Delårsrapport 1 januari 2000 - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 2000 - 30 september 2000 *Omsättningen ökade med 4 procent till 42,6 MSEK (41,0). *Rörelseresultatet uppgick till -7,2 MSEK (5,8). *Dotterbolag etablerade i Norge, Danmark och Finland. *Inom området IP-telefoni har en genombrottsorder tagits tillsammans med Cisco Systems. *I början av oktober tog Netwise sin största order hittills. Viktiga händelser Netwise har under de första nio månaderna 2000 ökat sina intäkter på en marknad där aktivitetsnivån varit låg under perioden efter millenniumskiftet. Omsättningen för produkter minskade med 16 procent till 21,0 MSEK (25,0), medan omsättningen för tjänster ökade med 35 procent till 21,6 MSEK (15,9) Under perioden har viktiga order tagits inom IP-telefoni i samarbete med Cisco Systems. I början av fjärde kvartalet tecknades ramavtal med FMV avseende NICE Voice (röst och talsvarssystem) med uppskattat ordervärde på 14 MSEK, varav 4,5 MSEK avropades i oktober. Under det tredje kvartalet genomfördes en nyemission av 900.000 B-aktier och i anslutning till denna noterades Netwise på OM Stockholmsbörsens O- lista. Omsättning och resultat Netwise omsättning under perioden januari - september 2000 uppgick till 42,6 MSEK (41,0), vilket är en ökning med 4 procent. Omsättningen för produkter minskade med 16 procent till 21,0 MSEK (25,0) och omsättningen för tjänster (utbildning, installation, support och konsulting) ökade med 35 procent till 21,6 MSEK (15,9). Tjänstesidan representerar under perioden 51 procent (39) av koncernens omsättning. Netwise omsättning under tredje kvartalet 2000 uppgick till 12,0 MSEK (10,9), vilket är en ökning med 10 procent. Traditionellt är det tredje kvartalet omsättningsmässigt bolagets svagaste med en genomsnittlig andel på 16 procent av årsomsättningen. Minskningen av produktintäkterna var under det tredje kvartalet större än förväntat och är till största delen ett resultat av att marknaden fortfarande inte återvänt till normalt tillstånd efter de stora investeringar som kunderna gjorde under det andra halvåret av 1999 för att hantera millenniumskiftet. Produktintäkterna för perioden har därför till största delen bestått av tilläggsförsäljning på den existerande kundbasen. Intäkterna för tjänster (support, installation, utbildning och konsulting) har utvecklats enligt plan. Under det tredje kvartalet har två av tre dotterbolag, det danska och det norska, börjat generera intäkter. Under perioden var omsättningen för dessa två dotterbolag 0,9 MSEK (-). Netwise rörelseresultat för de första nio månaderna var -7,2 MSEK (5,8) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,7 MSEK (6,4). Rörelsemarginalen uppgick till -17,0 procent (14,3). Netwise rörelseresultat för det tredje kvartalet var -5,7 MSEK (-1,0) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,3 MSEK (-0,9). De nordiska dotterbolagen har befunnit sig i ett uppstartningsskede vilket belastar koncernens resultat. Direkta kostnader för de nordiska dotterbolagen har varit 3,9 MSEK (-) under perioden. Omfattande insatser har dessutom gjorts av den svenska organisationen i samband med landsanpassning av produkter och tjänster på respektive marknad. Rörelsekostnaderna för det svenska moderbolaget har ökat med 31 procent under perioden vilket till största delen hänför sig till ökade kostnader för personalen, produktkostnader för Nice Voice samt ökade kostnader för lokalerna i samband med flytt. Flytten till nya lokaler under tredje kvartalet har belastat resultatet med 1 MSEK i engångskostnader. Under kvartal två har återbäring från SPP på 0,7 MSEK (-) bokförts som en jämförelsestörande post. Koncernen Den 18 november 1999 förvärvades samtliga aktier i Netwise ApS (Danmark). Då verksamheten fram till årsskiftet var ringa konsoliderades detta bolag ej in i koncernen per den 31 december 1999 utan resultatet från och med den 18 november 1999 ingår i sin helhet i resultatet för det första halvåret år 2000. Den 21 januari 2000 registrerades dotterbolaget Netwise AS (Norge). Den 19 maj 2000 registrerades dotterbolaget Netwise Oy (Finland). Bolagens resultat för de första 9 månaderna år 2000 ingår i koncernens resultat för motsvarande period. Under perioden startades inom det svenska bolaget en konsultgrupp för avancerade konsulttjänster inom området Mobilt Internet. Under det tredje kvartalet genomfördes en nyemission av 900.000 B-aktier och i anslutning till denna noterades Netwise på OM Stockholmsbörsens O- lista. Första noteringsdag var torsdagen den 28 september. Finansiell ställning och investeringar Under september genomfördes en nyemission av 900.000 B-aktier till teckningskursen 55 kronor. Därigenom tillfördes bolaget 43 MSEK, efter emissionskostnader, i nytt kapital. Soliditeten uppgick vid det tredje kvartalets slut till 80,6 procent (63,9). De likvida medlen inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 50,4 MSEK (16,3). Under perioden har utdelning till aktieägare på 3,3 MSEK (-) betalats ut. Investeringar i kontorsmaskiner och inventarier uppgick under perioden till 3,9 MSEK (1,4) varav merparten, 2,0 MSEK är hänförliga till utrustning av nya lokaler i samband med flytt till gemensamt kontor. Medarbetare Under det första nio månaderna har 21 personer (22) nyanställts i koncernen varav 7 utomlands (-). Personalomsättningen har under perioden varit 5,6 procent. Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 72 personer (56). Antalet anställda i koncernen var per den 30 september 80 personer (64). Framtidsutsikter Mot slutet av tredje kvartalet har aktivitetsnivån på marknaden börjat bli mer normal igen efter den svacka millenniumskiftets alla uppgraderingar och nyinvesteringar skapade. Utöver intresset för Netwise traditionella produkter, har nylanserade produkter mottagits väl och viktiga order tagits för samtliga nya produkter; NICE Voice, NICE TMG, NICE IP för Cisco samt NICE Visit. Det starkaste kvartalet för bolaget är vanligtvis det fjärde kvartalet med en genomsnittlig andel på 35 procent av årsomsättningen. Orderingången under oktober har varit mycket hög. Netwise beräknar att omsättningen för år 2000 hamnar inom intervallet 65- 70 MSEK samt att resultatet för år 2000 hamnar inom intervallet 4-6 MSEK i förlust. De stora insatserna för att etablera verksamheten i övriga nordiska länder är nu nära att avslutas. Vi är nu etablerade med lokala organisationer, har avslutat arbetet med att landsanpassa produkter och tjänster och har under tredje kvartalet börjat bearbeta marknaden med certifierade samarbetspartners. I de nordiska länderna ser vi, precis som i Sverige, att marknaden börjar återgå till normal aktivitetsnivå efter millenniumskiftet. Arbetet med etableringar utanför Norden fortsätter enligt plan. Netwise möts med stort intresse på de marknader där vi för diskussioner med potentiella samarbetspartners. Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké 2000, den 27 februari 2001 Årsredovisning 2000, mars 2001 Stockholm den 30 oktober 2000 Karl Hulteberg VD och Koncernchef Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta: Karl Hulteberg, VD och Koncernchef, tel. 08-446 58 18 E-post: karl.hulteberg@netwise.se Hemsida: www.netwise.se Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Företaget har idag ca 80 medarbetare och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Produktkonceptet Nice erbjuder ett flexibelt verktyg för att styra kontaktvägar och förbättra service hos stora och medelstora företag och organisationer. Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer på den nordiska marknaden. Bland kunderna finns till exempel Handelsbanken, Skanska, ABB och Huddinge sjukhus. Netwise befinner sig i en kraftfull expansion och lanserar nu konceptet internationellt. Från och med 28 september 2000 finns Netwise noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. KONCERNENS RESULTATRÄKNING, MSEK Jan-sep Jan- -00 sep-99 Omsättning 42.6 41.0 Rörelsens kostnader -50.5 -35.1 Jämförelsestörande 0.7 0 poster 1) Rörelseresultat -7.2 5.8 Finansnetto 1.5 0.5 Resultat efter -5.7 6.4 finansiella poster Skatt 2) 1.6 -1.8 Periodens/Årets -4.1 4.6 resultat KONCERNENS BALANSRÄKNING, MSEK 2000- 2000- 09-30 09-30 TILLGÅNGAR Materiella 5.5 2.9 anläggningstillgånga r Immateriella 0.2 0.0 anläggningstillgånga r Finansiella 0.1 0.0 anläggningstillgånga r Omsättningstillgånga 70.0 33.3 r 1) SUMMA TILLGÅNGAR 75.7 36.1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 61.0 23.1 Avsättningar och 1.0 2.2 långfristiga skulder Kortfristiga skulder 13.7 10.8 SUMMA EGET KAPITAL OCH 75.7 36.1 SKULDER KASSAFLÖDESANALYS, MSEK Jan-sep Jan- -00 sep-99 Kassaflöde från den -7.7 -0.4 löpande verksamheten Kassaflöde från 7,2 -0.6 investeringsverksamheten Kassaflöde från 40,4 0.6 finansieringsverksamheten Förändring av 39.9 -0.4 likvida medel NYCKELTAL Jan-sep Jan-sep -00 -99 Rörelsemarginal, % -17.0 14.3 Räntabilitet på eget -9.6 22.2 kapital, % Räntabilitet på -13.3 30.9 sysselsatt kapital, % Medeltal anställda 72 56 Omsättning per 591 731 anställd, TSEK Resultat per -57 82 anställd, TSEK Soliditet, % 80.6 63.9 Kassalikviditet 5.1 3.1 DATA PER AKTIE Jan-sep Jan-sep -00 -99 Antal aktier vid 4,408, 3,508 periodens slut 000 ,000 Eget kapital per 13:85 6:58 aktie, SEK Genomsnittligt antal 3,958, 3,468 aktier 000 ,000 Vinst per aktie efter -1:04 1:32 beräknad skatt, SEK DATA PER AKTIE EFTER FULL UTSPÄDNING Jan-sep Jan-sep -00 -99 Antal aktier vid 4,968, 4,068 periodens slut 000 ,000 Eget kapital per 12:29 5:67 aktie, SEK Genomsnittligt antal 4,518, 3,828 aktier 000 ,000 Vinst per aktie efter -0:91 1:20 beräknad skatt, SEK 1) Koncernens rätt till återbäring av SPP- medel har bokförts som en minskning av personalkostnaderna med 727 TSEK. Ännu ej återbetald del, 581 TSEK, är bokförd som kortfristig fordran då den beräknas kunna utnyttjas till pensionsbetalningar i sin helhet under år 2001. 2) Beräknad schablonskatt för perioderna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT01060/bit0002.pdf

Dokument & länkar