Delårsrapport för Netwise AB (publ)

Report this content

Delårsrapport för Netwise AB (publ) Januari - september 2002 Netwise visar vinst och positivt kassaflöde tredje kvartalet Juli - september · Omsättningen ökade med 63 % till 20,4 MSEK (12,5 MSEK i jämförelse med motsvarande period föregående år) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,9 MSEK (- 12,3) · Positivt kassaflöde med 3,1 MSEK · Väsentliga order från Regeringskansliet, Luftfartsverket och norska Möllergruppen · Netwise Contact Management 6.0 har certifierats gentemot den senaste versionen av Cisco CallManager, 3.2 Januari - september · Omsättningen ökade med 27,7 % till 60,8 MSEK (47,6) · Resultat efter finansiella poster uppgick till -14,5 MSEK (- 24,4) Om Netwise Netwise är en oberoende leverantör av lösningar inom datorstödd telefoni. Företagets affärsidé är att erbjuda CTI-lösningar som stärker kundernas konkurrenskraft genom förbättrad tillgänglighet, servicenivå och kostnadseffektivitet. Verksamheten bedrivs i helägda bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Netwise är sedan september 2000 noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.netwise.se. Marknad Netwise produkter bedöms ha en marknad som är långsiktigt god. I framför allt Mellaneuropa är dock utvecklingen långsammare än vad många teknikleverantörer väntat sig. Under tredje kvartalet har Netwise förstärkt sin inriktning på marknadsföring och försäljning genom partners. Direktförsäljning mot slutkund sker numera med begränsad omfattning. Väsentliga order har utöver tidigare nämnda, också erhållits från Nordea, Svenskt Näringsliv, Vasakronan, Landstinget i Östergötland samt i det norska dotterbolaget från Nexans. Under året har samarbetet med Cisco fördjupats. Andra kvartalet levererades en av världens största installationer av IP-telefoni inom hälso- och sjukvård på sjukhuset i Reykjavik. Systemet är baserat på Cisco CallManager och Netwise CMG 6.0 och hanterar i genomsnitt 4 000 samtal per dygn med en topp på 1 300 i timmen. Netwise CMG 6.0 har under året belönats med Cisco IP Telephony Application Award och även utnämnts till norra Europas bästa leverantör av IP-telefoni applikationer. Resultaträkning Omsättning Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 20,4 MSEK (12,5), en ökning med 63 % jämfört med föregående år. Omsättningsökningen är främst hänförlig till ökad försäljning i Sverige och Norge. Omsättningen per rörelsegren fördelades enligt följande: [REMOVED GRAPHICS] Kostnader Samtliga utvecklingskostnader har löpande belastat resultatet under perioden. Tredje kvartalet har präglats av en kraftig fokusering på att genomföra det kostnadsbesparingsprogram som beslutades i juni. Antalet anställda har reducerats med 27 personer och kostnadsbesparingen bedöms uppgå till drygt 20 MSEK på årsbasis. Under årets tredje kvartal är detta verkställt. En engångskostnad kopplad till åtgärdspaketet belastade resultatet den 30 juni med 7,8 MSEK. I beloppet ingår kostnader för uppsagd personal och för lokaler som lämnats till följd av personalminskningen. Resultat Koncernens resultat under tredje kvartalet före avskrivningar av goodwill uppgick till 1,4 MSEK (-11,8). Balansräkning Finansiell ställning Det egna kapitalet uppgick den 30 september till 25,7 MSEK och soliditeten till 45 %. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 20,0 MSEK. Under tredje kvartalet var kassaflödet positivt med 3,1 MSEK. Investeringar Under tredje kvartalet gjordes inga investeringar i materiella anläggningstillgångar (2,6 MSEK). Aktiedata Resultat per aktie efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0,20 SEK (-2,76 SEK). Övriga nyckeltal beskrivs under rubriken nyckeltal. Medarbetare Antalet medarbetare var vid periodens utgång 67 personer (98) varav 5 i Norge, 2 i Finland och 4 i Danmark. Av totalt antal anställda är 22 kvinnor. Framtidsutsikter Det närmare samarbetet med partners bedöms kunna öka exponeringen av Netwise produkter. Orderingången för andra halvåret bedöms komma att överträffa första halvårets och ett positivt resultat förväntas under andra halvåret. Ett fortsatt positivt kassaflöde förväntas även under årets fjärde kvartal. Kommande rapporter Bokslutskommuniké för 2002, 30 januari, 2003 (OBS tidigarelagd!) Bolagsstämma den 20 mars, 2003 Delårsrapport för första kvartalet den 24 april, 2003 Stockholm den 17 oktober, 2002 Netwise AB (publ.) Thomas Glück, verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Thomas Glück, verkställande direktör, 070-536 62 50, thomas.gluck@netwise.se Jan Benjaminson, finansdirektör, 070-666 93 88, jan.benjaminson@netwise.se Resultaträkning för koncernen [REMOVED GRAPHICS] Balansräkning för koncernen [REMOVED GRAPHICS] Not 1 Eget kapital [REMOVED GRAPHICS] Kassaanalys för koncernen [REMOVED GRAPHICS] Nyckeltal (MSEK) 2002-09- 2002-06- 2002-03- 2001-12- 30 30 31 31 Soliditet (%) 44,6 42,1 54,2 52,9 Antal medarbetare vid 67 67 93 90 periodens slut Eget kapital per aktie 5,68 5,48 7,59 8,90 (SEK) Eget kapital per aktie - - - - (SEK) * Antal aktier genomsnitt 4 523 4 523 4 523 4 499 (tusental) Antal aktier i genomsnitt efter utspädning 5 003 5 003 5 003 5 098 (tusentals) (MSEK) Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal 3 2 1 4 2002 2002 2002 2001 Bruttomarginal (%) 7,8 -38,6 -25,6 12,6 Rörelsemarginal (%) 2,9 -43,9 -31,7 8,4 Räntabilitet på eget 3,6 -28,2 -14,4 3,3 kapital (%) * Lösenpris på utestående teckningsoptioner understiger marknadsvärdet och därför har inte någon utspädningseffekt beräknats. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00050/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00050/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar