vid frågor kontakta Chief Financial Officer Björn Andersson, tel. 08-585 520 40, 070-627 65 92 eller IR-ansvarig Annica Gerentz, tel. 08-585 522 04, 070-398 42 09, annica.gerentz@ncc.se Ett informationsmöte för media och kapitalmarknad hålls den 4 november kl. 13.30-14.30 i NCCs hörsal Inforum, Vallgatan 5 (bredvid NCCs huvudkontor på Vallgatan 3), Solna. Presentationen hålls på svenska och finns att följa i efterhand på NCCs koncernsajt www.ncc.info. En telefonkonferens på engelska under ledning av Björn Andersson (CFO) hålls den 4 november kl. 16.00-16.30. För att delta i konferensen, ring +44 (0) 20 8240 8245, 5-10 minuter före konferensens start. Ange "NCC". Det går också att lyssna på en inspelad version av konferensen på tel. +44 (0)20 8288 4459, accesskod 792852. Telefonkonferensen går att avlyssna via Internet på NCCs koncernsajt www.ncc.info. För den som läser den här rapporten elektroniskt går det bra att klicka på länken: http://62.210.134.37/static/ncc/04112002 Presentationsmaterial till informationsmötet och till telefonkonferensen finns att hämta på NCCs hemsida www.ncc.info. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00460/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00460/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar