Halvårsrapport för tiden 2017-01-01 till 2017-06-30

Stockholm 2017-08-18

För fullständig rapport se bifogad fil. 

Finansiella siffror i sammandrag. 

(MSEK)KONCERNEN 2017-04-01  2017-06-30 2016-04-01  2016-06-30 2017-01-01  2017-06-30 2016-01-01  2016-06-30 2016-01-01  2016-12-31
TOTALA INTÄKTER 15,6  5,9 19,3  11,4 23,0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -2,3  -1,3  -3,5 6,5 24,9
BALANSOMSLUTNING  94,5  46,1  94,5  46,1 60,0
RESULTAT PER AKTIE (SEK)  -0,72 -0,39  -1,13  2,26 9,10
MODERFÖRETAGET
TOTALA INTÄKTER 0,0 0,3 0,6 0,3 0,5
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -1,2  -1,9  -1,7 14,8 24,1
BALANSOMSLUTNING  56,5  44,8  56,5 44,8 54,9
RESULTAT PER AKTIE (SEK)  -0,40  -0,66  -0,57 5,08 8,27

VD har ordet

NEVI-koncernen fortsätter att växa och vi blir en allt större koncern med stabilare och större balansomslutning. Vidare ser vi att våra in-house-projekt utvecklas väl och vi kommer i framtiden presentera fler projekt. Under kommande kvartal kommer fokus ligga på att genomföra fler investeringar samt utveckla organisationen. Vi har som mål att genomföra upp till tre investeringar samt utöka organisationen med upp till tre nya medarbetare. Samtidigt befinner vi oss i tid då den ekonomiska osäkerheten kontinuerligt ökar. Detta medför att vi kommer vara fortsatt noga med att inneha likvida tillgångar i vår portfölj samt hålla en stabil kassa.    

Under kvartalet har vi inlett utvecklingen av ett in-house projekt; DOCCI.SE samt investerat i ett nytt bolag; CGIT vilka är verksamma inom IT-infrastruktur. Målet är som tidigare vid in-house-projekt att hitta kompetenta medinvesterare samt rekrytera medarbetare för respektive projekt. Vi beräknar att DOCCI.SE kommer att del-finansieras under hösten 2017 till våren 2018. Samtidigt har vi under kvartalet utfört tilläggsinvesteringar i flertalet av våra innehav, däribland Ayima, Videoburst, iApotek och Future Gaming Group.

Avseende våra innehav är det roligt att se utvecklingen i vårt JV-projekt; COOPY vilket vi äger tillsammans med Tourn. Utvecklingen har inledningsvis varit god och vi ser en stor potential i framtiden. Även GoldX har utvecklats väl. Speciellt kul att se att bolaget nu visar vinst samt att bolaget genomförde ett betydande förvärv. Jag ser möjlighet till att bolaget över tid kommer bidra positivt till värdeutvecklingen av NEVI. Avslutningsvis känns det väldigt förväntansfullt med Future Gaming Group. Bolagets VD har gjort ett bra arbete och genomfört ett framgångsrikt förändringsarbete och jag ser en framtid med flertalet förvärv och stark tillväxt. 

Finansiellt 

Bolaget har en stabil finansiell ställning och fortsatt kommer fokus vara att hålla en hög grad av likvida tillgångar. Bolaget genomförde en företrädesemission som tillförde Bolaget 6,2 MSEK. Under kvartalet bidrog GoldX positivt till koncernens resultat medans iApotek och Mobilåtervinning påverkade negativt. Koncernens eget kapital uppgick till 86,8 (38,2) MSEK medans moderbolagets eget kapital uppgick till 55,3 (43,7) MSEK.

En framåtblick

Vi ser in i framtiden med stor förhoppning och fortsatt framgång för NEVI. Vi har flertalet intressanta innehav i portföljen som övertid kommer bidra positivt till Bolagets värdetillväxt. Samtidigt håller vi örat mot rälsen för att vara med om allt för stora svängningar på marknaden sker. Avslutningsvis vill jag återigen belysa att målet för oss medarbetare på New Equity Venture; är att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare! 

Thomas Jansson 

Verkställande direktör 

2017-08-18 

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar