Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 · Faktureringen uppgick till 234 Mkr (246), en minskning med 5%. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9 Mkr (10). · Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 0,81 kr (0,87). · Fortsatt stark finansiell ställning. Soliditeten uppgick till 48,2% (46,5) och likviditetsreserven till 295 Mkr (223). · Förvärv av förpackningsföretag i Portugal. Första kvartalet 2003 Faktureringen uppgick för första kvartalet till 234 Mkr (246), en minskning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Faktureringen bedöms ha påverkats negativt med 14 Mkr på grund av förändrade valutakurser, vilket motsvarar hela minskningen. Orderingången uppgick till 241 Mkr (246), en minskning med 2%. Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till 9 Mkr (10). Europa Faktureringen till kunder i Europa uppgick under årets första tre månader till 179 Mkr (193), en minskning med 7%. Efter periodens utgång har avtal träffats om förvärv av förpackningsföretaget RA Produtos de Embalagem Lda i Portugal. Bolaget är en av Portugals ledande leverantörer av förpackningslösningar till industrisektorn. Produkterna ingår i ett brett sortiment inom förpackningsområdet och omsättningen uppgår till cirka 3 M?. Nefabs verksamhet utökas successivt i de östra delarna av Europa. Som ett led i denna inriktning har ett representationskontor etablerats i Tjeckien. Asien Faktureringen på den asiatiska marknaden uppgick för perioden till 31 Mkr (33), en minskning med 5%. Faktureringen har påverkats negativt med 6 Mkr på grund av förändrade valutakurser. Räknat i lokala valutor uppvisar marknaden en ökning i fakturering med 12%. Faktureringen till kunder inom teleutrustningsindustrin minskade med 40% jämfört med första kvartalet föregående år. Räknat i lokala valutor utgjorde minskningen 27%. Minskade volymer till teleutrustningsindustrin har ersatts med fakturering till andra marknadssegment, bland annat genom leveranser avsedda för Microsofts X-box. Volymerna till detta projekt har emellertid under kvartalet varit lägre än förväntat. Nord- och Sydamerika Faktureringen till kunder i Nord- och Sydamerika uppgick under första kvartalet till 23 Mkr (19), en ökning med 22%. Faktureringen har påverkats negativt med 7 Mkr på grund av förändrade valutakurser. Räknat i lokala valutor uppgick faktureringsökningen till 58%. Trots ökningen jämfört med första kvartalet föregående år, uppvisar volymerna på den nordamerikanska marknaden en minskning jämfört med de senaste tre kvartalen. Verksamheten i Brasilien har utvecklats positivt under kvartalet. Samarbete har bland annat knutits med flera aktörer inom fordonsindustrin. Leveranserna till detta segment ökar kontinuerligt från tidigare låga nivåer. Teleutrustningsindustrin Faktureringen till kunder inom teleutrustningsindustrin minskade med 15% till 83 Mkr (98) och svarade därmed för 36% av koncernens omsättning (40). Faktureringen har påverkats negativt med 6 Mkr på grund av förändrade valutakurser. Omräknat med samma valutakurser minskade faktureringen med 9%. Nefabs förpackningslösningar till kunder inom teleutrustningsindustrin används huvudsakligen till produkter inom mobil infrastruktur. Fordonsindustrin och övriga marknadssegment Faktureringen till kunder inom fordonsindustrin ökade med 2% till 25 Mkr (24) och utgjorde därmed 11% av koncernens fakturering (10). Marknadens investeringar i retursystem har av konjunkturskäl minskat. Däremot har efterfrågan på produkter relaterade till eftermarknad och för s k CKD- leveranser ökat. Fakturering till övriga marknadssegment ökade med 1% till 126 Mkr (124). Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick för kvartalet till 9 Mkr (10). Påverkan på resultatet på grund av förändrade valutakurser var marginell. Vinsten per aktie uppgick för kvartalet till 0,81 kr (0,87). Räntabiliteten på sysselsatt kapital var 8,8% (8,3). Kapacitet och investeringar Koncernens nettoinvesteringar uppgick för kvartalet till 7 Mkr (-20). Finansiell ställning Soliditeten uppgick den 31 mars till 48,2% (46,5). Eget kapital per aktie utgjorde 52,96 kr (53,22). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 295 Mkr (223). Kassaflödet efter investeringar uppgick för kvartalet till -6 Mkr, att jämföras med 48 Mkr föregående år. I kassaflödet för 2002 ingick försäljning av en fastighet med 27 Mkr. Merparten av årets ökning av rörelsekapitalet härrör från verksamheten i Asien där kvartalet har inneburit betydande minskningar av leverantörsskulder. Koncernens eget kapital, som vid årets ingång uppgick till 362 Mkr, har ökats med årets nettovinst 6 Mkr samt minskats med omräkningsdifferens om 2 Mkr och uppgick därmed på balansdagen till 366 Mkr. Utsikter för 2003 Beroende på de osäkra omvärldsfaktorerna lämnas ingen prognos för 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00540/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00540/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Dokument & länkar