New Equity Venture Int. amorterar på lån

Stockholm 2020-11-23
New Equity Venture Int. (NEVI) strävar efter maximal värdetillväxt. En del i detta är att kontinuerligt utveckla bolagets kapitalstruktur för att optimera utveckling av såväl befintliga som framtida investeringar. Utifrån denna bakgrund har NEVI idag amorterat 1,89 MSEK av sina kortfristiga lån. Efter betalning uppgår de externa kortfristiga lånen till 9,0 MSEK. 
NEVI beaktar kontinuerligt kortsiktiga och långsiktiga finansieringsalternativ och efter dagens genomförda amortering är bolagets kapitalstruktur betryggande och väl anpassad för tillvarata på bolagets intressen. 
//
            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera