Analysguiden: Sikte mot ny studie

Vårens nyemission och positiva kliniska resultat för det viktiga KL1333-projektet möjliggör att viktiga steg kan tas. Start av ny studie och möjlig finansiering via teckningsoptioner kan tydliggöra värden i höst. Vi har höjt motiverat värde.

NeuroVive har bjudit på bra besked de senaste månaderna med de positiva fas I-resultaten för KL1333 (underhålls¬behandling av medfödda mitokondriella sjukdomar) som höjdpunkt. Tillsammans med den genomförda företrädes-emissionen ger det möjlighet för NeuroVive att starta en egen fas I-studie med behandlingen, där även patienter inkluderas. Målet är att studien ska komma igång under andra halvåret 2018. Då vi ser KL1333 som det mest värdefulla projektet i portföljen blir det en viktig förväntad milstolpe den närmaste tiden. Även i den tidiga utvecklingen har gjorts framsteg, vilket illustreras av licensavtalet med amerikanska Fortify rörande den sällsynta ögonsjukdomen LHON. Det ger möjlighet till framtida intäkter (exempelvis möjliga milstolpesersättningar och ensiffriga royaltyintäkter på tillsammans upp till 60 MUSD) om utvecklingen blir framgångsrik.

NeuroVive hade 52 MSEK i kassan per den 30 juni 2018. Utestående tecknings-optioner med teckningsperiod i november 2018 kan ge ett ytterligare viktigt tillskott upp till 37 MSEK. En annan möjlig och potentiellt mycket stor finansieringskälla är en planerad utlicensiering av NV556 (behandling av den vanliga leversjukdomen NASH). Vi ser goda möjligheter för attraktiva villkor i en sådan affär, även om det är svårt att förutse när och om ett avtal kan komma på plats.

Vi höjer riskjusterat motiverat värde i basscenariot till 8,1 kronor (tidigare 6,5) främst relaterat till projekten inom medfödda mitokondriella sjukdomar, bland annat efter lovande resultat för KL1333-projektet. Risker är bland annat om förseningar och/eller oväntade motgångar i den prekliniska och kliniska utvecklingen uppstår och att teckningsoptionerna TO5 inte utnyttjas vilket skulle innebära att ett nytt kapitalbehov uppstår i början av nästa år. Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här

Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). www.neurovive.se

Prenumerera