Kvartalsrapport ett 2019

Stockholm 2019-05-07

Fullständig rapport finns bilagt. 
Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än tidigare förväntat har styrelsen i New Equity Venture Int AB beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag.
Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 15 maj 2019.

VD har ordet
Så var första kvartalet avklarat, och för NEVI har 2019 rivstartat, vi redovisar ett mycket positivt resultat och jag känner att vi arbetar och fokuserar på rätt saker. Att vi påvisar ett positivt resultat beror i hög grad på att vi åter håller örat mot rälsen, är snabbfotade och arbetar kontinuerligt med att förbättra alla rutiner internt. En stor del i vår utveckling att skapa rutiner och uppföljning för våra innehav, vi lägger allt större fokus vid att våra innehav ska påvisa lönsamhet och utveckling enligt våra krav. Kraven gäller såväl finansiell utveckling som operationell utveckling.

Finansiellt har NEVI koncernen utvecklats väl under kvartal ett, koncernens resultat var 25,9 (2,5) MSEK moderbolagets resultat var - 3,9 (2,4) MSEK. Resultatet i koncernen påverkas positivt av avyttringen av OGI samt av att intressebolag bidrar positivt. Moderbolagets resultat påverkas negativt av avyttringar från innehav vi avser att lämna. Koncernens egna kapital har under perioden ökat från 65,5 MSEK till 89,4 MSEK, jag vill åter belysa att detta avser vårt bokförda värde. Moderbolagets eget kapital har under perioden minskat från 25,2 MSEK till 23,2 MSEK. Koncernens minskade omsättning från 10,6 MSEK till 0,6 MSEK beror uteslutande på att Precisionsmetall Group sedan 2018 inte är ett koncernbolag. Bolagets substansvärde var 188 (122) MSEK.   

Med ett starkt kvartal i ryggen och flera av våra innehav under utveckling känns det vältajmat att ta nästa steg i utvecklingen. Vi har under april bildat dotterbolag i USA och har för avsikt att inleda en expansion under kommande kvartal. NEVI har redan idag flertalet innehav med verksamhet utanför Sverige och känner att detta steg är rätt att ta. Målet är att skapa en organisation över tre marknader, Sverige, Storbritannien och USA där innehaven över tid ska vara jämnt fördelade. Mervärdet av expansionen till Storbritannien och USA är inte enbart för NEVI, utan även för att bygga kontaktnät för NEVIs innehav och kommer på sikt skapa aktieägarvärden för NEVI och våra aktieägare.      

Thomas Jansson

Verkställande Direktör

2019-05-07


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019

 

Prenumerera

Dokument & länkar