NeoNets bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002

Report this content

NeoNets bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002 Helåret 2002 i sammandrag · Transaktionsintäkerna uppgick till 184,7 Mkr jämfört med 190,1 Mkr föregående år. Intäkterna från elektronisk direkthandel ökade med 10% till 157 Mkr och uppgick under perioden till 85% (75%) av totala transaktionsintäkterna. · Handel på andra börser än Stockholmsbörsen ökade till 56% (51%) av transaktionsintäkterna. Intäkterna från amerikanska kunder ökade med 25%. · Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto uppgick till 0,4 Mkr (23,3 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till -31,7 Mkr (3,5 Mkr). Periodens resultat påverkades negativt av realiserade och orealiserade kursförluster om -3,2 Mkr (1,9 Mkr) på medel bundna i utländska valutor. · Åtgärder som minskar kostnaderna med netto minst 25 Mkr och förbättrar kassaflödet med minst 35 Mkr på årsbasis påbörjades under tredje kvartalet. Genomförandet av åtgärdsprogrammet är inte förenat med några engångskostnader. · Koncernens eget kapital uppgick till 228,1 Mkr (255,6 Mkr) vid periodens slut och soliditeten till 59% (31%). Koncernens kassabehållning, justerad för poster hänförliga till avveckling av kunders aktietransaktioner, uppgick till 164,5 Mkr (193,1 Mkr vid årets början). · Investeringarna uppgick till 36,9 Mkr (36,0 Mkr), vilket motsvarar 20% (19%) av transaktions-intäkterna. · Tillskottet av nya kunder har varit gott, främst i Storbritannien, USA och Norden. · Ett sälj- och representationskontor öppnades i London. · Handel inleddes på Nasdaq, Milanobörsen och Brysselbörsen. Oslobörsen kopplades även elektroniskt till handelsnätverket. Fjärde kvartalet i sammandrag · Intäkterna uppgick till 42,0 Mkr jämfört med 53,2 Mkr motsvarande period föregående år. · Rörelseresultat före finansnetto och avskrivningar uppgick till - 0,9 Mkr (3,2 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till -8,9 Mkr mot -4,0 Mkr föregående år. · Av kvartalets transaktionsintäkter kom 54% från handel på andra börser än Stockholmsbörsen. · Samarbetsavtal slöts med systemleverantörerna Macgregor och Eze Castle för att utöka distributionskanalerna mot ledande institutioner främst i USA. · Ytterligare information lämnas av: Torvald Bohlin, koncernchef Tel: 08-454 1539 torvald.bohlin@neonet.se Hemsida www.neonet.se Här finns bland annat ytterligare finansiell information och från april även årsredovisningen för år 2002. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för 2002, senast 9 april 2003 Ordinarie bolagsstämma 2003, 7 maj 2003 Delårsrapport första kvartalet 2003, 7 maj 2003 Delårsrapport andra kvartalet 2003, 21 augusti 2003 Delårsrapport tredje kvartalet 2003, 23 oktober 2003 Bokslutskommuniké 2003, 29 januari 2004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030129BIT00910/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030129BIT00910/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar