NCC-Koncernen Bokslutskommuniké 2000

NCC-KONCERNEN: Bokslutskommuniké 2000 · Koncernens resultat efter finansnetto för år 2000 uppgick till 2 153 (1 251) MSEK. I resultatet ingår effekter av SPPs överskottsmedel med 912 MSEK. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 1 241 (1 050) MSEK. · Resultat per aktie uppgick till 14,00 (7,70) SEK. Exklusive jämförelsestörande poster var resultatet 8,00 (6,40) SEK. · Koncernens avkastning på eget kapital, exklusive jämförelsestörande poster, ökade till 9 (7) procent. · Under året såldes förvaltningsfastigheter för 2 173 (1 862) MSEK med ett resultat på 405 (98) MSEK, och fastighetsutvecklingsprojekt för 3 028 (712) MSEK med ett resultat på 432 (164) MSEK. Avkastningen på investeringar i sålda projekt översteg 20 procent. Övervärdet i fastighetsbeståndet uppgick, enligt en extern värdering, till 1,1 Mdr SEK vid årsskiftet. · Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 (4,00) SEK per aktie. VDs kommentar: - Bokslutet för 2000 visar att NCC är på rätt väg. Såväl omsättning som resultat har ökat, trots bland annat anpassningskostnader till den sämre anläggningsmarknaden i främst Norge och Danmark samt relativt omfattande investeringar i bostads- och fastighetsprojekt. Avkastningen på eget kapital förbättrades till 9 (7) procent, säger NCCs VD Jan Sjöqvist. - Det förbättrade resultatet förklaras främst av goda försäljningsresultat inom fastighetsverksamheten. Inom anläggning- och husverksamheten har resultatutvecklingen varit svagare inom vissa områden. - Under 2000 har verksamheten anpassats efter marknadsförutsättningarna och vi har sjösatt en ny organisation som minskar kostnader och ökar fokus på lönsamhet. Under 2001 kommer investeringar i projekt att i större utsträckning balanseras av försäljningar, vilket påverkar kapitalavkast ningen positivt. Sammantaget innebär detta en god grund för fortsatt lönsamhetsförbättring under 2001, där ett första mål är 12 procents avkastning på eget kapital. Orderingång Orderingången i NCCs byggverksamhet (affärsområde Anläggning, Bostad, Hus och Industri), uppgick för helåret 2000 till 43 738 MSEK varav 1,1 Mdr SEK avser orderingång från NCC Fastigheter. Orderingången ökade med 21 procent jämfört med 1999, då orderingången uppgick till 36 160 MSEK. Ökningen är främst beroende på ökad efterfrågan på kommersiella lokaler i Norden och i synnerhet i Sverige Under fjärde kvartalet erhölls order på motorväg A2 i Polen, vilket medförde ökad orderingång för den internationella projektverksamheten. Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning uppgick till 38 728 (37 460) MSEK, en ökning med 3 procent jämfört med 1999. Ökningen förklaras främst av tillväxt på hus- och bostadsmarknaderna i Norden. Resultat Koncernens resultat efter finansnetto var 2 153 (1 251) MSEK. I resultatet ingår överskottsmedel från SPP med 912 MSEK. I resultatet från föregående år ingår försäljning av Neptun Maritime och aktier i BPA som gav ett sammanlagt resultat på 201 MSEK. Exklusive dessa jämförelsestörande poster var resultatet 1 241 (1 050) MSEK. Det förbättrade resultatet beror främst på hög försäljningsaktivitet i fastighetsverksamheten, i synnerhet under det fjärde kvartalet. Resultat per aktie Resultatet efter full skatt uppgick till 1 498 (838) MSEK, vilket motsvarar 14,00 (7,70) SEK per aktie. Exklusive jämförelsestörande poster var resultatet efter full skatt 860 (694) MSEK, motsvarande 8,00 (6,40) SEK per aktie. Räntabilitet Räntabiliteten på sysselsatt kapital var 14 procent jämfört med 10 procent för 1999. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick räntabiliteten till 9 (8) procent. Räntabiliteten på eget kapital var 16 (9) procent. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick räntabiliteten till 9 (7) procent. Motsvarande siffra inklusive värdeökning i det förvaltade fastighetsbe ståndet var 12 (9) procent. Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar i fastigheter uppgick till 5 819 (3 798) MSEK, varav fastighetsutvecklingsprojekt svarade för 2 738 (2 031) MSEK och bostadsprojekt för 2 276 (1 678) MSEK. Koncernens övriga bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 3 493 (2 365) MSEK, vilka främst avser förvärvet av Rieber Roads. Kassaflöde Kassaflödet, före finansiering, uppgick till -2 325 (-605) MSEK. Förutom förvärvet av Rieber Roads påverkas årets kassaflöde av ökade investeringar i bostadsbyggande i egen regi och fastighetsutveckling. För sålda fastigheter under december erhölls likvid motsvarande 1,3 Mdr SEK under januari månad, vilket påverkar likviditeten under 2001. Finansiering och likviditet NCCs nettolåneskuld (räntebärande skulder - likvida tillgångar - räntebärande fordringar) uppgick vid årsskiftet till 8 118 (5 296) MSEK. Ökningen beror främst på förvärvet av Rieber Roads samt ökade in vesteringar i bostadsbyggande i egen regi. Medelräntan i låneportföljen, exklusive pensionsskuld, uppgick vid årsskiftet till 5,5 (5,3) procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 1,6 (2,3) år. Soliditet och skuldsättningsgrad Soliditeten uppgick till 27 (34) procent. Minskningen beror främst på förvärvet av Rieber Roads. Soliditetsmålet är 30 procent i snitt över en konjunkturcykel. Skuldsättningsgraden (nettolåneskuld dividerad med eget kapital inklusive minoritetsandelar) var vid årsskiftet 0,8 (0,5). Personal Medelantalet anställda i NCC-koncernen var under året 25 192 (24 122). Ökningen beror främst på förvärv av nya verksamheter . BYGGMARKNADEN Den nordiska byggmarknaden väntas växa något under de närmaste åren. Utvecklingen är dock skiftande i olika länder och varierar inom olika sektorer. Marknaderna i Finland och Sverige bedöms öka med 4-5 procent i år, medan den i Norge väntas stagnera och i Danmark minska med ca 5 procent. Prognosen för Danmark har på anläggningssidan reviderats upp men detta segment är fortfarande pressat efter den stora nedgången 1999. I Norge har en viss återhämtning skett, men höjda räntor påverkar byggmarkna den negativt. Den största ökningen förväntas inom bostadsbyggande, framför allt i Sverige och Finland där efterfrågan är stark. Dock har en viss avmattning märkts i Finland under hösten. I Norge har prognosen för tillväxten inom bostadsbyggande justerats ned på grund av utbudsrestriktioner. Övrigt hus byggande (kontor, affärer, sjukhus) väntas öka något i år för att plana ut nästa år, medan däremot väg- och anläggningsmarknaden är stagnerande eller vikande på de flesta marknader i Norden. Den danska anläggningsmarknaden har minskat med närmare 21 procent sedan 1998 och den norska med 18 procent. I Sverige, som är NCCs enskilt största marknad, förväntas en fortsatt stark efterfrågan på bostadsbyggande, särskilt i Stockholmsregionen. Tillväxten hämmas dock av brist på planlagd mark och den s.k. bruksvärdesprincipen som inte gör det lönsamt för privata fastighetsföretag att bygga och förvalta hyreshus. Inom den svenska anläggningsmarknaden förväntas en fortsatt minskning av de offentliga investeringarna i infrastruktur och några beslut om privatfinansiering av större projekt har ej fattats. De privata investeringarna inom energi och tele ökar däremot och utvecklingen kan ge betydande byggvolymer. Enligt KIs Konjunkturläget från november 2000 bedömdes bygginvesteringar i "post- och telekommunikationer" öka med 20 procent 2000 och 12 procent 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00040/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00040/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar