Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2000 * Provisionsintäkterna uppgick till 114,5 Mkr (58,7 Mkr), en ökning med 95%. * Rörelseresultatet före avskrivningar och finansnetto ökade med 50% till 29,2 Mkr ( 19,5 Mkr). * Andelen intäkter från elektroniskt förmedlade order uppgick i september till 58%. Under perioden januari till och med september var andelen 46% jämfört med 31% motsvarande period föregående år. * Frankfurtbörsen (Deutsche Börse, Xetra) anslöts för automatisk order- förmedling i mars. * Investeringarna uppgick till 21,8 Mkr under perioden (18,3 Mkr). * Ett efterställt förlagslån om 70,3 Mkr, med avskiljbara teckningsoptioner, har emitterats till befintliga aktieägare. Lånet har till fullo återbetalts i två omgångar, under september med 19,7 Mkr och med resterande belopp i oktober. Under september utnyttjades 98 031 av totalt 152 800 tecknings-optioner för nyteckning av aktier. Bolaget tillfördes härigenom 24,5 Mkr i eget kapital. * En nyemission genomfördes med likvid den 19 oktober i samband med att bolaget noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 20 oktober. Bolaget beräknas tillföras 160 Mkr varifrån avgår emissionskostnader. Antalet aktier utökades med 8 miljoner till 40,6 miljoner (25%). KONCERNEN Verksamheten NeoNet har sedan starten 1996, baserat på en egenutvecklad elektronisk handels-plattform, etablerat sig som en ledande leverantör av tjänster för automatisk order-förmedling och exekvering av aktietransaktioner till institutionella investerare och broker-dealers. Under föregående år inledde NeoNet marknadsföringsaktiviteter i USA genom dotterbolaget NeoNet Securities Inc. Per 30 september hade 21 kundavtal slutits på den amerikanska marknaden. NeoNet erbjuder idag automatisk orderförmedling och manuell handel på OM Stockholmsbörsen och börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Frankfurt. Därutöver erbjuds manuell handel även på Oslobörsen. NeoNets marknadsandelar av slutkundshandeln på Stockholmsbörsen bedöms ha upprätthållits under perioden. På Helsingforsbörsen har marknadsandelen ökat i stadig takt under året. Under juli och augusti har aktiviteten varit låg på de börser där NeoNet bedriver handel. En volymökning kunde dock noteras under september månad. Den låga marknadsaktiviteten har direkt påverkat NeoNets volymer och intäkter eftersom någon handel i eget lager inte bedrivs. Den genomsnittliga dagliga volymen var dock 82% högre under årets tredje kvartal jämfört med tredje kvartalet föregående år och den genomsnittliga löpande 12-månaders volymen har ökat även under tredje kvartalet i år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01210/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT01210/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar