Kallelse till extra bolagsstämma i Net Trading Group

Styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att förnya bemyndigandet att ha möjlighet att kunna infria optionen om 860 000 aktier till Orvelin Group som förfaller till inlösen den 9 november 2018.

I ett pressmeddelande den 9 november 2017 annonserade Net Trading Group (NTG) en riktad emission på 2 miljoner aktier till Orvelin Group AB till kurs 3,20 kr per aktie. Vidare meddelade NTG att man samtidigt ingick logistik- och leveransavtal med Orvelin Group. Mot bakgrund av emissionen och samarbetsavtalen fick även Orvelin Group en option att få teckna 860 000 nya aktier till kurs 4,50 kr per aktie. Optionen förfaller till inlösen senast den 9 november 2018.

NTG är väl finansierade och har inga planer på någon ytterligare nyemission utöver optionen till Orvelin Group, men Styrelsen kallar nu till extra bolagsstämma för att förnya det tidigare bemyndigande som löpte ut 23 maj 2018.

Vidare föreslår Styrelsen att lägga bemyndigandet något över optionen till Orvelin Group för att ha möjligheten att agera snabbt om det dyker upp intressanta affärsmöjligheter. Det är inte Styrelsens intention att använda bemyndigandet till en företrädesemission.

Kallelse, dagordning och beslutsförslag följer nedan:

Kallelse till extra bolagsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ) org.nr 556994-2930.

Datum:             Tisdagen den 19 juni 2018
Tid:   
Kl 13.00
Plats: Convendum, Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg

Anmälan m m 
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 juni 2018, dels anmäla sitt deltagande och i förekommande fall biträden (högst två) till bolaget före kl 16.00 senast den 13 juni 2018.
Anmälan skall ske till morten@maxgodis.se.

I anmälan skall aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person skall bifoga bestyrkt registreringsbevis (eller motsvarande för utländsk juridisk person). Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst fem år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd onsdagen den 13 juni 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ärenden på stämman:
1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
7. Beslut om bemyndigande
8. Stämmans avslutande

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Beslutsförslag:

Punkt 6
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst 2.000.000 aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning eller med annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra kapitalanskaffning utan att behöva kalla till en extra bolagsstämma samt skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning.

Punkt 7
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, att i samband med anmälan till registreringsmyndigheter (Bolagsverket m.fl.) vidta erforderliga smärre justeringar av besluten fattade av stämman.

Göteborg juni 2018
Net Trading Group NTG AB (publ)
Styrelsen
 
 
För ytterligare information

Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB (publ)
Telefon: +47 908 44 078
E-post: morten@maxgodis.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018.


Om Net Trading Group NTG AB (publ)

NTG har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyr, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis.se och Maxikarkki.fi

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar