Kommuniké årsstämma

Stockholm 2019-05-23

Idag 2019-05-23 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Följande materiella beslut fattades.

Stämman fastställde resultat och balansräkning för såväl bolaget som koncernen samt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. Det beslutades att ingen vinstutdelning ska ske.

Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att välja följande styrelse:
Thomas Jansson, Carl Segersten, Christian Kronegård, John Ekeberg samtliga omval. John Ekeberg fortsätter som som ordförande.

Stämman beslutade om omval av revisorsfirma i Parsells Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Jan Hamberg.

Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2019. Detta avser ledamöter som inte är anställda av bolaget eller utför löpande konsultation. Stämman beslutade att revisor ska ersättas enligt godkänd räkning. Stämman beslutade om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag.

Beslutade om ny bolagsordning enligt förslag till årsstämman.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant.

Stämman beslutade att anta incitamentsprogram (teckningsoptioner) till ledande befattningshavare och anställda i enlighet med styrelsens förslag.

Stämmans beslut var under samtliga punkter enhälligt.

//

För mer information, kontakta bolaget på:
Christian Kronegård
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar