NeoNets delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Report this content

NeoNet upprätthåller intäkterna på svag börsmarknad Sammanfattning av perioden januari-september 2002: Transaktionsintäkerna ökade med 4% till 142,7 Mkr jämfört med 136,9 Mkr föregående år. Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto uppgick till 1,2 Mkr (20,0 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till -22,8 Mkr (7,5 Mkr). Milanobörsen kopplades till NeoNets börsnätverk under tredje kvartalet. Ett åtgärdsprogram genomförs i syfte att minska kostnaderna med minst 25 Mkr netto på årsbasis. Bland utvecklingsprojekten prioriteras ny systemgeneration. Anslutningen av New York Stock Exchange och Virt-x kommer sannolikt att förskjutas till 2004. - Vi är mycket nöjda med tillflödet av nya kunder under perioden och vi har idag institutionella kunder i tolv länder, säger NeoNets VD Torvald Bohlin. - Intäkterna på andra börser än Stockholm och Helsingfors ökade med 74 procent under perioden och vi uppvisar en fortsatt bra likviditet, soliditet och kapitaltäckningsgrad. Vår kundtillväxt och åtgärderna på kostnadssidan som vi nu genomför ger oss ett starkt utgångsläge när marknaden vänder. - För perioden som helhet redovisar vi ökade intäkter men ett negativt resultat. För att sänka rörelsens kostnader med minst 25 Mkr netto och stärka kassaflödet med minst 35 Mkr, genomför vi ett åtgärdsprogram som är helt implementerat under mitten av nästa år. Under tredje kvartalet sjönk kurser och omsättning dramatiskt på världens börser. Det har medfört att vi trots ökade marknadsandelar uppvisar minskade intäkter och ett negativt rörelseresultat för kvartalet. Se bifogad delårsrapport. För mer information kontakta: Torvald Bohlin VD och koncernchef NeoNet Tel. 08-454 15 39 torvald.bohlin@neonet.se NeoNets delårsrapport 1 januari – 30 september 2002 Perioden i sammandrag Transaktionsintäkerna ökade med 4% till 142,7 Mkr jämfört med 136,9 Mkr föregående år. Intäkterna från elektronisk direkthandel ökade med 29% och uppgick under perioden till 85% (69%) av transaktionsintäkterna. Av periodens transaktionsintäkter kom 56% (50%) från handel på andra börser än Stockholmsbörsen. Intäkterna på andra börser än Stockholm och Helsingfors ökade med 74% och nådde 37,4 Mkr (21,5 Mkr). Andelen intäkter från amerikanska kunder ökade till 30%, jämfört med 18% vid samma tidpunkt förra året. Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto uppgick till 1,2 Mkr (20,0 Mkr). Rörelsemarginalen uppgick till 1% (15%). Resultatet före skatt uppgick till –22,8 Mkr (7,5 Mkr). Periodens resultat påverkades negativt av realiserade och orealiserade kursförluster om -3,1 Mkr (+3,6 Mkr) på medel bundna i utländska valutor. Åtgärder i syfte att minska kostnaderna med netto minst 25 Mkr och förbättra kassaflödet med minst 35 Mkr på årsbasis påbörjades under kvartalet. Genomförandet av åtgärdsprogrammet är inte förenat med några engångskostnader. Koncernens eget kapital uppgick till 237,6 Mkr (254,8 Mkr) vid periodens slut och soliditeten till 67%. Koncernens kassabehållning, exklusive poster hänförliga till avveckling av kunders aktietransaktioner, uppgick till 157,8 Mkr (193,1 Mkr vid årets början). Investeringarna uppgick till 29,6 Mkr (27,1 Mkr), vilket motsvarar 21% (20%) av transaktionsintäkterna. Milanobörsen kopplades till NeoNets börsnätverk. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=113436&fn=wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar