NCC-koncernen proforma januari-juni 2001

Report this content

NCC-koncernen proforma januari-juni 2001 Onsdagen den 21 augusti omkring lunchtid presenteras NCCs delårsrapport för perioden januari-juni 2002. Mot bakgrund av organisationsförändringar och ändrade redovisningsprinciper anges i detta pressmeddelande jämförelsesiffror proforma för koncernens redovisning gällande januari-juni 2001. I syfte att tydligt redovisa koncernens utveckling redovisar NCC, förutom den lagstadgade redovisningen, också resultat där jämförelsestörande poster exkluderas. Som jämförelsestörande post avses sådana som inte är normalt förekommande i koncernen. Exempel på sådana är återbetalningsmedel från Alecta (f.d. SPP) som påverkade redovisningen främst 2000. Under 2001 betraktades ändrade redovisningsmetoder, nedskrivningar av goodwill och omstruktureringskostnader som jämförelsestörande. Under 2002 räknas reavinst vid försäljning av NVS som jämförelsestörande. De olika resultatmått exklusive jämförelsestörande poster som NCC refererar till i delårsrapporter, är rörelseresultat (EBIT) och resultat efter finansnetto (EBT). För 2001 innebär detta att resultat från NVS (som sålts under 2002) exkluderats i rörelseresultat och resultat efter finansnetto2). Jämförelsesiffror 2001: April-juni Jan-juni Jan-dec Orderingång, MSEK 12 644 25 243 50 647 Nettoomsättning, MSEK 11 752 20 863 47 521 Rörelseresultat, MSEK 535 366 -1 536 exkl. jämförelsestörande poster 2) 510 335 137 Resultat efter finansnetto, MSEK 458 128 -2 130 exkl. jämförelsestörande poster 2) 431 93 -465 Resultat per aktie, SEK 3,00 0,80 -21,60 exkl. jämförelsestörande poster 2) 2,75 0,50 -5,25 Avkastning eget kapital, % Neg exkl. jämförelsestörande poster 2) Neg Resultaträkning proforma 2001 Förändrade redovisningsprinciper har påverkat nettoomsättning, kostnader för produktion och förvaltning, bruttoresultat och resultat av fastighetsförsäljning. Dessutom har en rad tillkommit som omfattar resultat från fastighetsförsäljning (se redovisningsprinciper nedan). RESULTATRÄKNING Proforma Proforma Proforma April-juni Jan-juni Jan-dec MSEK 2001 2001 2001 Nettoomsättning 11 752 20 863 47 521 Kostnader för produktion och förvaltning -10 443 -18 889 -43 711 Bruttoresultat 1 309 1 974 3 810 Försäljnings- och -1 000 -1 896 -4 004 administrationskostnader Resultat från fastighetsförvaltning 59 125 254 Resultat av fastighetsförsäljning 138 151 229 Nedskrivning av fastigheter -140 Resultat från andelar i intresseföretag 29 5 34 Resultat vid försäljning av 7 13 intresseföretag Resultat vid försäljning av 8 koncernföretag Jämförelsestörande poster Resultat vid försäljning av NVS Nedskrivning av goodwill -219 Förändrade redovisningsmetoder -329 Omstruktureringskostnader -1 192 Rörelseresultat 535 366 -1 536 Resultat från finansiella 55 198 295 anläggningstillgångar Resultat från finansiella -56 -9 234 omsättningstillgångar Räntekostnader och liknande -76 -427 -1 123 resultatposter Resultat efter finansiella poster 458 128 -2 130 Skatt på årets resultat -138 -39 -121 Minoritetsintressen -5 -4 -18 Årets resultat 315 85 -2 269 Information om proforma: Från och med den 1 januari 2002 är NCC-koncernen organisatoriskt uppdelad i tio rapporterande enheter. I samband med halvårsbokslutet har följande siffror i affärsområdesredovisningen korrigerats jämfört med den proforma rapportering som lämnades i rapporten för det första kvartalet: Kvartalsvärden Jan-dec 01:KV1 01:KV2 01:KV3 01:KV4 2001 Construction Denmark Rörelseresultat (EBIT), MSEK - 69 - 26 Rörelsemarginal (EBIT), % -3,5 -0,4 Construction Norway Rörelseresultat (EBIT), MSEK - 8 - 24 2 - 301 - 331 Rörelsemarginal (EBIT), % -0,8 -2,1 0,2 -21,7 -7,1 Construction Germany Rörelseresultat (EBIT), MSEK 21 12 Rörelsemarginal (EBIT), % 8,0 4,6 Roads Rörelseresultat (EBIT), MSEK - 41 242 Rörelsemarginal (EBIT), % -1,7 3,0 Förändringarna påverkar endast proformaredovisningen för ovanstående enheter i ovan visade perioder. För övriga enheter och perioder är tidigare lämnade uppgifter oförändrade. Se även delårsrapporten för en fullständig redovisning av proformaredovisningen. REDOVISNINGSPRINCIPER NCC följer gällande rekommendationer från Redovisningsrådet. Nya redovisningsrekommendationer gällande från 1 januari 2002 har inte haft någon effekt på redovisningen. Rubricering av fastigheter - NCC Property Development Till och med 2001-12-31 har NCCs fastighetsinnehav och fastighetsprojekt inom NCC Property Development redovisats som anläggningstillgång i balansräkningen under rubriken Byggnader och mark. Byggnader och mark har redovisats med uppdelning på Driftsfastigheter, Förvaltningsfastigheter och Exploateringsfastigheter. Försäljning av fastigheter och fastighetsprojekt har till och med 2001- 12-31 inte ingått i NCCs nettoomsättning utan redovisas som resultat av fastighetsförsäljningar inom rörelseresultatet (efter bruttoresultatet). Från och med 2002-01-01 redovisas endast förvaltningsfastigheter och driftsfastigheter som anläggningstillgång. Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgång, eftersom NCCs målsättning är att inte inneha dessa stadigvarande utan att omsätta (utveckla och sälja) dessa löpande. Nya förvärv av fastigheter för utveckling och försäljning kommer att rubriceras som omsättningstillgångar. Fastigheter för utveck ling och försäljning (omsättningstillgångar) fördelas i sin tur på: Exploateringsfastigheter, Pågående fastighetsprojekt och Färdigställda fastighetsprojekt (ny grupp). När försäljning sker av fastighetsprojekt, dock ej förvaltningsfastigheter, kommer resultatet av affärsmässiga skäl inte längre att särredovisas för enskilda affärer. Förvaltningsfastigheterna redovisas även fortsättningsvis som anläggningstillgång och avses att avyttras senast i slutet av 2003. Denna kategori kommer inte heller att öka med nya projekt. Resultaträkning I NCCs omsättning ingår från och med 2002-01-01 intäkter från försäljning av fastigheter som redovisas som omsättningstillgång. Proforma 2001 har omräknats i enlighet med denna omrubricering. Resultat från försäljning av förvaltningsfastigheter redovisas på samma sätt som tidigare, det vill säga som resultat av fastighetsförsäljningar inom rörelseresultatet (efter bruttoresultatet). I NCCs omsättning ingår också, liksom tidigare, även hyresintäkter från fastigheter för utveckling och försäljning. Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas däremot från 2002-01-01 som en del av resultatet från förvaltningsfastigheter och ingår inte längre i NCCs omsättning. Resultatet från fastighetsförvaltning består i övrigt av för valtningsfastigheternas driftnetto med avdrag för avskrivningar enligt plan. Värdering av fastigheter som redovisas som omsättningstillgång Avskrivning enligt plan görs inte på fastigheter som redovisas som omsättningstillgång. Däremot sker omvärdering av fastigheterna vid behov till det lägsta av anskaffnings- och marknadsvärde. Ytterligare information: Annica Gerentz, Investor Relations Manager NCC AB, tel 08 585 52204 eller 070 398 4209 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC har en årlig omsättning på 46 Mdr SEK. Antalet anställda är 25 000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00210/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar