Dela

Kontakt

 • NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
  Medicon Village 223 81 Lund
  046-275 62 21
  http://www.neurovive.se
 • Citat

  Vi är mycket glada över utvecklingen i den första kliniska studien med KL1333. Tillsammans med det positiva utlåtandet om europeisk särläkemedelsklassificering för KL1333 tar detta oss ett steg närmare starten av vår egna kliniska fas Ib-studie och vårt slutmål att kunna erbjuda behandling till patienter med olika genetiska mitokondriella sjukdomar, där det finns ett stort medicinsk behov men i de flesta fall inga specifika behandlingar.
  Magnus Hansson, CMO och ansvarig för preklinisk och klinisk utveckling vid NeuroVive.
  Vi är väldigt glada för samarbetet med NeuroVive och inledandet av detta kliniska program är ett stort steg framåt i utvecklingen av innovativa läkemedel i ett område med stora medicinska behov.
  Su Jun Park, VD Yungjin Pharm
  Projektet NVP015 har som mål att avsevärt förbättra livet för de patienter, vanligtvis barn, som lider av denna typ av mitokondriell sjukdom. Anslaget är viktigt för att kunna driva projektet effektivt framåt och en kvalitetsstämpel för vårt program.
  Eskil Elmér, NeuroVives forskningschef
  De effekter av NeuroSTAT som observerats i vår experimentella spjutspetsmodell av TBI är väldigt lovande. Vårt sätt att samarbeta kring preklinisk studiedesign kommer att sätta en helt ny standard för utvecklingen av nya läkemedel inom området.
  Susan Margulies, PhD, professor vid Department of Bioengineering vid University of Pennsylvania, USA och huvudansvarig för de prekliniska studierna.
  Vi på NeuroVive är väldigt glada över att kunna förvärva rättigheterna till den kliniska läkemedelskandidaten KL1333 för genetiska mitokondriella sjukdomar, ett område med stort medicinskt behov. Projektet passar perfekt i vår existerande projektportfölj inom mitokondriella sjukdomar. Tillägget av KL1333 till vår projektportfölj är också helt i linje med vår affärsmodell med egen utveckling av särläkemedelsprojekt hela vägen till marknaden. Vi ser fram emot att arbeta med Yungjin Pharm och utveckla detta projekt med målet att kunna erbjuda patienter med genetiska mitokondriella sjukdomar en fungerande behandling.
  Erik Kinnman, VD NeuroVive Pharmaceutical
  Vi är glada att kunna bekräfta att NV556 minskar fibrosutvecklingen i ytterligare en väldokumenterad experimentell sjukdomsmodell. Även den förebyggande effekten på utvecklingen av levertumörer är en intressant observation som gör NV556 än mer tilltalande som en möjlig läkemedelskandidat för patienter med avancerad NASH. Här finns idag ett stort medicinskt behov att fylla.
  Magnus Hansson, medicinsk chef, NeuroVive
  Jag är väldigt glad över att Philippe Gallay och Massimo Pinzani på detta sätt deltar i vår strävan att utveckla nya behandlingsmöjligheter för NASH och HCC. Deras vetenskapliga vägledning som experter på mekanismer bakom olika leversjukdomar och klinisk behandling kommer att vara ytterst värdefull i den fortsatta utvecklingen av vår projektportfölj och positioneringen av våra läkemedelskandidater i den framtida behandlingsarsenalen.
  Magnus Hansson, medicinsk chef, NeuroVive
  Vi är imponerade av den kraftfulla anti-cancereffekt som uppvisats i dessa studier. Denna nya sanglifehrin-baserade substansklass som optimerats för anti-canceraktivitet kan, genom sin unika verkningsmekanism, ge ett välbehövt och nytt behandlingsalternativ för HCC.
  Magnus Hansson, medicinsk chef, NeuroVive
  Detta beslut är helt i linje med den nya företagsstrategin och möjliggör ytterligare fokusering på att vidareutveckla bolagets projektportfölj. Vi frigör resurser för att driva fram de tidiga forskningsprojekten så effektivt som möjligt. Vi vill tacka våra kollegor i Taiwan för ett gott samarbete i allt arbete och i denna process och önskar dem allt gott i deras fortsatta aktiviteter.
  Erik Kinnman, VD NeuroVive Pharmaceutical
  Vi är väldigt glada över att ha fått möjligheten att inleda ett samarbete med en så välrenommerad institution inom mitokondriella sjukdomar som CHOP och dess erfarna forskare med Dr. Marni Falk i spetsen. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av nya behandlingsalternativ för patienter med mitokondriell sjukdom och stärker NVP015-programmet ytterligare
  Magnus Hansson, medicinsk chef, NeuroVive
  Vi adderar nu det spännande och utmanande cancerområdet till vår projektportfölj och utvidgar därmed vårt kärnområde inom mitokondriell medicin. Det interna utvecklingsarbetet inom detta område har påskyndats av att vi tidigare i år kunnat välkomna Michele Tavecchio till vår forskargrupp och teamet har verkligen gjort ett fantastiskt arbete i utvecklingen av denna nya möjlighet för bolagets sanglifehrin-baserade substanser
  Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive
  Vi adderar nu mitokondriell myopati till vår portfölj av genetiska mitokondriella sjukdomar, vilket är mycket spännande. Vi är också väldigt glada över att utforska detta område tillsammans med Håkan Westerblads skickliga team vid Karolinska Institutet och ser fram emot vårt fortsatta samarbete.
  Magnus Hansson, medicinsk chef, NeuroVive
  Vi är väldigt glada över att ha lyckats rekrytera Dr. Tavecchio till vår forskargrupp. Hans expertis inom området cyklofilin D och relaterade metabola effekter passar som hand i handske med NeuroVives projektportfölj. Detta i kombination med hans omfattade kunskap inom onkologi, gör att Dr. Tavecchios främsta uppgift för NeuroVive blir att utforska nya möjligheter för bolagets cyklofilin-hämmare.
  Eskil Elmér, NeuroVives forskningschef
  De experimentella resultaten vi har med NASH är ett lysande exempel på styrkan i vår forskning och det framgångsrika samarbetet med Isomerase. Resultatet är ett viktigt steg på vägen mot utlicensiering inom detta behandlingsområde
  Erik Kinnman, VD
  Med tanke på det enorma antalet patienter och det stora medicinska behovet ser vi resultaten och aktiviteterna inom NASH som komponenter i NeuroVives portfölj vilka i närtid kan skapa värde och möjlighet att generera intäkter
  Erik Kinnman, VD
  Vi har haft bra interaktioner med Arbutus och kunnat dra nyttiga lärdomar från de olika prekliniska utvecklingsaktiviteterna. Då vi ser flera tänkbara behandlingsmöjligheter med NVP018, inom områden med stort medicinskt behov, undersöker forskarteamet för närvarande olika alternativ för den vidare utvecklingen. Det material vi fått av Arbutus kommer bli ytterst användbart i dessa aktiviteter.
  Erik Kinnman, VD NeuroVive Pharmaceutical
  CiPRICS-studien har genomförts exemplariskt av teamet, lett av docent Bjursten vid Skånes universitetssjukhus, med otvetydiga resultat. Studien har dessutom bekräftat effektiviteten i NeuroVives sätt att arbeta med partners i en nätverksmodell kring bolagets tidiga kliniska forskning. Vi kommer att fortsätta utveckla och bygga vidare på vår portfölj, och jag ser ett flertal potentiella kommande milstolpar i vår starka och breda portfölj av projekt inom mitokondriell medicin.
  Erik Kinnman, VD NeuroVive Pharmaceutical
  Jag har varit engagerad i NeuroVive i olika roller sedan 2010 och det har varit fantastiskt att vara med och utveckla bolaget till den position det har idag. Bolaget har en mycket intressant projektportfölj och en stark organisation. Överlämningen till vår nya vd är nu avslutad och det gör att tidpunkten är rätt för mig att söka nya utmaningar. Jag kommer givetvis att följa bolagets fortsatta utveckling med stort intresse.
  Jan Nilsson
  Jan Nilsson har visat ett stort engagemang för verksamheten och har med sin omfattande kunskap och erfarenhet spelat en viktig roll för NeuroVive, inte bara som operativ chef utan även som styrelseledamot och under en period, tillförordnad VD. Jan har varit en nyckelperson i hanteringen av de utmaningar NeuroVive stått inför de senaste åren. Jag vill, å hela bolaget och dess aktieägares vägnar, uttrycka vår respekt och uppskattning för Jan och önskar honom all lycka till i sina fortsatta utmaningar.
  Greg Batcheller, Styrelseordförande NeuroVive Pharmaceutical
  En viktig händelse under kvartalet var företrädesemissionen som tillförde bolaget cirka 77 miljoner kronor och som genomfördes för att kunna accelerera NeuroVives omfattande forsknings- och utvecklingsprogram. Jag vill än en gång tacka alla som deltog i emissionen för visat förtroende och tilltro till bolagets planer och verksamhet. Företrädesemissionen blev som tidigare kommunicerats fulltecknad, vilket ger oss styrka att fullt ut genomföra de viktiga förberedelser som krävs för att utveckla projektportföljen och kunna ta steget mot kliniska prövningar även med våra forskningsprojekt.
  Erik Kinnman, VD NeuroVive Pharmaceutical
  Vi är väldigt glada över hur vårt samarbete med Isomerase utvecklats över åren. Vi har tillsammans med Isomerase kunnat driva vårt prioriterade utvecklingsprogram NVP015 framåt på ett effektivt sätt och generera nya substanser som nu utvärderas i experimentella modeller.
  Erik Kinnman, VD NeuroVive Pharmaceutical
  Vi har nu erhållit viktig säkerhetsinformation om vad vi betecknar som den lägre dosen av NeuroSTAT® vid behandling av traumatiska hjärnskador och kan gå vidare med inkluderingen av patienter som kommer att behandlas med en högre dos. Studien har således nått ett viktigt delmål vilket är mycket glädjande
  Mikael Brönnegård, vd
  Michael L. Huang, vd för NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.
  – Jag ser fram emot att få leda NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc. och utveckla bolagets projekt på ett effektivt sätt i nära samarbete med våra samarbetspartners vilka inkluderar Sihuan Pharmaceutical i Kina. Bolaget kommer att fokusera på utvecklingen av de ledande produkterna CicloMulsion® och NeuroSTAT® inom ramen för erhållna licensrättigheter i Asien och dessutom bedriva en stark forsknings- och utvecklingsverksamhet med syfte att skapa värde för samtliga aktieägare, inte minst NeuroVive Pharmaceutical AB
  NeuroVives vd Mikael Brönnegård.
  – Marknaden för bioteknik- och läkemedelsindustrin i Taiwan är för närvarande gynnsam, vilket har skapat ett attraktivt klimat för små och medelstora bolag med forskningsintensiv verksamhet som söker kapital för att expandera sin verksamhet. Strategin att successivt arbeta mot en potentiell börsnotering av ett dotterbolag i Taiwan har visat sig vara värdeskapande då investerare har visat ett stort intresse för bolagets produkter och etableringen i Asien. Den initiala finansieringen är ett ytterligare steg mot att skapa optimala förutsättningar för kommersialisering av CicloMulsion® i Asien inklusive Kina samt att etablera en forsknings- och utvecklingsplattform i Asien för utveckling av tidiga projekt
  Att få vara med om att skapa en ännu mer kapabel och skalbar verksamhet inom kliniska prövningar hos ett nytänkande och expansivt företag som NeuroVive känns som en mycket spännande utmaning. Jag tror att jag kommer att passa väl in i denna process då jag kan kombinera mina erfarenheter från större koncerner med den starka drivkraft som finns hos NeuroVive
  Gunilla Lindgren
  Den här rekryteringen gör det möjligt för NeuroVive att fortsätta den nuvarande expansionsfasen och planera för en fortsatt högkvalitativ drift av pågående och framtida kliniska prövningar. Gunilla Lindgrens erfarenhet från större internationella bolag kommer att bli mycket värdefull i samband med denna process, och jag är mycket glad över att kunna hälsa henne välkommen till NeuroVive, säger
  Jan Nilsson, operativ chef på NeuroVive
  Jag är mycket glad över att kunna presentera dessa båda nyheter som visar på den starka utvecklingsfas som NeuroVive befinner sig i. Utbetalningen av den första ersättningen från Sihuan är ett kvitto på att vi hittills har lyckats väl med arbetet i Kina och att vår samarbetspartner verkligen levererar. Det nya avtalet med Isomerase Therapeutics kring utveckling av molekylerna vi tidigare förvärvat av Biotica innebär dessutom startskottet för en breddning av vår produktportfölj. Denna satsning kommer att förstärka NeuroVives position inom mitokondriell medicin och ge oss möjlighet att ta fram produkter för behandling av fler sjukdomstillstånd.
  Mikael Brönnegård
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp