NeoNets delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Fortsatt tillväxt för NeoNet på svag börsmarknad Trots ett mycket tufft marknadsklimat med minskad omsättning på börserna, ökade NeoNets dagliga handelsvolym under första halvåret med fjorton procent och intäkterna med nio procent. Detta har åstadkommits genom utbyggnad av börsnätverket till att omfatta allt fler av världens ledande börser och genom fortsatt tillströmning av nya kunder. "Mot bakgrund av att börserna uppvisar minskningar med upp till 30 procent måste vår tillväxt anses som ett bevis på styrkan i vårt erbjudande," säger NeoNets VD Torvald Bohlin. "Vi kan konstatera att intäkterna från våra amerikanska kunder fortsätter att öka och dessa utgjorde drygt en tredjedel av våra intäkter under det första halvåret. Vidare redovisar vi en fortsatt stark finansiell ställning. Den lägre intäktstillväxten jämfört med tidigare kvartal har dock under andra kvartalet påverkat resultat och kassaflöde, och vi redovisar ett negativt resultat före skatt på 8,1 Mkr. Vi genomför därför åtgärder i syfte att sänka rörelsens kostnader med minst 25 Mkr på årsbasis och stärka kassaflödet med cirka 35 Mkr. Våra framgångar på marknaden och de resultatförbättrande åtgärderna ger oss ett starkt utgångsläge när marknaden vänder." Se bifogad delårsrapport för vidare information NeoNets delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 Perioden i sammandrag · Transaktionsintäkerna ökade med 9% till 107,2 Mkr jämfört med 97,9 Mkr föregående år. Transaktionsintäkterna för senaste 12-månaders- perioden jämfört med den föregående ökade med 12%. · Ökade marknadsandelar på börserna. · Intäkterna från elektronisk direkthandel ökade med 44 % och uppgick under perioden till 85% (65%) av transaktionsintäkterna. · Av periodens transaktionsintäkter kom 57% (48%) från handel på andra börser än Stockholmsbörsen. Intäkterna på andra börser än Stockholm och Helsingfors fördubblades och nådde 28,2 Mkr · (14,3 Mkr). · Andelen intäkter från amerikanska kunder ökade till 32 procent, dubbelt så mycket jämfört med samma period förra året. · Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto uppgick till 8,2 Mkr (18,2 Mkr). · Rörelsemarginalen uppgick till 8% (19%). · Resultatet före skatt uppgick till -8,1 Mkr (7,2 Mkr). Periodens resultat påverkades negativt av realiserade och orealiserade kursförluster om · -3,6 Mkr (+0,3 Mkr) på medel bundna i utländska valutor. · Åtgärder i syfte att minska kostnaderna med minst 25 Mkr på årsbasis har initierats. · Koncernens eget kapital uppgick till 251,6 Mkr · (254,6 Mkr) vid periodens slut. Koncernens kassabehållning, exklusive poster hänförliga till avveckling av kunders aktietransaktioner, uppgick till 170,8 Mkr (193,1 Mkr vid årets början). · Investeringarna uppgick till 23,5 Mkr (19,8 Mkr), vilket motsvarar 22% (20%) av transaktionsintäkterna. · Nasdaq och Oslo-börsen kopplades till NeoNets elektroniska handelsnätverk. · Ett säljkontor öppnades i London. Händelser efter periodens utgång · Milano-börsen kopplades till NeoNets börsnätverk. Kommentar från VD "Trots ett mycket tufft marknadsklimat med minskad omsättning på börserna, fortsätter NeoNet att uppvisa ökade dagliga handelsvolymer och att redovisa intäktsökning. Detta har åstadkommits genom utbyggnad av börsnätverket till att omfatta allt fler av världens ledande börser och genom fortsatt tillströmning av nya kunder. Under året har kurser och omsättning fortsatt falla på bred front på världens ledande börser. Speciellt har detta gällt de för NeoNets verksamhet hittills dominerande börserna i Stockholm och Helsingfors. NeoNets genomsnittliga dagliga handelsvolym ökade under perioden med 14 procent. Mot bakgrund av att börserna samtidigt uppvisar minskningar med upp till 30 procent måste vår volymutveckling anses som ett kvitto på styrkan i NeoNets erbjudande. Transaktionsintäkterna ökade med nio procent. Våra amerikanska kunder svarade för 32 procent av intäkterna, en fördubblad andel från förra året. Intäkterna på andra börser än Stockholm och Helsingfors fördubblades och uppnådde 28 Mkr. Tillflödet av nya kunder följer plan såväl i Europa som i USA. Den lägre intäktstillväxten jämfört med tidigare kvartal i kombination med kostnader på de nya marknaderna har dock under andra kvartalet påverkat resultat och kassaflöde negativt. Pågående arbete i syfte att minska rörelsekostnaderna och förbättra kassaflödet har därför intensifierats. Rörelsens kostnader beräknas kunna sänkas med minst 25 Mkr på årsbasis med begränsad effekt innevarande år, men med fullt genomslag från början av nästa år. Dessutom kommer investeringstakten i produktutveckling att sänkas vilket förväntas förbättra kassaflödet med cirka 10 Mkr utöver kostnadsminskningarna. Målet att under 2003 ha kopplat upp åttio procent av det samlade värdet på världens börser i NeoNets nätverk kvarstår. NeoNet redovisar en fortsatt stark finansiell ställning med god likviditet och soliditet. Nasdaq har nu anslutits till NeoNets nätverk vilket är en milstolpe i vår utveckling och ger kunderna direktåtkomst till aktierna på världens näst största börs. För att nå målet att under 2003 erbjuda tillgänglighet till 80 procent av världens börsvärde återstår nu enligt våra planer anslutning till två börser, nämligen Virt-x, där de mest omsatta schweiziska aktierna handlas, samt världens största börs, New York Stock Exchange. Marknaden för global aktiehandel och dess aktörer står inför fortsatt stora förändringar. Ny teknologi och ökad konkurrens liksom kundernas krav på effektivare och billigare förvaltning har börjat leda till omfattande strukturförändringar i branschen. I denna utveckling har NeoNet ett starkt utgångsläge eftersom erbjudandet möjliggör en snabb, säker och prisvärd elektronisk aktiehandel på världens ledande börser i ett och samma system." KONCERNEN Verksamheten Under kvartalet har Nasdaq och Oslobörsen anslutits till NeoNets handelsnätverk. Efter periodens utgång har även Milanobörsen kopplats upp. Dessutom planerar NeoNet att, under 2003, erbjuda direkthandel via sitt handelsnätverk på New York Stock Exchange och Virt-x, den europeiska börsen för handel med främst schweiziska aktier. Tidpunkten för anslutning av Virt-x har - som en följd av de initierade åtgärderna -senarelagts något i förhållande till vad som tidigare planerats. Trots detta räknar vi med att uppnå det mål beträffande marknadstäckning som kommunicerades hösten 2000, att under 2003 i ett och samma handelssystem erbjuda tillgång till 80% av marknadsvärdet på världens aktiemarknader. Ökningen av kundstocken har följt plan såväl i Europa som i USA. Ett säljkontor har etablerats i London för att öka kundbearbetningen på den viktiga brittiska marknaden. Handelsvolym, intäkter och resultat Det genomsnittliga dagliga förmedlade handelsvärdet var för perioden 2 271 Mkr per dag, en ökning med 14% jämfört med 1 996 Mkr motsvarande period föregående år. Det löpande 12-månaders dagliga handelsvärdet uppgick till 2 108 Mkr, vilket var 13% högre än för ett år sedan. NeoNets genomsnittliga dagliga handelsvolym ökade under perioden med 14%. De för NeoNet största börserna, Stockholm och Helsingfors, redovisade samtidigt minskningar av handeln med 30% respektive 12% jämfört med motsvarande period föregående år. För NeoNets del utvecklades volymerna på dessa börser under samma period med minus 5% respektive plus 8%. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020821BIT01240/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020821BIT01240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar