NCCs bolagsstämma den 10 april 2003

NCCs bolagsstämma den 10 april 2003 · Kontant utdelning lämnas med 2,75 (2,25) SEK per aktie · Utöver kontantutdelning utdelas samtliga aktier i maskinuthyrningsföretaget Altima Group AB · Styrelsen erhöll förnyat mandat om återköp av högst 10 procent av antalet aktier NCCs VD Alf Göransson berörde i sitt stämmoanförande den rådande bygg-, bostads- och fastighetsmarknaden i Norden: - Våra egna bedömningar visar att den nordiska byggentreprenörsmarknaden inte växer. Den senaste tidens signaler tyder på att den sannolikt minskar 2004. Vi måste därför förbereda oss på en ännu lägre marknadstillväxt när vi går in i 2004. Bland annat ser vi tydliga tecken på att den tidigare så starka bostadsmarknaden, inte minst i Stockholm, Oslo och Köpenhamn, håller på att avmattas. Alf Göransson kommenterade i sitt tal också Konkurrensverkets stämningsansökan mot de asfaltföretag, däribland NCC, som misstänks för olagligt kartellsamarbete samt Konkurrensverkets yrkande på 472 MSEK i konkurrensskadeavgift för NCC. - I och med stämningsansökan har vi nu påbörjat en rättslig process, där dom tidigast kan förväntas hösten 2004. Det är i och för sig positivt att Konkurrensverket utnyttjat den nya lagstiftningen och ger avgiftsnedsättning till NCC för samarbete. Men vi ser goda möjligheter att i den rättsliga processen ytterligare få ned den slutliga konkurrensavgiften. Självfallet är det svårt att bedöma det slutliga utfallet. Det är därför vi tills vidare avser att ta upp summan som en ansvarsförbindelse, i stället för att göra en förlustreservering. En eventuell avsättning som påverkar resultatet kommer att göras om och när en tillförlitlig uppskattning av avgiftsstorleken kan göras. Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag om en kontant utdelning om 2,75 SEK per aktie för räkenskapsåret 2002. Utbetalningen beräknas ske genom VPCs försorg den 22 april 2003. Stämman beslutade vidare att utöver kontantutdelningen dela ut samtliga aktier i maskinuthyrningsföretaget Altima Group AB. För varje tiotal aktier i NCC AB erhålles en aktie i Altima Group AB. Utdelning beräknas ske kring årsskiftet 2003/2004. Styrelsen i Altima har för avsikt att ansöka om notering av Altima-aktierna på Stockholmsbörsens O-lista. Prospekt avseende notering av aktier i Altima kommer att offentliggöras i god tid före första noteringsdag. Stämman bemyndigade styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma återköpa högst 10 procent av antalet aktier. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköpen syftar till att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur. NCC har hittills återköpt 6 035 389 aktier av serie B till en snittkurs av 73,35 SEK, motsvarande 5,6 procent av det totala antalet aktier. Vid stämman omvaldes valberedningens ledamöter Johan Björkman (ordförande), Viveca Ax:son Johnson och Erik Åsbrink. Stämman omvalde Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Alf Göransson, Fredrik Lundberg och Marcus Storch. Anders Rydin valdes in som ny ledamot av styrelsen. Anders Rydin har tidigare varit vice VD och CFO i AGA AB, Investor AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB samt är styrelseledamot i bland annat Frontville AB (ordförande), Cardo AB, Enskilda Securities AB, SEB TryggLiv, Kapitalmarknadsgruppen och Aktiefrämjandet. Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman omvaldes Tomas Billing till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Fredrik Lundberg. Styrelsen beslutade, baserat på bolagsstämmans bemyndigande, att återköpa högst 10 procent av antalet aktier. Ytterligare information: Annica Gerentz, IR-ansvarig, tel 08 585 52204 eller 070 398 4209 Gisela Lindstrand, presschef, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC har en årlig omsättning på 46 Mdr SEK. Antalet anställda är 28 000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00950/wkr0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar