Delårsrapport för Netwise AB (publ) Januari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport för Netwise AB (publ) Januari - juni 2002 Januari - juni · Omsättningen ökade med 15,1 % till 40,4 MSEK (35,1 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år) · Resultat efter finansiella poster uppgick till -15,3 MSEK (- 12,1) · Väsentliga order från Nordea, Svenskt Näringsliv samt Landstinget i Östergötland · Netwise produkt CMG 6.0 godkändes i Ciscos certifieringsprogram · April - juni · Omsättningen ökade med 41 % till 22,3 MSEK (15,8 MSEK) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9,7 MSEK (- 8,4 MSEK) · Väsentliga order från ICA och Lunds Universitet · Ett kostnadsreduceringsprogram genomfördes som på årsbasis ger en effekt på mer än 20 SEK, vilket medfört en engångskostnad på 7,8 MSEK · Netwise nya produkt Netwise Contact Management belönades med Ciscos IP Telephony Application Award och Netwise utnämndes till norra Europas bästa leverantör av IP-telefoni applikationer. · Samarbetsavtal med Eiknes tecknades · Om Netwise Netwise är en oberoende leverantör av lösningar inom datorstödd telefoni. Företagets affärsidé är att erbjuda CTI-lösningar som stärker kundernas konkurrenskraft genom förbättrad tillgänglighet, servicenivå och kostnadseffektivitet. Verksamheten bedrivs i helägda bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Netwise är sedan september 2000 noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.netwise.se. Thomas Glück tillförordnades som VD under maj. Marknad Marknaden för Netwise produkter bedöms vara långsiktigt god. Intresset för lösningar inom IP-telefoni i framför allt Mellaneuropa utvecklas dock långsammare än vad många teknikleverantörer väntat sig. Större beställningar har under perioden erhållits av Landstinget i Östergötland, Lunds Universitet, FMV och ICA. Efter periodens utgång har Regeringskansliet gjort en större beställning. Under perioden har ett avtal tecknats med Eiknes Vakans AB. Samarbetsavtalet innebär att Eiknes blir en s.k. Value Added Reseller av Netwise produkter. En av världens största installationer av IP-telefoni inom hälso- och sjukvård har slutlevererats och driftsatts under andra kvartalet. Installationen, som är på Reykjaviks Sjukhus, är baserad på Ciscos IP- växel och Netwise CMG 6.0. Systemet hanterar i genomsnitt 4 000 samtal per dygn med en topp på 1 300 samtal i timmen. Resultaträkning Omsättning Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 22,3 MSEK (15,8 MSEK), en ökning med 41 % jämfört med föregående år. Omsättningsökningen är främst hänförlig till ökad försäljning i Sverige och Norge. Omsättningen per rörelsegren fördelades enligt följande: [REMOVED GRAPHICS] Kostnader Samtliga utvecklingskostnader har löpande belastat resultatet under perioden. I juni beslutade styrelsen att förstärka företagets inriktning på marknadsföring och försäljning genom partners. Direktförsäljning mot slutkund kommer i fortsättningen att ske till ett begränsat antal kunder. Ett förändringsprogram påbörjades som bland annat medförde att antalet anställda reducerades med 27 personer. Kostnadsbesparingen bedöms uppgå till drygt 20 MSEK på årsbasis. Åtgärdspaketet har belastat resultatet med 7,8 MSEK. I beloppet ingår kostnader för uppsagd personal och för lokaler som lämnats till följd av personalminskningen. Resultat Koncernens resultat under andra kvartalet före avskrivningar av goodwill uppgick till -9,1 MSEK (-7,6 MSEK). Balansräkning Finansiell ställning Det egna kapitalet uppgick den 30 juni till 24,8 MSEK och soliditeten till 42 %. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 16,9 MSEK. Investeringar Under andra kvartalet uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 0,4 MSEK (2,1 MSEK). Aktiedata Resultat per aktie efter skatt för andra kvartalet uppgick till -2,14 SEK (-1,84 SEK). Övriga nyckeltal beskrivs under rubriken nyckeltal. Medarbetare Antalet medarbetare var vid periodens utgång 67 personer (98) varav 5 i Norge, 2 i Finland och 4 i Danmark. Av totalt antal anställda är 22 kvinnor. Framtidsutsikter Bolagets totalkostnad minskar med 2 MSEK per månad under andra halvåret. Det närmare samarbetet med partners bedöms kunna öka exponeringen av Netwise produkter. Orderingången för andra halvåret bedöms komma att överträffa första halvårets och ett positivt resultat förväntas under andra halvåret. Kommande rapporter Delårsrapport för tredje kvartalet, 17 oktober 2002 Bokslutskommuniké för 2002, 20 februari 2003 Stockholm den 22 augusti 2002 Netwise AB (publ.) Thomas Glück, verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Thomas Glück, verkställande direktör, 070-536 62 50, thomas.gluck@netwise.se Jan Benjaminson, finansdirektör, 070-666 93 88, jan.benjaminson@netwise.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00240/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar