NeoDynamics AB (publ) publicerar prospekt och avtalar om ytterligare teckningsförbindelse

NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) – med en ny patenterad mikropulsteknologi för att förenkla och förbättra precisionen i biopsiprocedurer – offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units, vars teckningstid inleds den 31 oktober 2018. Prospektet finns tillgängligt på NeoDynamics (www.neodynamics.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns prospektet tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com. Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. NeoDynamics meddelar härutöver att ytterligare en part, Gryningskust Holding AB, har lämnat en teckningsförbindelse om 1 999 980,00 SEK, varav 999 990,00 SEK utgör bryggfinansiering. Det totala åtagandet i emissionen av units uppgår därmed till totalt cirka 37 MSEK, varav cirka 31 MSEK utgör teckningsförbindelser (varav cirka 15,5 MSEK utgör på förhand inbetald bryggfinansiering) och 6 MSEK utgör en vederlagsfri garantiteckning avtalad uppifrån och ned från bolagets huvudägare. NeoDynamics har således på förhand avtalat om totalt cirka 73 procent av den initiala emissionslikviden genom teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning. Innan den ytterligare teckningsförbindelsen avtalades uppgick motsvarande siffra till 69 procent.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med emissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen av units.

För ytterligare information om kommande emission av units samt planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:                  

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 8 522 79 667

E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018.

Om NeoDynamics AB (publ) 

Årligen diagnosticeras cirka 2,1 miljoner kvinnor med bröstcancer i världen. Denna siffra ökar dessutom med cirka fem procent per år. NeoDynamics har utvecklat biopsisystemet NeoNavia®, som med ny patenterad mikropulsteknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) på bröstcancerpatienter genom bättre precision och kontroll. I nära samarbete med ledande läkare har vi byggt erfarenheter genom att teknologin utvärderats i mer än 300 biopsiprocedurer på cirka 15 universitetssjukhus runt om i Europa. NeoDynamics slutför idag utvecklingen av kommersialiseringsversionen av NeoNavia. Ihop med många innovativa och användarvänliga funktioner har mikropulsteknologin integrerats med flera nålalternativ för att ge maximal flexibilitet. NeoNavia förväntas lanseras mot slutet av 2019 på en bröstbiopsimarknad värd cirka 500 miljoner USD. Teknologin bedöms också vara lämplig för cancerdiagnostik på andra organ så som prostata, lunga, njure och lever. 

Om oss

NeoDynamics (publ) är ett marknadsnoterat svenskt medicintekniskt bolag byggt på forskning vid Karolinska institutet. Vi utvecklar och kommersialiserar NeoNavia®, ett nytt biopsisystem. Vårt mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

Prenumerera

Dokument & länkar