NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning, tillväxt 21 % från kvartal två

Stockholm 2020-10-14
Vi är glada att kunna presentera en ökad omsättning och tillväxt om 21 % i försäljning mellan kvartal två och tre. Detta trots att COVID-19 alltjämt finns kvar som en riskfaktor samt att tredje kvartalet innehåller några typiska semestermånader i jämförelse med andra kvartalet. 
Den preliminära försäljningen uppgick under tredje kvartalet till ca 11,5 MSEK, försäljningen under kvartal två 2020 uppgick till 9,5 MSEK och för motsvarande period 2019 uppgick försäljningen till 1,2 MSEK. Omsättningen under kvartal tre kommer huvudsakligen från dotterbolaget W & IT Solutions Group AB. Siffrorna är preliminära och ej granskade av bolagets revisor. 
Vi fortsätter arbetet med att leta investeringar i tillväxtbolag samt finna kompletterande investeringar i våra dotterbolag och innehav. Vidare fokuserar vi på att stärka det underliggande kassaflödet i koncernen. 

//
         
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar