Bokslutskommuniké 2000 1 januari 2000 - 31 december 2000

Bokslutskommuniké 2000 1 januari 2000 - 31 december 2000 Netwise redovisar fortsatt tillväxt på en svag marknad Verksamhetsåret 2000 · Omsättningen ökade med 10 procent och uppgick till 67,7 MSEK (61,8) · Rörelseresultatet efter finansnetto uppgick till -4,6 MSEK (9,1) · Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 48,7 MSEK (21,5) · Genombrottsorder inom området IP-telefoni tillsammans med Cisco Systems · Fem nya produkter lanserade och stora order tagna för främst Nice Voice och Nice för Alcatel. · Netwise noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 28:e september. Fjärde kvartalet 2000 · Omsättningen ökade med 20,0 procent till 25,1 MSEK (20,9) · Positivt rörelseresultatet efter finansnetto 1,1 MSEK (2,8) · Ramavtal skrivet med FMV omfattande ca 14 MSEK, varav 4,5 MSEK avropades under kvartalet. · Netwise dotterbolag i Danmark, Norge och Finland erövrade viktiga referensorder. · Viktiga händelser under året Marknaden präglades av efterdyningarna av millennieskiftet under större delen av år 2000, och marknaden normaliserades först i slutet av tredje kvartalet. Den svaga marknaden har påverkat främst licensförsäljningen, där antalet helt nya system i Sverige varit mycket lågt och försäljningsarbetet har därför fokuserats på tilläggsförsäljning mot befintlig kundbas. Tjänstesidan har, trots den låga licensförsäljningen, lyckats hålla en hygglig tillväxt under året och bearbetningen av installerad bas med tjänster har varit framgångsrik. Under året etablerade sig Netwise som en ledande nordisk leverantör av CTI- lösningar. Dotterbolagen i Danmark, Norge och Finland började generera intäkter under årets andra hälft och orderingången har under fjärde kvartalet varit tillfredställande i de nyetablerade dotterbolagen. Millennieskiftet skapade samma marknadssituation i de nya dotterbolagen som i Sverige, och det var först under senare delen av året som affärsvolymerna blev i nivå med förväntningarna. Genombrottsorder inom IP telefoni (gemensamt nätverk för data- och rösttrafik) har tagits med Cisco i Danmark och Sverige. Marknadens intresse för IP-baserade lösningar är stort och Netwise har stärkt sin position som den ledande leverantören av stödsystem för framtidens telefoni. Netwise har fortsatt att prioritera investeringar i produktutveckling under året. 22 procent (20) av bolagets omsättning investerades i teknisk produktutveckling. Bland årets produktlanseringar kan nämnas röst- och talsvarsprodukten Nice Voice, en helt ny produkt för telemanagement, TMG 2.0, samt ett antal nya moduler till standardprodukten Nice. Ett närmare samarbete med Alcatel har inletts under året och lanseringen av Nice för Alcatel har resulterat i kundbeställningar i tre nordiska länder under eret. Viktiga händelser under fjärde kvartalet Marknadsutveckling på samtliga nordiska marknader var positiv och en snabb tillväxt i beställningar konstaterades. Bland annat tecknades ett ramavtal med FMV avseende Nice Voice (röst- och talsvarssystem) med ett uppskattat ordervärde på 14 MSEK, varav 4,5 MSEK avropades under kvartalet. I Danmark, Norge och Finland erhölls beställningar från nya kunder till ett produktordervärde på cirka 3,7 MSEK. I samband med lanseringen av nya produkten TMG 2.0 startades ett nytt verksamhetsområde som ska fokusera på att leverera tjänster inom telemanagementområdet och säkra att den nya produkten ger optimal affärsnytta för kunderna. En dedikerad marknads- och säljorganisation för marknaderna utanför Norden bildades och personal med gedigen erfarenhet av internationell försäljning av IT/Telecom produkter knöts till företaget. Netwise lanserade ett nytt partnerprogram och de första certifieringsutbildningarna för nya partners genomfördes under kvartalet. Omsättning och resultat Netwise omsättning under perioden januari - december 2000 uppgick till 67,7 MSEK (61,8), vilket är en ökning med 10 procent. Omsättningen för produkter minskade med 2 procent till 36,3 MSEK (37,1) och omsättningen för tjänster (utbildning, installation, support och konsultation) ökade med 27 procent till 31,4 MSEK (24,7). Tjänstesidan representerar under perioden 46 procent (40) av koncernens omsättning. Netwise omsättning under fjärde kvartalet 2000 uppgick till 25,1 MSEK (20,9), vilket är en ökning med 20 procent. Kvartalet blev därmed det omsättningsmässigt starkaste kvartalet hittills för Netwise. Traditionellt är det fjärde kvartalet omsättningsmässigt bolagets starkaste med en genomsnittlig andel på ca 35 procent av årsomsättningen. Utvecklingen av produktintäkterna var under det fjärde kvartalet som förväntat och är till största delen ett resultat av att marknaden återvänt till normalt tillstånd efter de stora investeringar som kunderna gjorde under det andra halvåret av 1999 för att hantera millennieskiftet. Under det fjärde kvartalet har de tre nya dotterbolagen börjat generera egna intäkter. Tillsammans fakturerade de ca 2,8 MSEK under kvartalet. Netwise rörelseresultat för året var -6,8 MSEK (8,4) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,6 MSEK (9,1). Rörelsemarginalen uppgick till -10,0 procent (13,9). Netwise rörelseresultat för det fjärde kvartalet var 0,5 MSEK (2,6) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,1 MSEK (2,8). Rörelsens kostnader ökade med 41 procent till 73,2 MSEK (51,8). Den kostnadspost som ökade mest var produktkostnader och övriga direkta kostnader 9,8 MSEK (4,4) vilket är en konsekvens av att bolaget säljer en tredjepartsprodukt inom produktområdet Nice Voice, en produkt som försäljningsmässigt tagit fart under årets fjärde kvartal. Övriga externa kostnader ökade till 19,4 MSEK (13,6) främst beroende på ökade kostnader för lokaler i samband med flytt. Flytten till nya lokaler under tredje kvartalet har belastat resultatet med 1 MSEK i engångskostnader. Under det fjärde kvartalet anlitades externa konsulter för 1,2 MSEK för att förstärka utvecklingen av våra produkter inom IP-telefoni. Personalkostnaderna ökade till 44,0 MSEK (33,7) en ökning med 30 procent, vilket ligger i linje med ökningen av det genomsnittliga antalet anställda, 35 procent. De nordiska dotterbolagen har befunnit sig i ett uppstartningsskede vilket belastar koncernens resultat. Direkta kostnader för de nordiska dotterbolagen har varit 6,6 MSEK (-) under året, vilka ingår i kostnaderna ovan. Omfattande insatser har dessutom gjorts av den svenska organisationen i samband med landsanpassning av produkter och tjänster på respektive marknad. Under kvartal två har återbäring från SPP på 0,7 MSEK (-) bokförts som en jämförelsestörande post. Koncernen Den 18 november 1999 förvärvades samtliga aktier i Netwise ApS (Danmark). Då verksamheten fram till årsskiftet var ringa konsoliderades detta bolag ej in i koncernen per den 31 december 1999 utan resultatet från och med den 18 november 1999 ingår i sin helhet i resultatet för det första halvåret år 2000. Den 21 januari 2000 registrerades dotterbolaget Netwise AS (Norge). Den 19 maj 2000 registrerades dotterbolaget Netwise Oy (Finland). Bolagens resultat för de första nio månaderna år 2000 ingår i koncernens resultat för motsvarande period. Den 1 juli 2000 startades inom det svenska bolaget en konsultgrupp för avancerade konsulttjänster inom området Mobilt Internet. Under det tredje kvartalet genomfördes en nyemission av 900.000 B-aktier och i anslutning till denna noterades Netwise på OM Stockholmsbörsens O- lista. Första noteringsdag var torsdagen den 28 september. I december bildades en ny gruppering i det svenska bolaget med uppgift att sälja och leverera tjänster inom Telemanagement. Finansiell ställning och investeringar Under september genomfördes en nyemission av 900.000 B-aktier till teckningskursen 55 kronor. Därigenom tillfördes bolaget 43 MSEK i nytt kapital efter emissionskostnader. Soliditeten uppgick vid årets slut till 72,6 procent (58,7). De likvida medlen inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 48,7 MSEK (21,5). Under perioden har utdelning till aktieägare på 3,3 MSEK (0,4) betalats ut. Investeringar i kontorsmaskiner och inventarier uppgick under perioden till 4,5 MSEK (2,3) varav merparten, 2,0 MSEK är hänförliga till utrustning av nya lokaler i samband med flytt till gemensamt kontor. Medarbetare Under de första nio månaderna har 25 personer (25) nyanställts i koncernen varav 8 utomlands (-). Personalomsättningen har under perioden varit 8 procent. Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 73 personer (54). Antalet anställda i koncernen var vid årets slut 84 personer (64). Framtidsutsikter Netwise står väl rustat inför år 2001, med utökad kompetens, en starkare organisation och en produktportfölj som är marknadsledande. Grundinvesteringarna i de nya nordiska dotterbolagen är tagna och Netwise räknar med en stark tillväxt i dessa nya länder samtidigt som tillväxtpotentialen är god i Sverige. Internationellt pågår arbetet med etableringar i U.K., Tyskland, Belgien och Holland. Det stora internationella intresset Netwise rönt, inte minst på IP-telefoni sidan, gör att det inte kan uteslutas att ytterligare länder kommer att bearbetas under 2001. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut Den 1 januari år 2001 förvärvades samtliga aktier i INEO Konsult AB. Förvärvet syftar dels till att förstärka produktutvecklingsorganisationen, dels till att ge Netwise tillgång till ett antal produkter och plattformar som INEO utvecklat. INEO består av 11 personer och redovisade senaste räkenskapsåret en omsättning på ca 9 MSEK och en vinst på ca 1,5 MSEK. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 26 april 2001, klockan 17.00. Plats: Netwise huvudkontor, Svärdvägen 23, Danderyd. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2000. Årsredovisning Distribution av årsredovisning sker den 29 mars 2001. Årsredovisningen finns tillgänglig hos Netwise AB i Danderyd samt på Netwise webbplats den 29 mars 2001. Kommande rapporteringstillfällen Delårsrapport första kvartalet den 26 april 2001 Delårsrapport andra kvartalet den 24 augusti 2001 Delårsrapport tredje kvartalet den 19 oktober 2001 Stockholm den 27 februari 2001 Karl Hulteberg VD och Koncernchef Denna rapport har blivit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta: Karl Hulteberg, VD och Koncernchef, tel. 08-446 58 18 E-post: karl.hulteberg@netwise.se Hemsida: www.netwise.se Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Företaget har idag ca 85 medarbetare och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Produktkonceptet Nice erbjuder ett flexibelt verktyg för att styra kontaktvägar och förbättra service hos stora och medelstora företag och organisationer. Nice har redan blivit det självklara valet för över 800 företag och organisationer på den nordiska marknaden. Bland kunderna finns till exempel Handelsbanken, Skanska, ABB och Huddinge sjukhus. Netwise befinner sig i en kraftfull expansion och lanserar nu konceptet internationellt. Från och med 28 september 2000 finns Netwise noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. KONCERNENS RESULTATRÄKNING, MSEK KV 4 KV 4 Helår Helår 2000 1999 2000 1999 Nettomsättning 25,1 20,9 67,7 61,8 - varav produkter 15,3 12,1 36,3 37,1 - varav tjänster 9,8 8,8 31,4 24,7 Rörelsens kostnader -23,9 -17,6 -73,2 -51,8 Avskrivningar -0,7 -0,7 -2,0 -1,6 Jämförelsestörande - - 0,7 - poster 1) Rörelseresultat 0,5 2,6 -6,8 8,4 Finansnetto 0,6 0,2 2,1 0,7 Resultat efter 1,1 2,8 -4,6 9,1 finansiella poster Skatt 2) -0,3 -0,8 0,0 -2,6 Periodens/Årets 0,8 2,0 -4,6 6,5 resultat KONCERNENS BALANSRÄKNING, MSEK Helår Helår 2000 1999 TILLGÅNGAR Materiella 5,6 3,1 anläggningstillgångar Immateriella 0,2 0,0 anläggningstillgångar Finansiella 0,2 0,1 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 77,3 39,0 SUMMA TILLGÅNGAR 83,2 42,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 60,4 24,8 Avsättningar och 2,5 2,5 långfristiga skulder Kortfristiga skulder 20,3 14,9 SUMMA EGET KAPITAL OCH 83,2 42,3 SKULDER KASSAFLÖDESANALYS, MSEK Helår Helår 2000 1999 Kassaflöde från den -8,3 6,4 löpande verksamheten Kassaflöde från -4,7 -2,4 investeringsverksamhet en Kassaflöde från 40,2 0,0 finansieringsverksamhe ten Förändring av likvida 27,2 4,0 medel NYCKELTAL Helår Helår 2000 1999 Rörelsemarginal, % -10,0 13,9 Räntabilitet på eget -11,2 32,4 kapital, % Räntabilitet på -10,8 42,3 sysselsatt kapital, % Medeltal anställda 73 54 Omsättning per 927 1150 anställd, TSEK Resultat per anställd, -63 124 TSEK Soliditet, % 72,6 58,7 Kassalikviditet 3,8 2,6 DATA PER AKTIE Helår Helår 2000 1999 Antal aktier vid 4 408 3 508 periodens slut 000 000 Eget kapital per 13:71 7:07 aktie, SEK Genomsnittligt antal 3 958 3 468 aktier 000 000 Vinst per aktie, SEK -1:17 1:94 DATA PER AKTIE EFTER FULL UTSPÄDNING Helår Helår 2000 1999 Antal aktier vid 4 968 4 068 periodens slut 000 000 Eget kapital per 12:16 6:10 aktie, SEK Genomsnittligt antal 4 518 3 828 aktier 000 000 Vinst per aktie, SEK -1:02 1:75 KVARTALSVIS UTFALL Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Koncernens omsättning, MSEK 2000 16,8 13,8 12,0 25,1 67,7 1999 12,4 17,6 10,9 20,9 61,8 1998 6,2 10,9 4,6 11,6 33,4 Koncernens rörelseresultat, MSEK 2000 1,8 -3,4 -5,7 0,5 -6,8 1999 2,0 4,8 -1,0 2,6 8,4 1998 -0,8 1,0 -2,6 2,0 -0,5 Koncernens rörelsemarginal, % 2000 11,0 Neg Neg 1,2 Neg 1999 16,1 27,4 Neg 12,4 13,9 1998 Neg 9,6 Neg 17,5 Neg Nettoomsättning per Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2000 geografisk enhet 3) Sverige 16,8 13,8 11,1 22,3 63,9 Danmark - - 0,7 2,2 2,9 Norge - - 0,2 0,6 0,8 Finland - - - 0,0 0,0 Ändrade redovisningsprinciper har skett i dotterbolaget Netwise Finans AB, som utgör en mindre del av koncernens verksamhet. Jämförelsevärden för 1999 är justerade till den nuvarande principen. 1) Allokerade företagsanknutna medel från SPP. (Utnyttjas i sin helhet under 2000/2001). 2) Beräknad schablonskatt för kvartal 4. Faktisk skatt + latent skatt för räkenskapsåren. 3) Tidigare år fanns endast det svenska bolaget. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00240/bit0001.pdf

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar