NeoNets delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Pressmeddelande Stockholm, 24 oktober 2002 NeoNet upprätthåller intäkterna på svag börsmarknad Sammanfattning av perioden januari-september 2002: · Transaktionsintäkerna ökade med 4% till 142,7 Mkr jämfört med 136,9 Mkr föregående år. · Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto uppgick till 1,2 Mkr (20,0 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till -22,8 Mkr (7,5 Mkr). · Milanobörsen kopplades till NeoNets börsnätverk under tredje kvartalet. · Ett åtgärdsprogram genomförs i syfte att minska kostnaderna med minst 25 Mkr netto på årsbasis. · Bland utvecklingsprojekten prioriteras ny systemgeneration. Anslutningen av New York Stock Exchange och Virt-x kommer sannolikt att förskjutas till 2004. - Vi är mycket nöjda med tillflödet av nya kunder under perioden och vi har idag institutionella kunder i tolv länder, säger NeoNets VD Torvald Bohlin. - Intäkterna på andra börser än Stockholm och Helsingfors ökade med 74 procent under perioden och vi uppvisar en fortsatt bra likviditet, soliditet och kapitaltäckningsgrad. Vår kundtillväxt och åtgärderna på kostnadssidan som vi nu genomför ger oss ett starkt utgångsläge när marknaden vänder. - För perioden som helhet redovisar vi ökade intäkter men ett negativt resultat. För att sänka rörelsens kostnader med minst 25 Mkr netto och stärka kassaflödet med minst 35 Mkr, genomför vi ett åtgärdsprogram som är helt implementerat under mitten av nästa år. Under tredje kvartalet sjönk kurser och omsättning dramatiskt på världens börser. Det har medfört att vi trots ökade marknadsandelar uppvisar minskade intäkter och ett negativt rörelseresultat för kvartalet. Se bifogad delårsrapport. För mer information kontakta: Torvald Bohlin VD och koncernchef NeoNet Tel. 08-454 15 39 torvald.bohlin@neonet.se NeoNets delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 Perioden i sammandrag · Transaktionsintäkerna ökade med 4% till 142,7 Mkr jämfört med 136,9 Mkr föregående år. · Intäkterna från elektronisk direkthandel ökade med 29% och uppgick under perioden till 85% (69%) av transaktionsintäkterna. · Av periodens transaktionsintäkter kom 56% (50%) från handel på andra börser än Stockholmsbörsen. Intäkterna på andra börser än Stockholm och Helsingfors ökade med 74% och nådde 37,4 Mkr (21,5 Mkr). · Andelen intäkter från amerikanska kunder ökade till 30%, jämfört med 18% vid samma tidpunkt förra året. · Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto uppgick till 1,2 Mkr (20,0 Mkr). · Rörelsemarginalen uppgick till 1% (15%). · Resultatet före skatt uppgick till -22,8 Mkr (7,5 Mkr). Periodens resultat påverkades negativt av realiserade och orealiserade kursförluster om -3,1 Mkr (+3,6 Mkr) på medel bundna i utländska valutor. · Åtgärder i syfte att minska kostnaderna med netto minst 25 Mkr och förbättra kassaflödet med minst 35 Mkr på årsbasis påbörjades under kvartalet. Genomförandet av åtgärdsprogrammet är inte förenat med några engångskostnader. · Koncernens eget kapital uppgick till 237,6 Mkr (254,8 Mkr) vid periodens slut och soliditeten till 67%. Koncernens kassabehållning, exklusive poster hänförliga till avveckling av kunders aktietransaktioner, uppgick till 157,8 Mkr (193,1 Mkr vid årets början). · Investeringarna uppgick till 29,6 Mkr (27,1 Mkr), vilket motsvarar 21% (20%) av transaktionsintäkterna. · Milanobörsen kopplades till NeoNets börsnätverk. Kommentar från VD "Trots en mycket negativ utveckling på världens börser har NeoNet under niomånadersperioden lyckats öka intäkterna och har fortsatt en stark finansiell ställning med god likviditet. Dessutom har vi lyckats attrahera kunder i enlighet med våra högt ställda mål. Detta har åstadkommits genom intensifierade säljinsatser, fördjupade kundrelationer och utbyggnad av börsnätverket till att omfatta allt fler börser. NeoNet har idag kunder i tolv länder, främst i Skandinavien, Storbritannien och i USA. Marknaden för aktiehandel har visat en mycket negativ utveckling under en längre tid och den negativa trenden har förstärkts under tredje kvartalet. Utvecklingen med minskad omsättning på börserna har fortsatt på bred front. Under tredje kvartalet isolerat har omsättningen på börserna minskat med upp till 30 procent. Mot denna bakgrund får ökningen av transaktions-intäkter med fyra procent och ökningen av den genomsnittliga dagliga handelsvolymen med sex procent ses som ett kvitto på styrkan i NeoNets erbjudande. Intäkterna från andra börser än Stockholms- och Helsingforsbörsen ökade med 74 procent. Vi har under perioden ökat våra marknadsandelar på viktiga börser. Under tredje kvartalet har NeoNets transaktionsintäkter minskat med åtta procent, vilket dock är bättre än marknaden i stort. Den negativa tillväxten under tredje kvartalet jämfört med tidigare kvartal har i kombination med kostnader för de nya marknaderna påverkat resultat och kassaflöde. Åtgärder har initierats för att sänka kostnaderna med minst 25 Mkr netto och förbättra kassaflödet med minst 35 Mkr på årsbasis. Åtgärderna innebär främst ny struktur för leverans och betalning av gjorda aktietransaktioner, samt sänkt investeringstakt. Förändringsprogrammen har begränsad effekt på innevarande års resultat men kommer att vara helt implementerade mot mitten av 2003. Trots den senaste tidens utveckling på världens börser har NeoNet lyckats vinna nya kunder och marknadsandelar. Trenden mot ökad elektronisk aktiehandel gynnar oss: vi har en stark position trots rådande marknadssituation och möjlighet till en stark hävstångseffekt när marknaden vänder." KONCERNEN Verksamheten Under årets tredje kvartal har Milanobörsen anslutits till NeoNets handelsnätverk. Ökningen av kundstocken har varit god såväl i Europa som i USA. NeoNet har idag kunder i tolv länder. Mot bakgrund av den minskade produkt-utvecklingstakten i syfte att förbättra kassaflödet har beslutet fattats att prioritera utveckling av den nya systemplattformen. Målet att erbjuda New York Stock Exchange och Virt-x - och därmed 80% av marknadsvärdet på världens aktiemarknader - kvarstår, även om färdigställandet sannolikt kommer att förskjutas till 2004. Handelsvolym, intäkter och resultat För niomånadersperioden ökade NeoNets genomsnittliga dagliga handelsvolym med 6%. På de för NeoNet största börserna, Stockholm och Helsingfors, minskade NeoNets dagliga volymer med 8% respektive 2% jämfört med motsvarande period föregående år. Dessa båda börser redovisade samtidigt minskningar av handeln med 30% respektive 9%. Det genomsnittliga dagliga förmedlade handelsvärdet var för tredje kvartalet 1 416 Mkr per dag, en minskning med 12% jämfört med 1 609 Mkr motsvarande period föregående år. Nedgången ska ses mot bakgrund av att börserna redovisar omsättningsminskningar med upp till 30% under kvartalet. Det löpande 12-månaders dagliga handelsvärdet uppgick till 2 061 Mkr, vilket var 8% högre än för ett år sedan. [Removed Graphic] Koncernens transaktionsintäkter ökade under perioden till 142,7 Mkr jämfört med 136,9 Mkr samma period föregående år, vilket är en uppgång med 4%. Antalet handelsdagar på börserna uppgick under perioden till 188 (189). För niomånadersperioden redovisas ökade intäkter från handel på anslutna börser. Undantaget är Stockholm och Helsingfors där handeln påverkats starkt negativt av börsnedgången under tredje kvartalet. Av periodens intäkter kom 56% (50%) från handel på andra börser än Stockholmsbörsen. Intäkterna på andra börser än Stockholm och Helsingfors ökade med 74% och nådde 37,4 Mkr (21,5 Mkr). Handeln på de runt föregående årsskifte uppkopplade Euronext-börserna har utvecklats väl och uppgick under perioden till ca 6% av intäkterna. Däremot har den förmedlade handeln på den nyligen anslutna Nasdaqbörsen än så länge haft mycket marginell omfattning. Transaktionsintäkter per börs jan-sep 2002 jan-sep 2001 Stockholm 63,0 44% 68,9 50% Helsingfors 42,3 30% 46,5 34% Köpenhamn & Oslo 8,3 6% 5,1 4% Frankfurt 12,0 8% 10,4 8% London 8,2 6% 6,0 4% Euronext & Milano 8,9 6% - - Totalt 142,7 100% 136,9 100% [Removed Graphic] Det tredje kvartalets transaktionsintäkter uppgick till 35,6 Mkr, en minskning med 8% jämfört med motsvarande period föregående år. Den regelmässigt förekommande säsongsnedgången i tredje kvartalet förstärktes detta år av de kraftiga kurs- och omsättningsfallen på ledande börser. Rörelseresultatet före avskrivningar och finansnetto uppgick för niomånadersperioden till 1,2 Mkr (20,0 Mkr) och för kvartalet till -7,0 Mkr (1,8 Mkr). Resultatminskningen beror på två saker, dels en minskad intäktstillväxt på grund av den rådande marknadssituationen, dels en förändrad kostnadsstruktur hänförlig till tillägget av nyanslutna börser som påverkat bruttomarginalen och omkostnaderna. I syfte att förbättra bruttomarginalen, sänka omkostnaderna och stärka kassaflödet initierades därför under sommaren bland annat följande åtgärder: · Införande av nytt upplägg för köpta tjänster i samband med betalning och leverans av aktier (s.k. settlement). Förändringarna innebär relativt omfattande implementering av nya rutiner och processer och beräknas därför i sin helhet ta ytterligare sex till nio månader att implementera. · Minskat utnyttjande av konsulter, fortsatt sänkta personalkostnader, och omförhandlade avtal för datakommunikation. · Lägre systemutvecklingstakt. [Removed Graphic] Åtgärderna, som implementeras efterhand och enligt plan, beräknas sänka rörelsens kostnader med minst 25 Mkr netto per år. Detta motsvarar en sänkning av kostnaderna på cirka 12 procent. Påverkan på årets resultat blir begränsad medan reduktionen förväntas få större effekt från början av nästa år och vara fullständigt implementerad vid mitten av 2003. Kassaflödet beräknas samtidigt förbättras med minst 35 Mkr på årsbasis. Resultaträkning i sammandrag Mkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep 2002 2001 2002 2001 Transaktionsintäkter 35,6 38,9 142,7 136,9 Övriga rörelseintäkter 1,6 1,4 5,3 5,4 Transaktionskostnader1) -13,9 -10,8 -47,3 -33,4 Personalkostnader -12,3 -12,9 -40,5 -42,0 Övriga rörelsekostn.2) -18,0 -14,8 -59,0 -46,9 Rörelseresultat före -7,0 1,8 1,2 20,0 avskrivningar (EBITDA) Rörelsemarginal -20% 5% 1% 15% Avskrivningar -7,9 -5,8 -21,1 -16,8 Finansiellt netto 0,2 4,3 -2,9 4,3 Resultat före skatt -14,7 0,3 -22,8 7,5 1) Inklusive rörliga kostnader för avveckling (s k settlement) 2) Exklusive rörliga kostnader för avveckling (s k settlement), men inklusive kostnader för köpta tjänster debiterade till kund. Finansnettot påverkades negativt av realiserade och orealiserade kursförluster om 3,1 Mkr på medel bundna i utländska valutor. Koncernens resultat före skatt uppgick för kvartalet till -14,7 Mkr och för perioden till -22,8 Mkr mot 0,3 Mkr respektive 7,5 Mkr motsvarande perioder föregående år. Resultat per aktie uppgick till -0,54 kr (0,14 kr) för perioden. Kunder Kundtillväxten har under perioden skett främst i USA, Storbritannien och Sverige. Transaktionsintäkterna från kunder i USA ökade med 78% jämfört med samma period föregående år. Samtidigt redovisas en nedgång i intäkter från kunder i Europa utanför Sverige - framförallt föranlett av den minskande omsättningen på börserna i Stockholm och Helsingfors. Transaktionsintäkter fördelade efter kundernas geografiska hemvist, Mkr jan-sep 2002 jan-sep 2001 Sverige 71,3 50% 69,9 51% Övriga Europa 27,9 20% 42,6 31% USA 43,5 30% 24,4 18% Totalt 142,7 100% 136,9 100% Investeringar Investeringarna uppgick under perioden till 29,6 Mkr (27,1 Mkr). Av beloppet avser 23,3 Mkr (19,9 Mkr) vidareutveckling av NeoNets elektroniska handelssystem. Investeringarnas andel av transaktionsintäkterna uppgick till 21% (20%). Likviditet och finansiell ställning Koncernens behållning av kortfristigt likvida medel uppgick per 30 september till 157,8 Mkr (193,1 Mkr vid årets ingång). Därav utgjorde 16,6 Mkr en nettofordran (404,3 Mkr i nettoskuld vid årets ingång) i avvecklingspositioner och depositioner hos clearinghus vilket medförde att de i balansräkningen redovisade likvida medlen uppgick till 141,2 Mkr per 30 september, jämfört med 597,4 Mkr vid årets ingång. Svängningarna redovisade i likvida medel är normala och en följd av verksamhetens art. Koncernen har inga räntebärande skulder förutom tillfälliga lån, vilka upptas beroende på likvid- eller leveransförseningar från kundernas sida. Dylika lån löper endast från likviddagen till dess avveckling av bakomliggande transaktion ägt rum, normalt mindre än tre dagar. Koncernens eget kapital uppgick till 237,6 Mkr (254,8 Mkr) vid periodens slut. Kapitaltäckningsgraden var 112% (94%) vid periodens utgång. Koncernens soliditet uppgick till 67% (58%). Eget kapital per aktie uppgick till 5,44kr (5,97 kr). Koncernen har en tvistig kundfordran på nominellt 10 Mkr (1,1 MEUR). För närvarande bedöms något reserveringsbehov inte föreligga. Dotterbolaget NeoNet Securities AB har tillsammans med andra börsmedlemmar stämt Stockholmsbörsen i tvist om återbetalning av mervärdeskatt. NeoNets andel av det sammanlagda kravet uppgår till nominellt 4,3 Mkr. Beloppet har ej upptagits som tillgång i balansräkningen. Finansiella mål De övergripande finansiella målen är att kunna redovisa en intäktstillväxt om minst 50% årligen och långsiktigt ett resultat före avskrivningar och finansnetto på minst 25% av transaktionsintäkterna. Utsikter NeoNet arbetar uteslutande med aktietransaktioner på ledande börser för institutionella kunders räkning. Intjäning sker genom provision baserad på värdet av genomförda transaktioner. Någon handel med aktier för egen räkning bedrivs inte, varför intäkter och resultat under en given tidsperiod påverkas av kundernas aktivitet och kursnivåerna på börserna. Detta gör att värdet av den dagliga handelsvolymen och därmed intäkter och resultat uppvisar variationer på kort sikt. Dessutom uppvisar intäkter och resultat en tydlig säsongsvariation. Fortsatt intäktstillväxt bedöms uppnås genom att andelen av kundernas handel beräknas öka, och genom fortsatt tillväxt av kundstocken, framförallt till följd av att NeoNet kopplat upp ett allt större antal av världens börser till sitt handelssystem. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021023BIT01750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021023BIT01750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar