NeoNet AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2000

• Intäkterna ökade med 86% till 160,8 Mkr (86,4 Mkr). • Resultat före avskrivningar och finansnetto ökade med 68% till 39,7 Mkr(23,6 Mkr). • Resultatet före skatt ökade med 27% från 12,5 Mkr till 15,9 Mkr. • Vinst per aktie ökade med 24% till 0,31 kr (0,25 kr). • Andelen intäkter från elektroniskt förmedlade order uppgick i fjärde kvartalet till 61%. Under helårsperioden var andelen 50% jämfört med 31% föregående år. • Frankfurtbörsen (Deutsche Börse, Xetra) anslöts för elektronisk direkthandel i mars. • Medlemskap på London Stock Exchange erhölls i slutet av november. Elektronisk direktaccess till LSE introducerades i januari 2001. • Ansökan om medlemskap på Euronext Paris inlämnades i november och beviljades i januari 2001. • Investeringarna uppgick till 32,6 Mkr under perioden (28,2 Mkr). • En nyemission genomfördes med likvid den 19 oktober i samband med att bolaget noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 20 oktober. Bolaget tillfördes 139,6 Mkr efter avdrag för emissionskostnader. Bolaget tillfördes dessutom i september och december sammantaget 24,6 Mkr i eget kapital genom nyteckning i ett tidigare under året utfärdat optionsprogram. • Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att utdelning ej skall utgå. KONCERNEN Verksamheten NeoNet har, baserat på ett egenutvecklat handelssystem, etablerat sig som en ledande leverantör av tjänster för automatisk orderförmedling och exekvering av aktietransaktioner till institutionella investerare och institutionella broker-dealers (mäklarhus). NeoNet erbjuder idag elektronisk direkthandel på OM Stockholmsbörsen och börserna i London, Helsingfors, Köpenhamn och Frankfurt. Manuell handel erbjuds förutom på dessa börser även på Oslobörsen. NeoNet har kunder i tio länder i Europa, samt i USA. Medlemskap på Londonbörsen erhölls i november, varvid handel av traditionell art påbörjades i mindre skala. Automatisk orderförmedling genom anslutning till Londonbörsens handelssystem SETS har inletts under januari månad 2001. Det samlade marknadsvärdet tillgängligt för NeoNets kunder har därmed ökat från ca 25% till över 50% av det samlade europeiska börsvärdet 1) . Ansökan om medlemskap på Parisbörsen (Euronext Paris) beviljades i januari 2001. Börserna i Paris, Amsterdam, och Bryssel gick samman som Euronext-börsen i september 2000. Även de två sistnämnda börserna planeras att omfattas av NeoNets erbjudande under tredje kvartalet 2001. Antal medarbetare i koncernen var vid årets utgång 62 (39). Intäkter och resultat Koncernens provisionsintäkter ökade under året till 160,8 Mkr jämfört med 86,4 Mkr föregående år, vilket motsvarar en uppgång med 86%. Ökningen förklaras huvudsakligen av befintliga kunders ökade handel genom NeoNet. De genom bolaget förmedlade handelsvolymerna uppgick under året till 1.412 Mkr i genomsnitt per dag (866 Mkr), en uppgång med 63%. En förbättrad marknads- och produktmix har dessutom medfört att den genomsnittliga provisionsintäkten i relation till det förmedlade volymvärdet ökat med netto ca 14% under året. Andelen intäkter från elektroniskt förmedlade order uppgick i fjärde kvartalet till 61%. Under helårsperioden var andelen 50% jämfört med 31% föregående år. Den genomsnittliga dagliga handelsvolymen var för fjärde kvartalet 1.587 Mkr, en ökning med 52% jämfört med 1.041 Mkr samma period föregående år. Volymerna har under året varierat avsevärt som en följd av fluktuerande aktivitet och kursnivå på de börser där NeoNet bedriver handel. Under fjärde kvartalet fördelade sig NeoNets genomsnittliga dagliga handelsvolymer på börserna som följer: Stockholm 60%, Helsingfors 30%, Frankfurt 7%, Köpenhamn 2% och Oslo 1%. Den genomsnittliga löpande 12-månaders volymen har ökat kontinuerligt under året. 1) Uppskattning baserad på MSCI Europe Ytterligare information lämnas av Torvald Bohlin, koncernchef, tel 08-454 15 39, torvald.bohlin@neonet.se

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar