Delårsrapport för januari - mars 2000

Delårsrapport för januari - mars 2000 * Faktureringen ökade med 26% till 240 Mkr (191). * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 21 Mkr (1). * Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 2,51 kr (-0,34). * Värdefullt samarbetsavtal med Ericsson. * Fortsatta framgångar inom teleutrustningsindustrin, ökning med 44%. * Helårets resultat efter finansnetto förväntas fördubblas jämfört med 1999. Marknad och försäljning Inledningen av år 2000 överträffade förväntningarna för såväl orderingång som fakturering. Faktureringen uppgick för de första tre månaderna till 240 Mkr (191), en ökning med 26% jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången uppgick till 255 Mkr (194), en ökning med 31%. Den viktigaste orsaken till den snabba tillväxten är ökad efterfrågan från kunder inom teleutrustningsindustrin. Faktureringen för de senaste 12 månaderna uppgick till 887 Mkr, vilket innebär 16% tillväxt jämfört med föregående 12-månadersperiod. Affärsområde NEFAB ExPak För det största affärsområdet NEFAB ExPak ökade faktureringen med 29% till 185 Mkr (143). Affärsområdet svarar för cirka 77% av faktureringen. Ökningar noteras på i stort sett samtliga marknader. Största tillväxten noteras i Sydeuropa, där faktureringen ökade med drygt 50%. Nefabs marknad i Nordamerika fortsätter att utvecklas väl, faktureringen för affärsområdet ökade där med 30%. De nyetablerade enheterna i Asien och Brasilien uppvisar också en god utveckling under första kvartalet. Faktureringen för dessa marknader sammantaget uppgick för perioden till 15 Mkr jämfört med 4 Mkr föregående år. Utvecklingen inom affärsområdet är starkt knuten till kunder inom teleutrustningsindustrin. Affärsområde NEFAB RePak Affärsområdet NEFAB RePaks fakturering ökade med 15% till 47 Mkr (41). Affärsområdet svarar för cirka 20% av koncernens fakturering. Den positiva utveckling som inleddes i mitten av förra året fortsätter, vilket bland annat kan avläsas i en ökad offertvolym. Marknadssegmenten teleutrustnings- och fordonsindustri Teleutrustningsindustrin Nefabs fokusering på kunder inom teleutrustningsindustrin fortsätter att ge resultat. Faktureringen ökade med 44% till 103 Mkr (72) och svarar därmed för 43% av koncernens omsättning. Samarbetet med de stora aktörerna på världsmarknaden fördjupas och Nefab utvecklas till att bli leverantör av kompletta förpackningslösningar. Ett exempel på detta är det nytecknade samarbetsavtalet med Ericsson Segment Operators, där Nefab går in som förstaledsleverantör av förpackningsmaterial. Förutom leveranser av kompletta förpackningslösningar kommer Nefab att bistå Ericsson med konsultationer inom det förpackningstekniska området. [REMOVED GRAPHICS] Fordonsindustrin För segmentet fordonsindustri uppgick faktureringen till 20 Mkr (17) och utgör därmed 8% av koncernens omsättning. Fordonsindustrin är ett för Nefab prioriterat marknadssegment. Förutsättningarna för ökade marknadsframgångar bedöms vara goda, speciellt vad gäller affärsområdet NEFAB RePak. Inom fordonsindustrin finns många intressanta returflöden, där Nefabs förpackningar kan lösa kundens behov på ett företagsekonomiskt fördelaktigt sätt. I april tecknades avtal med Dräxlmaier, en tysk leverantör av fordonskomponenter. Avtalet innebär leveranser av returförpackningar till ett värde av cirka 15 Mkr under de närmaste två åren och avser förpackningar för returflöden av kablage. Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick för första kvartalet till 21 Mkr (1). Resultatförbättringen är en följd av att volymen och därmed kapacitetsutnyttjandet ökat, medan de fasta kostnaderna legat på en stabil nivå. Förbättringar uppvisas på i stort sett samtliga marknader och för båda affärsområdena. Förändringar av valutakurser har påverkat resultatet negativt med i storleksordningen 3 Mkr i jämförelse med första kvartalet 1999. Årets skattekostnad har minskats med 3,6 Mkr på grund av dom i Kammarrätten i ett mål avseende 1989 års taxering. Skattereduktionen motsvarar 0,52 kr per aktie. Vinsten per aktie uppgick för perioden till 2,51 kr (-0,34). Räntabiliteten på sysselsatt kapital var 23,8% (4,9). Förvärv av minoritet i Brasilien Alltsedan starten har 30% av aktierna i det brasilianska bolaget ägts av en lokal samarbetspartner. I början av april 2000 har en nyemission gjorts i Nefab Embalagens Ltda. I samband med detta har minoritetsandelen förvärvats och det brasilianska bolaget är således helägt. Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 8 Mkr (10), varav merparten avser maskiner och inventarier. Finansiell ställning Soliditeten uppgick den 31 mars till 44,3% (44,5). Eget kapital per aktie utgjorde 37,01 kr (32,29). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 88 Mkr (64). Utsikter för helåret 2000 Faktureringen för NEFAB ExPak förväntas fortsätta att öka, främst inom segmentet teleutrustningsindustri. Även den mer projektorienterade försäljningen inom NEFAB RePak bedöms utvecklas positivt under året, tack vare ett flertal affärer med kunder inom segmentet fordonsindustrin. Verksamheten i Brasilien väntas successivt minska belastningen på koncernresultatet. Mot bakgrund av den snabba tillväxten planeras kapacitetsinvesteringar i Europa, Nordamerika och Kina. Sammantaget förväntas helårets resultat efter finansiella poster innebära en fördubbling jämfört med 1999, då resultatet uppgick till 36 Mkr. Helårets skattekostnad uppskattas till cirka 30% av resultatet efter finansiella poster. Resultaträkningar i 0001-0003 9901-9903 9904-0003 9901-9912 sammandrag (Mkr) 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån Nettoomsättning 240 191 887 837 Kostnad för sålda varor -172 -143 -641 -612 Bruttoresultat 68 48 246 225 Försäljningskostnader -24 -26 -101 -103 Administrationskostnader -21 -17 -80 -76 Rörelseresultat 23 5 65 46 Finansnetto -2 -4 -8 -10 Resultat efter finansiella 21 1 57 36 poster Skatt -4 -3 -19 -18 Årets resultat 17 -2 38 18 Avskrivningar ingår med 9 9 38 37 Balansräkningar i sammandrag 000331 990331 991231 (Mkr) Anläggningstillgångar 243 241 247 Omsättningstillgångar 335 266 303 Eget kapital 256 223 239 Avsättningar 26 26 28 Långfristiga skulder 124 140 125 Kortfristiga skulder 172 118 158 Balansomslutning 578 507 550 Varav räntebärande skulder 144 148 141 Finansieringsanalyser (Mkr) 0001-0003 9901-9903 9901-9912 Rörelseresultat 23 5 46 Avskrivningar, finansnetto 4 2 9 och skatter Kassaflöde från den löpande 27 7 55 verksamheten Förändringar i rörelsekapital -17 -15 -19 Nettoinvestering i -8 -10 -37 anläggningstillgångar Kassaflöde efter 2 -18 -1 investeringar Utdelning - - -10 Finansiering -1 8 -5 Förändring av likvida medel 1 -10 -16 Nyckeltal 0001-0003 9901-9903 9904-0003 9901-9912 Rörelsemarginal, % 9,6 2,2 7,3 5,5 Vinstmarginal, % 8,8 0,3 6,4 4,3 Räntabilitet på eget kapital, 28,0 -4,1 7,7 7,7 % Räntabilitet på totalt 16,6 3,6 6,7 8,8 kapital, % Räntabilitet på sysselsatt 23,8 4,9 9,4 12,4 kapital, % Soliditet, % 44,3 44,5 44,5 44,1 Medeltal anställda 943 848 932 908 Nettoinvesteringar, Mkr 8 10 35 37 Data per aktie Vinst per aktie full skatt, kr 2,51 -0,34 5,52 2,67 Eget kapital per aktie, kr 37,01 32,29 37,06 34,65 Antal aktier vid periodens 6.907 6.907 6.907 6.907 utgång, tusen st Börskurs på balansdagen 70 60 70 78 För definitioner, se årsredovisning för 1999. Kommande rapporter Delårsrapport juni 2000 16 augusti 2000 Delårsrapport september 2000 7 november 2000 För vidare information, kontakta vd Lars-Åke Rydh, tel. 070-592 45 70, e- mail lars-ake.rydh@nefab.se, eller IR-ansvarig Anna Stålenbring, tel 070- 814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se Jönköping 2000-05-02 Lars-Åke Rydh Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Fakta om Nefab Nefab levererar kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner, inom främst teleutrustnings- och fordonsindustrin. Verksamheten organiseras i två affärsområden - NEFAB ExPak (exportförpackningar) och NEFAB RePak (returförpackningar). Nefab har egna bolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien. Faktureringen uppgår till cirka 1 miljard kr. Nefab-aktien är noterad på Stockholms Fondbörs. Nefab AB (publ) Östra Storgatan 20 . P O Box 2184 . SE-550 02 Jönköping . Sweden Telephone +46(0)36-345050 . Telefax +46(0)36-150444 . Organization No. 556226-8143 Homepage: www.nefab.com . E-mail: info@nefab.se The registered office of the board of directors is in Ovanåker, Sweden Kvartalsdata Q1/98 Q2/9 Q3/9 Q4/98 Q1/99 Q2/9 Q3/9 Q4/9 Q1/0 8 8 9 9 9 0 Nettoomsättning 170 182 188 207 191 207 205 234 240 Kostnad för -122 -132 -136 -155 -143 -152 -147 -170 -172 sålda varor Bruttoresultat 48 50 52 52 48 55 58 64 68 Försäljningskost -23 -25 -23 -30 -26 -27 -22 -28 -24 nader Administrationsk -17 -19 -18 -22 -18 -18 -18 -22 -21 ostnader Rörelseresultat 8 6 11 0 4 10 18 14 23 Finansnetto -1 0 -2 -1 -3 -2 -3 -2 -2 Resultat efter 7 6 9 -1 1 8 15 12 21 finansiella poster Skatt -2 -3 -5 -2 -3 -6 -6 -3 -4 Periodens 5 3 4 -3 -2 2 9 9 17 resultat Anläggningstillg 207 215 245 247 241 240 236 246 243 ångar Omsättningstillg 243 263 273 275 266 286 283 304 335 ångar Eget kapital 235 229 235 233 223 216 222 239 256 Avsättningar 18 18 22 26 26 26 26 27 26 Långfristiga 72 104 137 131 140 148 126 126 124 skulder Kortfristiga 125 127 124 132 118 136 145 158 172 skulder Totalt kapital 450 478 518 522 507 526 519 550 578 Rörelsemarginal, 4,8 3,2 5,6 0,2 2,2 5,1 8,8 5,8 9,6 % Vinstmarginal, % 4,3 3,2 4,4 -0,3 0,3 3,9 7,5 5,2 8,8 Räntabilitet på 8,2 4,6 6,5 -4,2 -4,1 4,6 16,4 16,1 28,0 eget kapital, % Räntabilitet på 7,9 5,9 8,8 1,6 3,6 8,4 13,9 10,6 16,6 totalt kapital, % Räntabilitet på 11,1 8,2 12,1 2,2 4,9 11,5 19,6 15,2 23,8 syss. kapital, % Soliditet, % 52,3 48,4 45,7 45,1 44,5 41,6 43,4 44,1 44,3 Vinst per aktie 0,69 0,39 0,54 -0,36 -0,34 0,36 1,30 1,34 2,51 full skatt, kr Eget kapital per 34,07 33,0 33,9 33,68 32,29 31,2 32,2 34,6 37,0 aktie, kr 9 6 6 2 5 1 Börskurs på 131 119 98 85 60 64 57 78 70 balansdagen, kr Fakturering per kvartal Resultat per kvartal ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/29/20010529BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/29/20010529BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Dokument & länkar