Delårsrapport två 2020 för NEVI

Stockholm 2020-08-25

Fullständig rapport finns bilagd. 
Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 31 augusti 2020.VD har ordet
Tack vare vårt långsiktiga, fokuserade och hårda arbete kan vi återigen påvisa ett starkt resultat. Koncernens resultat efter skatt första halvåret visar 32,3 MSEK (13,8 MSEK) med en omsättning om 22,0 MSEK (1,4 MSEK). Resultatet kommer av hårt arbete och bra investeringar under de senaste året. Våra medarbetare som arbetar med investeringar och utveckling av dessa har utfört ett bra jobb det senaste året. Trots bra resultat och fin utveckling av vårt substansvärde (06-30: 50 SEK per aktie) måste vi fortsätta vårt långsiktiga arbete vilket är att vara transaktionsintensiva direkt i NEVI samt i våra innehav. Att skapa värden över tid är det vi arbetar och brinner för, och ska vara vårt bolags DNA. 
Samtidigt som vi känner oss starkare än någonsin har COVID-19 orsakat en internationell kris som påverkat makroekonomin negativt, omvärldsbilden har målats om på ett sätt som vi aldrig tidigare skådat. Bolag, produkter och tjänster som “sågs” på ett sätt före COVID-19 ses idag på helt andra sätt. Därför gäller det att kontinuerligt scanna av marknaden och vara snabbfotade och följa de trender och produkter som sätter standard för framtiden.
    

Noterade innehav
Likt kvartal ett har kvartal två utvecklats fint värdemässigt för våra noterade innehav. Majoriteten av våra innehav påvisar positiva EBITDA-resultat med MOBA och Mediacle som lysande exempel. Jag vill dock belysa våra innehav HUBSO och CGit och dess utvecklingspotential, båda med exemplariska affärsmodeller och internationella möjligheter. 

Ej noterade innehav med fokus på kassaflöde 
Som vi sagt tidigare och kommer fortsätta säga är det strategiskt viktigt att vi investerar i ett fåtal bolag med syfte att bli kassaflödes-genererande dotterbolag. Vi är på god väg med vårt första innehav W & IT Solutions Group, jag förväntar mig att bolaget kan börja bidra under 2021. Kontinuerligt håller vi ögonen öppna för fler investeringar av kassaflödes-genererande dotterbolag. 

Resultat, Balansräkningen & Kassaflöde
Resultatet för kvartal två var starkt, resultatet uppgick till 34,7 MSEK och vår underliggande balansräkning är mycket stark, resultatet för motsvarande period 2019 var negativt 12,2 MSEK. Koncernens resultat påverkas även under kvartal två positivt av MOBA, samtidigt som våra koncernbolag W & IT Solutions, GOGO, HUBSO och Game Chest påverkade resultatet negativt. Bolagets balansräkning och likviditet är betryggande men kan alltid bli bättre och vi kommer som vi tidigare kommunicerat arbeta för att stärka den. Under kvartalet amorterade bolaget ca 8,4 MSEK av sina kortfristiga externa lån.

Framåt
Under det senaste året har vi arbetat hårt med långsiktig strategi för att NEVI med dess innehav ska vara flexibla och balanserade för att klara såväl tillväxt som eventuella utmaningar. Detta har gett resultat då vi idag är starkare än någonsin tidigare, och tillsammans med mina medarbetare ser på kommande kvartal med tillförsikt, och vårt mål att senast 2025 inneha tillgångar på mellan 750-1000 MSEK fördelat på upp till 50 innehav kvarstår. Avslutningsvis vill jag tacka alla befintliga och nya aktieägare för er långsiktiga investeringshorisont och stöttning i att vara långsiktiga ägare i New Equity Venture Int AB!

På återhörande
Stockholm 2020-08-25
Thomas Jansson 
Verkställande direktör
New Equity Venture Int AB

Styrelsen och VD, Stockholm 2020-08-25
Kontakt: ir@newequityventure.com
Telefon: +46(0)8-410 59 140


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020.

Prenumerera