Delårsrapport för januari - september 2001

Delårsrapport för januari - september 2001 · Faktureringen ökade med 8% till 861 Mkr (800). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 56 Mkr (91, varav 7 avsåg SPP-överskott). · Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,30 kr (9,88). · Faktureringen till kunder inom teleutrustningsindustrin ökade med 7% till 405 Mkr (378). Faktureringen till kunder inom fordonsindustrin ökade med 16% till 76 Mkr (65). · God tillväxt i Asien och Centraleuropa. · Samarbetet med SCA Packaging utvecklas väl. · Betydande kostnadssänkningar med anledning av den lägre tillväxten. Tredje kvartalet 2001 Efterfrågan från kunder inom teleutrustningsindustrin var fortsatt svag under tredje kvartalet. Faktureringen uppgick till 264 Mkr (285), en minskning med 7% jämfört med motsvarande period föregående år. Faktureringen bedöms ha påverkats positivt med cirka 20 Mkr på grund av förändrade växelkurser. Orderingången uppgick till 250 Mkr (272). Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 15 Mkr (33). Första nio månaderna 2001 För de första nio månaderna 2001 uppgick faktureringen till 861 Mkr (800), en ökning med 8%. Faktureringen bedöms ha påverkats positivt med cirka 54 Mkr på grund av förändrade valutakurser. Orderingången har hittills i år uppgått till 845 Mkr (813), en ökning med 4%. Europa Centraleuropa, där kunderna företrädesvis utgörs av fordonsindustri och annan verkstadsindustri, uppvisar en positiv utveckling under hela niomånadersperioden. Den svenska marknaden, där betydande leveranser sker till teleutrustningsindustrin, har påverkats negativt av nedgången inom branschen. Personalstyrkan vid de svenska produktionsenheterna har därför reducerats. Under tredje kvartalet har volymerna stabiliserats. I slutet av förra året tecknades ett avtal om utökat samarbete med Flextronics. Nefab tar därigenom ansvar för leverans av kompletta förpackningslösningar för kundens verksamhet i Polen. Ett försäljningsbolag har därför etablerats i närheten av Gdansk. Utvecklingen i Storbritannien präglas av avmattning för exportindustrin. För Nefabs del har detta inneburit en svag volymutveckling. Verksamheten har omstrukturerats i slutet av perioden, innebärande en omfördelning av produktionskapaciteten från England till övriga europeiska enheter. Asien Marknaden i Kina fortsätter att utvecklas väl. Faktureringen sker till övervägande del mot kunder inom teleutrustningsindustrin. Efterfrågan från södra Kina har ökat och etablering av en ny anläggning i provinsen Guangdong har därför genomförts under slutet av perioden. Nord- och Sydamerika Marknaden i Nordamerika, som under ett flertal år vuxit starkt, visar nu en avmattning på grund av den försvagade konjunkturen. Det råder stor osäkerhet på marknaden och den framtida volymutvecklingen är svårbedömd. Verksamheten i Nordamerika har under sommaren omstrukturerats. Chicago blir centrum för försäljning och marknadsutveckling för hela Nordamerika- marknaden. Produktionen har koncentrerats till den nyuppförda anläggningen i Kanada. Den brasilianska marknaden uppvisar svag efterfrågan och någon påtaglig förbättring förväntas inte den närmaste tiden. Teleutrustningsindustrin Faktureringen till kunder inom teleutrustningsindustrin ökade med 7% till 405 Mkr (378) och svarade därmed för 47% av koncernens omsättning. Inköpta produkter svarar för en betydande del av ökningen. Första nio månaderna 2001 har präglats av en fortsatt svag utveckling inom teleutrustningsindustrin. Nedgången i volymer har för Nefabs del drabbat främst verksamheterna i Norden, Storbritannien och Nordamerika. Den förskjutning som sker mot produktion i lågkostnadsländer gynnar däremot Nefabs verksamhet i Kina. Fordonsindustrin och övriga marknadssegment Segmentet fordonsindustri uppvisar en positiv utveckling. Faktureringen ökade med 16% till 76 Mkr (65) och utgjorde därmed 9% av koncernens omsättning. I september tecknades ett avtal med den tyska tillverkaren av fordonskomponenter, Dräxlmaier, till ett värde av 25 Mkr under det närmaste året. Avtalet innebär leveranser av returförpackningar för skeppning av kablage. Tidigare i år tecknades en order till kablagetillverkaren Yazaki avseende returförpackningar. Dessa båda avtal är resultatet av ett fokuserat marknadsarbete gentemot marknadssegmentet kablage för fordonsindustrin. Fakturering till övriga marknadssegment ökade med 6% till 380 Mkr (357). Kompletta förpackningslösningar Nefabs utbud förändras alltmer från leverans av en förpackning till att erbjuda kunden en totallösning. Produkten blir då en kombination av analys, rådgivning samt leverans av såväl egenproducerade som inköpta produkter. Under de första nio månaderna har andelen inköpta produkter ökat med cirka 45 Mkr. Vid månadsskiftet september-oktober träffades avtal med Ericsson om förvärv av företagets förpackningspool. Poolen är en av Europas största, med över 600 användare av närmare 1 miljon returförpackningar. Poolen kommer att utgöra en bas för Nefabs utveckling av logistiktjänster även för andra kunder och branscher. Samarbete med SCA I maj tecknades ett avtal med SCA om strategiskt samarbete inom den industriella förpackningssektorn. Avtalet innebär globalt samarbete avseende produktutveckling, service, marknadsföring, försäljning och logistik. Samarbete har också inletts med den nya globala divisionen för skyddsförpackningar som för närvarande upprättas av SCA i Nordamerika. Där utgörs basen av det nordamerikanska företaget Tuscarora Inc som SCA nyligen förvärvat. Under de sex månader som samarbetet mellan SCA och Nefab pågått har ett drygt 20-tal projekt med god potential identifierats. Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick för första nio månaderna till 56 Mkr (91). I föregående års resultat ingick överskottsmedel från SPP med 7 Mkr. Periodens resultat efter finansiella poster har påverkats marginellt positivt på grund av förändrade valutakurser. Den successivt ökande andelen inköpta produkter innebär en förändring i kostnadsstrukturen. Andelen kostnad för sålda varor ökar, medan omkostnader och kapitalbindning - och härigenom avskrivningar och finansiella kostnader - minskar i jämförelse med egenproducerade produkter. Koncernens försäljningskostnader ökade, framförallt på grund av ökade kostnader för tekniskt säljstöd. Dessa kostnader är ett led i en medveten satsning för att öka kompetensen i koncernen vad gäller försäljning av kompletta förpackningslösningar. De totala fasta kostnaderna för koncernen anpassas för att möta det rådande efterfrågeläget. Resultatet för tredje kvartalet har belastats med cirka 6 Mkr på grund av omstrukturering av verksamheten i England. Årets finansnetto har påverkats dels av en kraftig investeringsvolym, dels av en ogynnsam utveckling av den brasilianska valutan. Kursförlusterna på lån för den brasilianska verksamheten uppgår för perioden till drygt 4 Mkr. Ansträngningarna för att reducera kapitalbindningen i koncernen har intensifierats och rörelsekapitalet minskade under tredje kvartalet med 27 Mkr. Omstruktureringen av de engelska och amerikanska bolagen har, tillsammans med de löpande underskotten, medfört belastning på koncernresultatet för vilka skattevärdet av försiktighetsskäl ej aktiverats. Tillsammans med en försiktig värdering av underskottsavdrag från den brasilianska verksamheten innebär detta en procentuellt hög skattebelastning för perioden. Vinsten per aktie uppgick för perioden till 5,30 kr (9,88). Föregående års vinst per aktie påverkades positivt med 1,23 kr från poster av engångskaraktär. Räntabiliteten på sysselsatt kapital var 17,1% (31,0). Kapacitet och investeringar Koncernens investeringar uppgick för perioden till 112 Mkr (34). I periodens investeringar ingår förvärvet av rörelsen i MK Specialemballage AB. För att möta den efterfrågan som signalerades från marknaden under andra halvåret 2000, fattades beslut om ett investeringsprogram för att öka kapaciteten i koncernen. Kapaciteten förstärktes i såväl Europa som Nordamerika. Investeringen i en produktionsanläggning i Estland beräknas vara klar för drift vid kommande årsskifte. På grund av rådande efterfrågeläge har investeringen i Estland ändrat karaktär. Från att vara planerat att utgöra en kapacitetsförstärkning är anläggningen nu avsedd att utgöra en rationaliseringsinvestering. Anläggningen i Estland har dessutom en bra placering ur ett logistiskt perspektiv. Merparten av koncernens skivmaterial upphandlas i Ryssland för leveranser till Europa och Nordamerika. Verksamheten i Nordamerika har omstrukturerats, varvid produktionen har koncentrerats till den nyuppförda anläggningen i Kanada. Vidare har produktionskapaciteten i Europa omstrukturerats innebärande att produktionen i England avvecklas. Omstruktureringen är ett led i en strävan att omfördela produktion till länder med en gynnsam kostnadsstruktur. På grund av den goda tillväxten i Asien, har beslut fattats om uppförande av en ny tillverkningsenhet i Shenzhen i södra Kina. Enheten har tagits i drift under hösten. Finansiell ställning Soliditeten uppgick den 30 september till 44,8% (45,0). Eget kapital per aktie utgjorde 52,80 kr (44,16). Koncernens likviditet har förbättrats under perioden, bland annat tack vare en medveten strävan mot kapitalrationalisering. Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 162 Mkr (96). Koncernens eget kapital, som vid årets ingång uppgick till 330 Mkr, har ökats med periodens nettovinst 37 Mkr, minskats med utdelning om 19 Mkr samt ökats med omräkningsdifferens om 17 Mkr och uppgick vid periodens utgång till 365 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00400/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00400/bit0002.pdf Hela rapproten

Prenumerera

Dokument & länkar