Bokslutskommuniké 2002 för Netwise AB (publ) 1 januari - 31 december 2002

Report this content

Bokslutskommuniké 2002 för Netwise AB (publ) 1 januari - 31 december 2002 Netwise visar fortsatt vinst och positivt kassaflöde Oktober - december * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,7 MSEK * Operativt kassaflöde ökade med 7,2 MSEK * Omsättningen uppgick till 26,6 MSEK * Väsentliga order från Handelsbanken, FMV och Försvarsmakten i Norge * Återförsäljaravtal tecknat med Flextronics Januari - december * Omsättningen ökade med 14,8 % till 87,4 MSEK (76,1 MSEK i jämförelse med motsvarande period föregående år) * Resultat efter finansiella poster uppgick till - 8,8 MSEK (-21,8) * Omstruktureringskostnader av engångskaraktär uppgick till 7,8 MSEK * Flera order på IP-installationer har erhållits under året Om Netwise Netwise är en oberoende leverantör av lösningar inom datorstödd telefoni. Företagets affärsidé är att erbjuda CTI-lösningar som stärker kundernas konkurrenskraft genom förbättrad tillgänglighet, servicenivå och kostnadseffektivitet. Verksamheten bedrivs i helägda bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Netwise är sedan september 2000 noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.netwise.se. Marknad Marknaden för Netwise produkter har under året varit fortsatt god. Behovet av nyinstallationer har minskat men istället har efterfrågan på uppgraderingar ökat. Den svenska marknaden för hänvisningssystem är mogen i förhållande till övriga världen vilket innebär att efterfrågan på unika kundanpassningar samt nya tekniska lösningar ökar. Kundernas behov är framför allt att få fram lösningar snabbt och att lösningarna skapar ett tydligt mervärde. De tydligaste trenderna har under året varit ökad efterfrågan på en integration mellan markbundna och mobila lösningar. Efterfrågan har även varit större på växlar baserade på IP-telefoni. Marknaden i de övriga nordiska länderna är mindre mogen än i Sverige. I framför allt Norge har tillväxten och efterfrågan varit god. Finska marknaden har varit en besvikelse. Satsningarna på övriga Europa kräver mer tid än vad som tidigare antagits. Under fjärde kvartalet har Netwise fått viktiga beställningar från bl a Tetra Pak, Huddinge Kommun, Handelsbanken, FMV, BT Industries och Helsingborgs Lasarett. Ett återförsäljaravtal har även tecknats med Flextronics Network Services där Telia ingår som den största partnern. I Tyskland har order på IP-installationer erhållits av partnern Avodac. Under årets första kvartal erhölls väsentliga order från Nordea, Svenskt Näringsliv och Landstinget i Östergötland. Andra kvartalet levererades en av världens största installationer av IP-telefoni inom hälso- och sjukvård på sjukhuset i Reykjavik. Systemet är baserat på Cisco CallManager och Netwise CMG 6.0 och hanterar i genomsnitt 4 000 samtal per dygn med en topp på 1 300 i timmen. Samma kvartal fick Netwise beställningar från ICA och Lunds Universitet. Under årets tredje kvartal erhölls väsentliga order från Regeringskansliet, Luftfartsverket och norska Möllergruppen. Samarbetet med Cisco har fördjupats under året och blivit ett av de strategiskt viktigaste för Netwise. Som ett bevis på samarbetet har Netwise under året belönats med Cisco IP Telephony Application Award och även utnämnts till norra Europas bästa leverantör av IP-telefoni applikationer. Netwise har även utnämnts till AVVID-partner till Cisco. Resultaträkning Omsättning Koncernens omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 26,6 MSEK (28,5), en minskning med 6,7 % jämfört med föregående år. Förändringen ligger i paritet med förväntningarna då intäkterna under fjärde kvartalet 2001 var osedvanligt höga. Omsättningen per rörelsegren fördelades enligt följande: [REMOVED GRAPHICS] Kostnader Samtliga utvecklingskostnader har löpande belastat resultatet under perioden. Fjärde kvartalet har präglats av en fortsatt fokusering på att genomföra det kostnadsbesparingsprogram som beslutades i juni. Antalet anställda reducerades då med 27 personer och kostnadsbesparingen har uppgått till drygt 20 MSEK på årsbasis. En engångskostnad kopplad till åtgärdspaketet belastade resultatet den 30 juni med 7,8 MSEK. I beloppet ingår kostnader för uppsagd personal och för lokaler som lämnats till följd av personalminskningen. Vid årets slut kvarstår 2,7 MSEK av reserveringen. Resultat Koncernens resultat under fjärde kvartalet före avskrivningar av goodwill uppgick till 5,9 MSEK (2,9). Resultatförbättringen är helt kopplad till en tydligare och stramare kostnadsstyrning. Balansräkning Finansiell ställning Det egna kapitalet uppgick den 31 december till 31,8 MSEK och soliditeten till 46,2 %. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 29,5 MSEK. Även under fjärde kvartalet uppgick det operativa kassaflödet positivt, 7,2 MSEK. Netwise har betydande skattemässiga underskott. Skattevärdet som hänförligt till dessa underskott motsvarar 10 MSEK. Denna uppskjutna skattefordran har inte åsatts något värde i balansräkningen. Investeringar Under fjärde kvartalet gjordes inga investeringar i materiella anläggningstillgångar (0,5 MSEK). Aktiedata Resultat per aktie efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 1,35 SEK (0,44 SEK). Övriga nyckeltal beskrivs under rubriken nyckeltal. Medarbetare Antalet fast anställda medarbetare var vid periodens utgång 66 personer (98) varav 4 i Norge och 4 i Danmark. Av dessa är 20 kvinnor. Två personer är projektanställda. Moderbolaget Omsättningen i moderbolaget uppgick till 74,1 MSEK inklusive koncernintern försäljning. Detta genererade en förlust efter finansnetto på - 3,0 MSEK. Ingen utdelning kommer att föreslås vid stämman. Framtidsutsikter Det besparingspaket som presenterades under 2002 med fokusering på lönsamhet före tillväxt, bedöms under 2003 att medverka till ett positivt resultat på årsbasis. Intäkterna kommer i första hand att genereras via de nu färdigutvecklade produktfamiljerna och genom fortsatt fördjupat samarbete med vissa nyckelpartners och en mindre volym direktförsäljning. Tillväxten bedöms öka i Norge och Danmark under 2003. I Sverige är en bibehållen volym främst kopplad till ökade tjänsteintäkter eftersom priset på produkterna är pressat. Bedömningen av fjärde kvartalet som gjordes i delårsrapporten för tredje kvartalet överensstämmer i huvudsak med utfallet. Kommande rapporter Bolagsstämman den 20 mars 2003 genomförs i Netwise lokaler på Svärdvägen 23, Danderyd. Stämman inleds kl 17.00. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig vid Netwise huvudkontor omkring 1 mars. Delårsrapport för första kvartalet den 24 april, 2003 Delårsrapport för andra kvartalet den 20 augusti Delårsrapport för tredje kvartalet den 24 oktober Stockholm den 30 januari 2003 Netwise AB (publ.) Styrelsen Yngve Andersson Thomas Glück Anders Wahlström Styrelseordförande Rolf Edvinsson Peter Thorell Denna bokslutskommuniké har översiktligt granskats av mig. Hans Andersson Auktoriserad revisor För ytterligare information kontakta: Thomas Glück, verkställande direktör, 070-536 62 50, thomas.gluck@netwise.se Jan Benjaminson, finansdirektör, 070-666 93 88, jan.benjaminson@netwise.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00080/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikeén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00080/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikeén

Dokument & länkar