Kommuniké från NeoNet AB:s bolagsstämma 7 maj 2003

Kommuniké från NeoNet AB:s bolagsstämma den 7 maj 2003 Vinstdisposition Bolagsstämman beslutade att vinstmedlen om 15.634.256 kronor skall disponeras så att hela beloppet överföres i ny räkning. Val av styrelse m.m. Bolagsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av sju ordinarie ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Torvald Bohlin, Hans Karlsson, Staffan Persson, Mats Sundström och Thord Wilkne samt nyval av Kari Lotsberg och Torkel Segerstedt. Johan Englund är arbetstagarrepresentant i styrelsen. Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma skall utgå med 605.000 kronor, att fördelas inom styrelsen enligt styrelsens bestämmande mellan i bolaget ej anställda ledamöter. Kari Lotsberg har innehaft ledande befattningar inom de norska och svenska finansdepartementen och Sveriges Riksbank. Hon var statssekreterare inom svenska Finansdepartementet 1997-1999, med ansvar för internationella finansiella frågor. För närvarande är Kari Lotsberg verksam som konsult. Torkel Segerstedt har omfattande erfarenhet från kapitalförvaltning i ledande ställning, senast som chef svenska aktier på Svenska Handelsbanken och tidigare bland annat som portföljförvaltare inom Skandia Liv. Val av revisionsbolag Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Per-Ove Zetterlund, valdes till revisorer för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2007. Tidigare huvudansvarig revisor Stephan Tolstoy har undanbett sig fortsatt uppdrag och avtackades av ordföranden. Val av nomineringskommitté och beslut om att uppdra åt styrelsen att utse revisionskommitté Bolagsstämman avslog förslaget om en bolagsstämmovald nomineringskommitté. Aktieägare representerade mer än 50 procent av det totala röstetalet har informerat om att de framdeles avser att aktivt engagera sig i frågan om vem som nomineras till styrelsen i bolaget. De avser därför att under fjärde kvartalet hos bolaget hålla tillgänglig uppgift om vilka personer som ingår i den nominerings-kommitté de avser tillsätta. Kommittén kommer därefter, men innan kallelse till stämman sker, hos bolaget hålla tillgänglig uppgift om vilka personer som kommer att föreslås stämman som styrelseledamöter ibolaget. Förslaget om att uppdra åt styrelsen att utse en revisionskommitté var villkorat av att en sådan kommitté inte fanns. Eftersom styrelsen utsett en revisionskommitté behandlades därför inte förslaget. Till revisionkommitté har tidigare utsetts Mats Sundström och Hans Karlsson. För mer information kontakta: Torvald Bohlin, VD och koncernchef NeoNet, Tel. 08-454 15 39, torvald.bohlin@neonet.biz NeoNet erbjuder institutionella investerare och mäklarhus direkt elektronisk handel i aktier som representerar en tredjedel av det totala värdet av alla världens noterade aktier. Genom NeoNets börsnätverk och börsmedlemskap får kunderna ett effektivt verktyg för aktietransaktioner i realtid på de elva anslutna börserna. NeoNets kunder finns i tolv länder inklusive USA. NeoNet har 81 medarbetare med kontor i Stockholm, New York och London samt är noterat på Stockholmsbörsen (ticker NEO). www.neonet.biz ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01310/wkr0002.pdf

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar