NeoNets delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

NeoNets delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Kvartalet · Koncernens transaktionsintäkter uppgick under perioden till 35,2 Mkr jämfört med 60,3 Mkr första kvartalet föregående år. Minskningen som uppgår till 42% beror fullt ut på minskade handelsvolymer. · Personal- och övriga rörelsekostnader har f n sänkts till cirka 110 Mkr på årsbasis vilket är en minskning med cirka 25 Mkr på årsbasis jämfört med kostnadsläget vid utgången av andra kvartalet föregående år då ett program för kostnads- sänkningar inleddes. · Åtgärder som sänker de transaktionsrelaterade kostnaderna med 10 till 15 Mkr på årsbasis vid nuvarande volymer, och därmed förbättrar bruttomarginalen, genomförs successivt under året. · Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto uppgick till - 5,5 Mkr (10,2 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till -13,0 Mkr (0,3 Mkr). · Tillskottet av nya kunder har varit fortsatt gott, främst i Storbritannien, USA och Norden. · Investeringarna har i det närmaste halverats och uppgick till 6,5 Mkr (11,9 Mkr), vilket motsvarar 19% (20%) av transaktionsintäkterna. · Koncernens eget kapital uppgick till 214,4 Mkr (228,1 Mkr per 2002- 12-31) vid periodens slut och soliditeten till 66% (59%). Koncernens kassabehållning, justerad för poster hänförliga till avveckling av kunders aktietransaktioner, uppgick till 141,9 Mkr (164,5 Mkr vid årets början). Händelser efter periodens utgång · Avtal har tecknats med New York-börsen. Det innebär att börsen får tillgång till internationell handel på andra börser genom NeoNet. Det ingångna avtalet har inte någon koppling till NeoNets planer att också erbjuda sina kunder handel i aktier noterade på New York-börsen. · I början av april har tio anställda varslats om uppsägning i den svenska delen av verksamheten. · Målet att erbjuda handel motsvarande minst åttio procent av marknadsvärdet på världens börser kvarstår. Under året kommer elektronisk handel att erbjudas på Madrid-börsen och schweiziska virt-X. Handel på New York-börsen kommer att erbjudas via mäklarbordet under andra kvartalet i år med full elektronisk handel i början av nästa år. Kommentar från VD "Den senaste treårsperioden har omsättningen på de börser där NeoNet kopplat upp i sitt börsnätverk fallit med över 70 procent. Trots det kan vi genom kundtillväxt och genom handel på allt fler stora börser redovisa en oförändrad handelsvolym under det första kvartalet i år jämfört med för tre år sedan. Det pågående åtgärdsprogrammet löper planenligt men har under kvartalet inte kunnat kompensera för den effekt som den minskade marknaden haft på våra intäkter. Det redovisade resultatet är därför negativt. Utöver tidigare beslutade åtgärder har tio anställda varslats om uppsägning i början av april. Investeringstakten har i det närmaste halverats. Under innevarande år kommer trots det en nyutvecklad systemplattform att tas i bruk och de två återstående större europeiska börserna, schweiziska virt-X och Madridbörsen att kopplas upp mot NeoNets börsnätverk. Handel på New York Stock Exchange kommer också att erbjudas inom kort med full elektronisk direktaccess under nästa år. Därmed kommer 80 procent av marknadsvärdet på världens börser att vara tillgängligt för våra kunder. Vid utgången av innevarande år kommer vi att ha lagt en femårsperiod av omfattande investeringar bakom oss. Vi förutser för de närmsta åren en avsevärt lägre investeringstakt vilket kommer att ha en gynnsam effekt på såväl kassaflöde som avskrivningskostnader. NeoNet har en fortsatt bra finansiell ställning med över 140 Mkr i kassan, 214 Mkr i eget kapital och en soliditet på över 60 procent. Marknadsläget till trots har NeoNet stärkt sin position som en erkänd och etablerad utmanare inom den internationella aktiehandeln. Säljresurserna i Europa har förstärkts och tillströmningen av nya kunder är god. Vårt erbjudande är kostnadseffektivt, av hög kvalitet och innebär att kunden får ett kraftfullt verktyg för exekvering av transaktioner på världens ledande börser. Ett utmärkt exempel på det nyligen tecknade avtalet med New York-börsen." Ytterligare information lämnas av: Torvald Bohlin, koncernchef Tel: 08-454 1539 torvald.bohlin@neonet.biz Hemsida www.neonet.biz Kommande rapporttillfällen Delårsrapport andra kvartalet 2003, 21 augusti 2003 Delårsrapport tredje kvartalet 2003, 23 oktober 2003 Bokslutskommuniké 2003, 29 januari 2004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar