NeoNet föreslår nyemission för rörelsekapitalfinansiering

NeoNet föreslår nyemission för rörelsekapitalfinansiering Styrelsen i NeoNet kommer att föreslå att en nyemission av förlagslån med avskiljbara teckningsoptioner riktas till aktieägarna. Förlagslånet föreslås uppgå till maximalt 50,6 Mkr. Syftet med nyemissionen är att finansiera bolagets behov av ett större rörelsekapital på grund av den ökade bindningen av likvida medel till följd av säkerhetskrav vid clearing och settlement. Utöver de likvida medel som binds på grund av ovan nämnda säkerhetskrav har rörelsens kassaflöde hittills under 2003 varit negativ som en följd av investeringar i fortsatt utveckling av handelsplattformen, förvärv av stödsystem till administration av värdepappershandeln och negativ resultatutveckling. Vidare har en satsning gjorts i form av förvärvet av den amerikanska koncernen Lexit, vilken fr o m november 2003 konsolideras i NeoNet-koncernen. NeoNet-koncernens behållning av kortfristigt likvida medel består av summan av bankmedel, nettot av fordringar och skulder gällande fondlikvider, samt fordringar på framförallt clearing- och liknande institut, varifrån avgår skulder för tillfälliga avvecklingslån. Nettosumman av dessa poster uppgick per 30 november, 2003 till ca 136,9 Mkr. Av detta utgjorde ca 105,8 Mkr spärrade medel. Motsvarande behållning av kortfristigt likvida medel uppgick per 30 september 2003 till 120,5 Mkr varav 98,9 Mkr i spärrade medel hos kreditinstitut. Som ett led i att säkerställa NeoNets kapitalbehov har de två huvudaktieägarna Hans Karlsson (tillika styrelsens ordförande samt ägare till ca 16,0 % av kapital och röster i NeoNet) och Staffan Persson (tillika tillförordnad VD samt ägare till ca 13,3 % av kapital och röster i NeoNet) under fjärde kvartalet lånat ut cirka 20 Mkr till NeoNet. Styrelsen i NeoNet vill poängtera att bolagets bedömda kapitalbehov är säkerställt fram tills dess att den föreslagna nyemissionen är genomförd. Som en följd av den ökade bindningen av likvida medel ämnar NeoNets styrelse i januari 2004 kalla till en extra bolagsstämma varvid kommer att föreslås genomförande av en nyemission av förlagslån med avskiljbara teckningsoptioner med företräde för NeoNets aktieägare. Styrelsen har preliminärt beslutat att föreslå följande villkor för nyemissionen: Emissionsvillkor: För varje 10-tal aktier i NeoNet erbjuds teckning av ett förlagsbevis om nominellt 10,00 kronor med tre avskiljbara teckningsoptioner. 1) Emissionskurs: 10,00 kronor per förlagsbevis om nominellt 10,00 kronor med tre avskiljbara teckningsoptioner. Teckningstid för Mars 2004 (slutligt föreslagen teckningstid lånet: offentliggörs i samband med kallelse till extra bolagsstämma). Förlagslån Lånebelopp: Nominellt högst 50 582 040 kronor representerat av högst 5 058 204 förlagsbevis om vardera 10,00 kronor. Med varje förlagsbevis följer tre avskiljbara teckningsoptioner.1 Ränta: Förlagslånet löper med en årlig ränta om 10,00 %. Räntan erläggs årsvis i efterskott. Löptid: Tre år från emissionstillfället. Teckningsoptioner Antal teckningsoptioner: Antal teckningsoptioner uppgår till maximalt 15 174 612 (vid fullt utnyttjande motsvarar detta en utspädning om 30%). Teckningskurs: Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie om nominellt 5 öre till en teckningskurs om 6,00 kronor. Anmälan om teckning: Anmälan om teckning av aktier avses kunna äga rum vid teckningsfönster under slutet av varje kvartal under en period av tre år från emissionstillfället. Definitivt förslag avseende villkor för den föreslagna nyemissionen kommer att offentliggöras i samband med kallelse till extra bolagsstämma. Kallelse förväntas offentliggöras under januari 2004. Aktieägare och NeoNets ledningsgrupp (bl a inkl Hans Karlsson, Staffan Persson, Per Lindberg, Johan Carlsson, Peter Kearns, Pia Hofstedt samt tillträdande VD Simon Nathanson) har förklarat sitt intresse att minst teckna 30 Mkr i den föreslagna nyemissionen. - Med den förslagna nyemissionen av förlagslån som styrelsen ämnar presentera kan NeoNet möta upp det behov av att binda upp ytterligare kapital vilket företagets expansion för med sig. Alternativet att avstå från nyemissionen och därmed behöva minska på de handelsvolymer vi förmedlar vore otänkbart. På sikt kommer även omförhandlade villkor och arrangemang för våra köpta settlementtjänster att underlätta fortsatt expansion, säger styrelseordföranden Hans Karlsson. För mer information kontakta: Hans Karlsson, styrelseordförande 070-420 00 60 1) Som en följd av hantering av udda innehav av aktier i NeoNet (ej jämnt delbara med 10) kan ett, i relation till ovan nämnda antal, marginellt avvikande antal förlagsbevis med medföljande teckningsoptioner komma att erbjudas. NeoNet erbjuder institutionella investerare och mäklarhus direkt elektronisk handel i aktier på världens ledande börser. Genom NeoNets börsnätverk och börsmedlemskap får kunderna ett effektivt verktyg för aktietransaktioner i realtid på de anslutna börserna. Handel och exekveringstjänster erbjuds även via NeoNets internationella mäklarbord. NeoNets kunder finns i 16 länder inklusive USA. NeoNet har kontor i Stockholm, New York, London och Frankfurt samt är noterat på Stockholmsbörsen (ticker NEO). NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84 www.neonet.biz ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar