Kallelse till bolagsstämma i NeoNet AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NeoNet AB (publ) Aktieägarna i NeoNet AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 7 maj 2003 klockan 18.30 i "Polhemsalen" hos Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 24 april 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 2 maj 2003 klockan 16.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget senast 2 maj per fax 08-10 40 84, via e-post: investor.relations@neonet.biz, eller per brev till NeoNet AB, "Stämmoanmälan", Box 7545, 103 93 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antalet biträden. Den som företräder aktieägare vid bolagsstämman måste kunna uppvisa skriftlig, daterad fullmakt och, såvitt avser den som företräder juridisk person, registreringsbevis eller liknande. Fullmakten får vara högst ett år gammal och bör insändas till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 24 april 2003. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern resultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn. 10. Val av styrelse. 11. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté. 12. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att bolagsstämman skall ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman. Förslag till beslut Utdelning (punkt 7b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2002. Styrelse (punkt 8-10) Aktieägare företrädande mer än 50 procent av det totala röstetalet föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Torvald Bohlin, Hans Karlsson, Staffan Persson, Mats Sundström och Thord Wilkne, samt nyval av Kari Lotsberg och Torkel Segerstedt. Vidare föreslås att arvode skall utgå med totalt 605 000 kronor, samt att styrelsearvode ej skall utgå till i koncernen anställd styrelseledamot. Stockholm i mars 2003 STYRELSEN För mer information kontakta: Torvald Bohlin Per Lindberg VD och koncernchef NeoNet AB (publ) Finansdirektör NeoNet AB (publ) Tel. 08-454 15 39 Tel. 08-454 15 44 torvald.bohlin@neonet.biz per.lindberg@neonet.biz NeoNet erbjuder institutionella investerare och mäklarhus direkt elektronisk handel i aktier som representerar en tredjedel av det totala värdet av alla världens noterade aktier. Genom NeoNets börsnätverk och börsmedlemskap får kunderna ett effektivt verktyg för aktietransaktioner i realtid på de elva anslutna börserna. NeoNets kunder finns i tolv länder inklusive USA. NeoNet har 78 medarbetare med kontor i Stockholm, New York och London samt är noterat på Stockholmsbörsen (ticker NEO). NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84 www.neonet.biz ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030402BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030402BIT01040/wkr0002.pdf

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar