Delårsrapport tre 2020 - vinst och ökad tillväxt

Stockholm 2020-11-17

Rapporten finns i sin helthet bilagd.

Kära aktieägare, 
När jag skriver detta befinner vi oss åter i ovisshetens centrum. Ny president i världens största ekonomi och en pandemi som sprids snabbare än tidigare, trots det ser jag positivt på utvecklingen för NEVIs kommande kvartal och år. Flera av våra innehav har utvecklats starkt, och vi redovisar ett resultat om 37,5 MSEK för årets först nio månader, omsättning 33,6 MSEK, samt ökat substansvärdet till 55 SEK per aktie från 39 SEK. Resultatet för kvartal tre var 5,2 MSEK (0,1 MSEK 2019), omsättningen 12,6 MSEK (1,2 MSEK 2019).

Även detta kvartal har investeringsteamet bidragit positivt till utvecklingen och jag ser möjlighet till flera investeringar under kommande kvartal. Samtidigt fortsätter arbetet med att dela upp NEVI i två tydliga affärsområden; 1) investeringsverksamhet och 2) industriverksamhet. Inom affärsområdet industri kommer vi utveckla onoterade dotterbolag med syftet att skapa starka kassaflöden och möjliggöra för långsiktigt och ansvarsfullt ägande. Investeringsverksamheten  kommer ges möjlighet att genomföra investeringar utan att tvingas lämna innehav vi egentligen ser potential i. Detta kommer ge oss möjligheten att arbeta långsiktigt och värdeskapande över tid.     
Noterade innehavVåra noterade innehav har skapat värdeökning under kvartalet, det totala substansvärdet per aktie har ökat från 50 till 55 SEK per aktie (varav onoterad ökning ca 0,50 kr /aktie). Av våra innehav vill vi primärt nämna Mediacle som påvisar starkt resultat, balansräkning och kassaflöde. Samtidigt anser vi att flera innehav underpresterat och kommer följa upp de bolagen närmare. Det är inte omöjligt att vi lämnar de innehav som inte presterar enligt de grundkrav vi ställer.

Grundkrav
1. positivt EBITDA-resultat
2. positivt kassaflöde från verksamheten, eller
3. presentera en tydlig strategi för att uppnå kraven

Onoterade innehav
Arbetet med våra onoterade dotterbolag fortsätter, under kvartalet har försäljningen ökat och vi arbetar intensivt för att bolagen ska bidra med såväl positivt resultat som positivt kassaflöde. Jag har som mål att dotterbolagen 2021 ska omsätta 45-55 MSEK med positivt EBITDA-resultat. År 2025 ska dotterbolagen omsätta mellan 150-200 MSEK med EBITDA-marginal mellan 7,5 - 12,5 %, i detta mål ingår att förvärva ett ellet två bolag.

Koncernens resultat, balansräkningen & kassaflöde
Resultatet för kvartal tre var positivt och vi fortsätter att utvecklas starkt. Resultatet uppgick till 5,2 MSEK och vår underliggande balansräkning är stark, resultatet för motsvarande period 2019 var 0,1 MSEK. Koncernens resultat påverkas positivt av bland annat Game Chest Group och våra finansiella transaktioner. Bolagets balansräkning och likviditet är betryggande men vi fortsätter att arbeta långsiktigt med att stärka balansräkning. Koncernens eget kapital uppgår till 111,2 MSEK med totala skulder om 27,0 MSEK. Moderbolagets eget kapital uppgår till 25,8 MSEK.   


Framåt
Vi fortsätter vara ödmjuka för tiden vi lever i, samtidigt som vi ser rekordnoteringar på aktiemarknader runt om i världen ser vi folk bli arbetslösa och den underliggande statistiken ser oroande ut. Därför är det viktigare än någonsin att fortsätta vårt långsiktiga arbete med hård kostnadskontroll, genomföra bra investeringar samt hålla fokus inom prioriterade områden, vi söker med ljus och lykta efter investeringar i bolag med innovation och digitalisering. Vårt långsiktiga mål att att ha tillgångar på mellan 750 - 1000 MSEK samt omsätta 150- 200 MSEK i våra dotterbolag 2025 ligger kvar.    


På återhörande Stockholm 2020-11-17
Thomas Jansson 
Verkställande direktör
New Equity Venture Int AB

Styrelsen och VD, Stockholm 2020-11-17
Kontakt: ir@newequityventure.com
Telefon: +46(0)8-410 59 140

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2020

Prenumerera