Net Trading Group NTG AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Net Trading Group NTG AB (publ) avger härmed delårsrapport för koncernens verksamhet under första kvartalet 2019.

Sammanfattning koncernen perioden januari – mars 2019

 •  Nettoomsättningen ökade med ca 14% till 21 393 kSEK (18 699 kSEK)
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1 893 kSEK (-1 066 kSEK)
 •  Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,07 SEK)
 •  Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 4 797 kSEK (8 493 kSEK)

Sammanfattning moderbolaget perioden januari – mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 006 kSEK (16 638 kSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till 223 kSEK (-588 kSEK)
 • Trots minskad omsättning redovisas vinst för kvartalet

Viktiga händelser under perioden

 • Positivt resultat för den norska verksamheten och moderbolaget.
 • NTG avvecklade samarbetet med Lets Deal den 1 februari, vilket resulterat i en ökad vinstmarginal.
 • Omsättningen i Norge har ökat betydligt under perioden, jämfört med föregående år, när man exkluderas försäljningen via Lets Deal.
 • NTG’s dotterbolag, Net Trading Group Åland AB ökar förlusten mer än beräknat och produktmarginalen har bedömts som otillfredsställande och en strategisk översyn kring verksamheten i Finland inleddes. Koncernens förlust under perioden beror i sin helhet på det negativa resultatet i Finland.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • NTG beräknas lansera försäljning av snus på den norska marknaden genom MaxSnus.no innan utgången av maj månad.
 • NTG’s dotterbolag på Åland, Net Trading Group Åland AB har den 20 maj 2019 ingått avtal med MatSmart om övertagande av hela varulagret för försäljning genom MatSmarts plattform i Finland. Genom avtalet med MatSmart överlåts även bolagets (Maxikarkki.fi) kunder genom cross marketing och konvertering.
 • Genom detta avtal har NTG beslutat att fasa ut sin verksamhet i Finland och satsa resurser på att vidareutveckla det bolaget anser ger bäst lönsamhet, även på kort sikt.
 • Under de två första åren som Bolaget är noterad på NGM skall bolaget teckna avtal om mentorskap. Detta tecknades med Göteborg Corporate Finance AB, avtalet är uppsagt och upphör 13 juni 2019.

VD Morten Hansson kommenterar

Sedan Bolagets start har omsättningen uppvisat en rekordartad tillväxt. Från 2 kSEK under första kvartalet 2015 till 89 MSEK för helåret 2018. Plattformen har visat att konceptet är skalbart. Försäljningen i Finland, har lika Norge, haft en god omsättningsökning.

Vinsten från verksamheten i Norge under första kvartalet är kanske den viktigaste milstolpen hittills. Detta visar att Bolagets investeringar och hårda arbete med fokus på nöjda kunder är den långsiktigt rätta strategin. Emellertid har förlusten i dotterbolaget blivit större än vi hade beräknat, något som i sin helhet beror på en negativ utveckling på den finska marknaden (NTG Åland AB). Vinstmarginalen har varit lägre än kalkylerat, och det har fått stora konsekvenser. Matias Toukonen, VD för NTG Åland AB, har lämnat sitt uppdrag och vi har startat ett arbete för att minimera bolagets förluster.

Genom avtalet som tecknades med MatSmart tidigare i veckan, har vi funnit en bra lösning där vår finska plattform konsolideras med matsmart.se, vi kan härigenom fokusera på att stärka verksamheten i Norge med målet att redovisa allt ökande vinster.

Vi har stora förväntningarna på vår nya satsning, MaxSnus, som lanseras i slutet av maj månad. Den norska snusmarknaden är mycket stor, och tillväxten fortsätter. NTG`s erbjudande anser jag som attraktivt för våra kunder, och således vill snuskategorien bli ett viktigt affärsområde för NTG framöver.

Vi håller fortsatt fast vid att vår huvudfokus är vinst i bolaget och i bolagets olika affärsområden.

Göteborg den 22 maj 2019
Morten Hansson, VD

  
För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB,
Tel +47 908 44 078,
morten@maxgodis.se

Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019.

Net Trading Group NTG AB (publ) har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyg, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis.se och Maxikarkki.fi.

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg
Tel: +47 908 44 078, www.maxgodis.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar