Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 · Faktureringen ökade med 34% till 1.121 Mkr (837). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 123 Mkr (36). · Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 13,29 kr (2,67). · Utdelningen föreslås fördubblad till 2,80 kr (1,40). · Fortsatta framgångar inom teleutrustningsindustrin. Faktureringen ökade med 53%. Segmentet svarade för 48% av årets fakturering. · Värdefulla samarbetsavtal med Ericsson, Flextronics och Alcatel. · Utbyggnad av kapaciteten i Kina, England och Nordamerika samt nyetablering i Estland. Fjärde kvartalet 2000 Den positiva utvecklingen under de första nio månaderna av året fortsatte under fjärde kvartalet. Faktureringen ökade med 37% till 321 Mkr, jämfört med motsvarande period föregående år (234). Orderingången uppgick till 312 Mkr (228), en ökning med 37%. Faktureringsökningen är ett resultat av god efterfrågan på i stort sett samtliga marknader. De växande volymerna för nätverk inom teleutrustningsindustrin fortsätter att påverka Nefab positivt. Faktureringen till segmentet teleutrustningsindustri uppgick under kvartalet till 156 Mkr (101), en ökning med 55% jämfört med motsvarande period 1999 och segmentet svarade därmed för nästan hälften av försäljningen. Övriga marknadssegment ökade under kvartalet med cirka 23%. Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet uppgick till 32 Mkr (12). Helåret 2000 För helåret 2000 uppgick faktureringen till 1.121 Mkr (837), en ökning med 34%. Orderingången uppgick till 1.126 Mkr (842), en ökning med 34%. Samtliga geografiska marknader redovisar en tillväxt överstigande 20%. Teleutrustningsindustrin Nefab befäster sin position som marknadsledare i världen avseende leveranser av förpackningar till teleutrustningsindustrin. Faktureringen ökade med 53% till 534 Mkr (349) och svarade därmed för 48% av koncernens omsättning. I början av år 2000 tecknades ett samarbetsavtal med Ericsson. Nefab kommer - förutom leverans av kompletta förpackningslösningar - att bistå Ericsson med konsultationer inom det förpackningstekniska området. Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2001. I slutet av december träffades en överenskommelse om samarbete med Flextronics International avseende leveranser av kompletta förpackningslösningar till Flextronics industripark i Gdansk i Polen. Efter årsskiftet tecknades ett globalt samarbetsavtal med Alcatel. Avtalet innebär att Nefab, som förstaledsleverantör, kommer att förse Alcatel med kunskap inom förpackningsområdet samt leverera kompletta förpackningslösningar. Nefabs leveranser till teleutrustningsindustrin avser företrädesvis förpackningar för utrustning till fasta och mobila nätverk. Mindre än 10% avser förpackningar till telefoner. Fordonsindustrin och övriga marknadssegment För segmentet fordonsindustri uppgick faktureringen till 95 Mkr (75), en ökning med 28%, och utgör därmed 8% av koncernens omsättning. Under året tecknades viktiga avtal avseende leverans av förpackningslösningar till två större kablageleverantörer. Båda avtalen avser retursystem för leveranser mellan underleverantören och fordonsfabriker i Europa. Fakturering till övriga marknadssegment ökade med 19% till 492 Mkr (413). Kompletta förpackningslösningar Nefabs utbud förändras alltmer från leverans av en förpackning till att erbjuda kunden en totallösning. Produkten blir då en kombination av analys, rådgivning samt leverans av såväl egenproducerade som inköpta produkter. Som ett led i denna utveckling har rörelsen i MK Specialemballage förvärvats. Bolaget, som är beläget i Bålsta utanför Stockholm, tillverkar och säljer förpackningsmaterial till den svenska industrin. Rörelsen omsätter cirka 40 Mkr. Produkterna utgörs av kundanpassade stötdämpande och fixerande förpackningslösningar i cell- och skumplast. Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick för året till 123 Mkr (36), varav 7 Mkr avser det diskonterade nuvärdet av överskottsmedel från SPP. Resultatförbättringen är en följd av att volymen och därmed kapacitetsutnyttjandet ökat, medan de fasta kostnaderna legat på en relativt stabil nivå. Förbättringar uppvisas på i stort sett samtliga marknader. Årets skattekostnad har minskats med 3,6 Mkr på grund av dom i Kammarrätten i ett mål avseende 1989 års taxering. Skattereduktionen motsvarar 0,52 kr per aktie. Vinsten per aktie uppgick för året till 13,29 kr (2,67). Överskottsmedel från SPP ingår med 0,71 kr per aktie. Räntabiliteten på sysselsatt kapital var 29,9% (12,4). Kapacitet och investeringar Koncernens investeringar uppgick till 86 Mkr (37). Av investeringarna avser 41 Mkr maskiner och 45 Mkr fastigheter. Kapacitetsutnyttjandet har under året varit högt vid i stort sett samtliga produktionsenheter. För att öka kapaciteten och säkerställa en hög leveransprecision, har beslut fattats om ett antal investeringsprojekt. Under oktober månad flyttades verksamheten i Kina till nya lokaler. Kapaciteten fördubblas därmed i Asien. En ny anläggning är under uppförande i Kanada och tas i drift under februari månad. Verksamheten i England flyttades i februari till en mer ändamålsenlig fastighet. Beslut har dessutom fattats om etablering av en tillverkningsenhet i Estland. Produktionsstart bedöms kunna ske under hösten 2001. Sammantaget innebär dessa fyra projekt investeringar om totalt drygt 100 Mkr under en 12- månadersperiod. Finansiell ställning Soliditeten uppgick den 31 december till 44,8% (44,1). Eget kapital per aktie utgjorde 47,82 kr (34,65). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 121 Mkr (91). Utsikter för 2001 Efterfrågan från kunder inom teleutrustningsindustrin förväntas fortsätta att öka under 2001, trots den oro som karakteriserat marknaden under inledningen av året. Övriga marknadssegment är svårbedömda med hänsyn till den allmänna konjunkturutvecklingen. Sammantaget förväntas en fortsatt god tillväxt under 2001. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en dubblering av utdelningen till 2,80 kr per aktie (1,40). Total utdelning uppgår till 19,3 Mkr (9,7). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00810/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00810/bit0003.pdf

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Dokument & länkar