Delårsrapport för New Wave Group AB (publ.)

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ.) Januari-September 2001 ·Under juli-september 2001 ökade New Waves försäljning med 25 procent till 314,2 (251,2) Mkr, ·Under juli - september 2001 minskade jämförbart resultat efter finansnetto med 15,5 Mkr och uppgick till 0,7 (16,2) Mkr. ·New Wave koncernen ökade under januari-september 2001 sin försäljning med 17 procent till 911,6 (782,1) Mkr. ·Under januari - september 2001 minskade jämförbart resultat efter finansiella poster med 6 procent till 54,5 (57,9) Mkr. Resultatet efter finansiella poster inklusive föregående års återbäring från SPP om 8,0 Mkr minskade med 17 procent och uppgick till 54,5 (65,9) Mkr. ·Under januari - september 2001 ökade jämförbart resultat efter skatt med 31 procent och uppgick till 50,5 (38,6) Mkr. Resultatet efter skatt inklusive föregående års återbäring från SPP om 8,0 Mkr ökade med 15 procent och uppgick till 50,5 (44,0) Mkr. ·Under januari - september 2001 ökade affärsområde Profils försäljning med 12 procent till 588,0 (527,0) Mkr. Jämförbart resultat efter finansnetto för affärsområdet minskade med 15 procent och uppgick för januari - september 2001 till 45,8 (51,0) Mkr. Resultatet efter finansiella poster inklusive föregående års återbäring från SPP om 3,6 Mkr minskade med 9 procent och uppgick till 45,8 (50,4) Mkr. ·Under januari - september 2001 ökade affärsområde Detaljhandels försäljning med 27 procent till 323,6 (255,1) Mkr. Jämförbart resultat efter finansnetto för affärsområde Detaljhandel minskade med 27 procent till 8,7 (11,9) Mkr. Resultatet efter finansiella poster inklusive föregående års återbäring från SPP om 4,4 Mkr ökade med 16 procent och uppgick till 8,7 (7,5) Mkr. ·Jämförbart resultat efter finansnetto för rullande helår oktober 2000 - september 2001 ökade med 16 procent och uppgick till 83,7 (72,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster inklusive föregående års återbäring från SPP om 8,0 Mkr ökade med 4 procent och uppgick till 83,7 (80,2) Mkr. ·Resultatet efter finansnetto för januari - september 2001 har belastats negativt av de utländska dotterbolagen i Spanien, England, Frankrike samt etableringen av Make Your Own Design med totalt 21,1 Mkr. ·Resultatet efter finansnetto har påverkats positivt genom förvärven av Segerkoncernen AB och Sagaform AB med 1,6 Mkr. ·Av balansräkningens ökning om 347,0 Mkr utgör Sagaform AB och Segerkoncernen AB 51 procent av ökningen och 13,5 procent av den totala balansräkningen per 30 september 2001. Samtidigt utgör dessa bolag 5,6 procent av den totala försäljningen. Förvärven av dessa två bolag ger tillfälligt en kraftig försämring av koncernens nyckeltal. ·Försäljningen utvecklades extremt svagt under september månad. Försäljningen har dock åter ökat under oktober månad. Kvartal 3 2001 Under juli-september 2001 ökade New Waves försäljning med 25 procent till 314,2 (251,2) Mkr, varav Segerkoncernen AB och Sagaform AB utgör 32,9 Mkr. Under juli - september 2001 minskade resultatet efter finansiella poster med 15,5 och uppgick till 0,7 (16,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster under juli - september 2001 har försämrats av resultatutvecklingen i dotterbolagen i England, Spanien, Frankrike samt Make Your Own Design in Scandinavia AB och Textwear A/S i Norge. Under juli - september så försämrades bruttovinstmarginalen till 33,6 (38,1) procent. Denna försämring är främst hänförlig till försämrade bruttomarginaler i det spanska dotterbolaget, Sko Team AB samt negativa valutaeffekter. PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER Försäljning Under januari - september 2001 ökade New Waves försäljning med 17 procent till 911,6 (782,1) Mkr. För affärsområde Profil ökade försäljningen med 12 procent. För affärsområde Detaljhandel ökade försäljningen med 27 procent. Försäljningen på den svenska marknaden ökade med 7 procent och uppgick till 551,4 (514,3) Mkr. Försäljningen på de utländska marknaderna ökade med 34 procent och uppgick till 360,2 (269,7) Mkr. Resultat Under januari - september 2001 minskade jämförbart resultat efter finansiella poster med 6 procent och uppgick till 54,5 (57,9) Mkr. Resultatet efter finansiella poster inklusive föregående års allokerade återbäring från SPP om 8,0 Mkr minskade med 17 procent och uppgick till 54,5 (65,9) Mkr. Resultatet efter finansiella poster har påverkats negativt med -9,6 Mkr i det spanska dotterbolaget. Detta är dels hänförligt till de oegentligheter bolaget utsatts för som tidigare redovisats men även av den tid det tagit att få tillsatt en ny organisation och åter fokusera på försäljningen. Resultatet efter finansiella poster har även påverkats kraftigt av New Waves nyetablerade bolag i England, Frankrike samt Make Your Own Design in Scandinavia AB och Textwear A/S i Norge med sammanlagt -11,5 (1,4). Generellt kan man säga att dessa nybildade bolag med en svagare marknadsposition drabbats betydligt hårdare än övriga av den svagare försäljningen under främst september. De under året förvärvade bolagen Sagaform AB och Segerkoncernen AB har ökat resultatet efter finansiella poster med 1,6 Mkr. Övriga bolag, dvs exkl. de ovan angivna varav samtliga utom Spanien är att betrakta som marknadsinvesteringar, har ökat resultatet med 9,7 Mkr eller 15 procent jämfört med samma period 2000. Resultaten i dessa bolag bedöms stå inför en kraftfull förbättring 2002. Bruttovinstmarginalen ökade jämfört med föregående år och uppgick till 38,5 (37,9) procent. Koncernens externa kostnader som andel av omsättningen var oförändrade och uppgick till 16,2 (16,1) procent av koncernens omsättning. Kostnaderna för personal ökade och uppgick till 12,1 (10,4) procent av koncernens omsättning. Den ökade andelen av personalkostnader i relation till omsättningen jämfört med föregående år kan främst hänföras till beslutade satsningar i England, Holland, Frankrike, Cyberwave AB (4yourlogo.com), Make Your Own Design in Scandinavia AB samt förvärven av Textwear A/S och Sagaform AB. Jämförbart resultat efter finansiella poster för rullande helår oktober 2000 till september 2001 ökade med 16 procent och uppgick till 83,7 (72,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster inklusive föregående års återbäring från SPP om 8,0 Mkr ökade med 4 procent och uppgick till 83,7 (80,2) Mkr. Affärsområde Profil Under januari - september 2001 ökade affärsområdets försäljning med 12 procent till 588,0 (527,9) Mkr. Jämförbart resultat efter finansnetto för affärsområdet minskade med 9 procent och uppgick för januari - september 2001 till 45,8 (50,4) Mkr. Resultatet efter finansiella poster inklusive föregående års återbäring från SPP om 3,6 Mkr minskade med 15 procent och uppgick till 45,8 (54,0) Mkr. Affärsområde Detaljhandel Under januari - september 2001 ökade affärsområdets försäljning med 27 procent till 323,6 (255,1) Mkr. Jämförbart resultat efter finansnetto för affärsområde Detaljhandel ökade med 16 procent och uppgick till 8,7 (7,5) Mkr. Resultatet efter finansiella poster inklusive föregående års allokerade återbäring från SPP om 4,4 Mkr minskade till 8,7 (11,9) Mkr. Skatt Vid beräkning av koncernens skattekostnad har den skattefördel förvärvet av Dressmart innebär beaktats. Sagaform AB Under andra kvartalet 2001 genomfördes en riktad nyemission i Sagaform AB som medförde att New Wave blev ägare till aktier motsvarande 50,1 % av rösterna och kapitalet i bolaget. Sagaform AB har bidragit negativt till resultatet kvartal tre 2001 men beräknas redovisa ett positivt resultat kvartal fyra. 4yourlogo.com E-handelsplatsen 4yourlogo.com på Internet har lanserats på den norska marknaden under tredje kvartalet.Systemet är sedan maj 2001 lanserat på den svenska marknaden. Handelsplatsen kommer att lanseras i samtliga länder där New Wave har distribution av profilkläder under de närmaste åren. Segerkoncernen ab New Wave har förvärvat samtliga aktier i Segervaror AB med tillträde den 1 september 2001. Konsolidering av bolaget har skett den 1 september 2001. I samband med förvärvet så uppstår en goodwill om 23,8 Mkr. Dessutom kan det tillkomma ytterligare goodwill i samband med framtida tilläggsköpskillingar. Köpeskillingen för aktierna enligt ovan uppgår till 48 Mkr varav hälften, 24 Mkr, erläggs kontant och andra hälften i form av 150 000 nyemitterade aktier i New Wave Group. Kursen för de nyemitterade aktierna har bestämts till 160 kronor per aktie. Vidare skall under vissa förutsättningar en tilläggsköpeskilling, baserad på resultaten för räkenskapsåren 2001 och 2002 utgå. Segerkoncernen förväntas omsätta cirka 150 Mkr under 2002 med god lönsamhet. New Wave avser att integrera Segerkoncernen på så vis att Segerkoncernen med sitt sortiment skall komplettera New Wave's sortiment inom affärsområde Profil, vilket bör kunna leda till kraftig försäljningsökning vad avser de kompletterande produkterna. Vidare kommer Segerkoncernen att ingå i New Wave's affärsområde Detalj, där New Wave Group kommer att bli en av de större leverantörerna i Sverige med en årlig omsättning på cirka 500 Mkr. New Wave räknar med att förvärvet kommer att medföra omfattande positiva synergieffekter, främst inom försäljning, logistik och inköp. Synergieffekterna kommer att presenteras närmare under det första kvartalet 2002. Minoritetsintressen Resterande utestående aktier i Texet AB inlöstes den 21 september 2001, New Wave Group AB äger därmed 100 procent av bolagets aktier. Tvångsinlösensförfarandet avseende resterande utestående aktier i Dressmart pågår och skiljedom beräknas meddelas under senhösten 2001. Inköp och logistik New Wave arbetar kontinuerligt på att förbättra inköps- och logistiksystemen och som ett led i detta arbete kommer New Wave att bygga en logistikanläggning i Munkedals kommun. Byggstart beräknas att ske senast under första kvartalet 2002. Kapitalbindning Under perioden har kapitalbindning av varor samt kundfordringar ökat med 31 procent till 933,4 (714,3) Mkr. Denna ökning är till största delen hänförbar till de utländska dotterbolagen samt dotterbolagen Sagaform AB, Segerkoncernen AB samt Texet AB. För dessa bolag så har kapitalbindningen i kundfordringarna respektive varulager ökat med 197,0 Mkr. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick januari - september 2001 till 66,5 (18,8) Mkr. Nettoinvesteringarna är till största delen hänförbara till förvärven av Sagaform och Segerkoncernen. Finansiering och likviditet Kassaflödet efter investeringar och företagsförvärv uppgick under januari - september 2001 till -90,5 (-196,2) Mkr. Likvida medel uppgick den 30 september 2001 till 78 Mkr jämfört med 7,8 Mkr den 30 september 2000. Nettoupplåningen uppgick den 30 september 2001 till 705,0 Mkr jämfört med 486,2 Mkr den 30 september 2000; en ökning om 218,8 Mkr. Personal och organisation Antalet årsanställda under den senaste 12-månadersperioden (oktober 2000 - september 2001) uppgick till 468 personer, att jämföras med 305 personer under perioden oktober 1999 - september 2000. Ökningen beror främst på nyrekryteringar i utländska samt nyetablerade dotterbolag samt förvärven av Textwear A/S, Sagaform AB och Segerkoncernen. Vidare kommer Finanschefen Jörgen Bender att lämna sin anställning. I samband med detta förvärvar Torsten Jansson 17.900 aktier av serie B av Jörgen Bender Rekrytering av ny finanschef kommer att påbörjas omgående. Utsikter helåret 2001 Försäljningen har under året varit instabil, under september månad utvecklades försäljning mycket svagt. Orderingången under oktober ser dock normalare ut varför prognosen om att överträffa föregående års resultat exkl. SPP kvarstår. Förvärvade bolags påverkan Förvärven av Segerkoncernen AB och Sagaform AB har förbättrat resultatet med 1,6 Mkr. Försäljning och resultat i Sagaform är konsoliderade den 1 april 2001 samt Seger den 1 september 2001. Detta innebär att en stor del av dessa bolags försäljning och resultat ej ingår i koncernens redovisning för året medan hela dessa bolag ingår i balansräkningar. Av balansräkningens ökning om 347,0 Mkr utgör Sagaform AB och Segerkoncernen AB 51 procent av ökningen eller 13,5 procent av den totala balansräkningen per 30 september 2001. Samtidigt utgör dessa bolag 5,6 procent av den totala försäljningen. Förvärven av dessa två bolag ger tillfälligt en kraftig försämring av koncernens nyckeltal. Moderbolaget Försäljningen ökade med 79 procent till 75,9 (42,5) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 41,7 (17,0) Mkr. Under januari - september 2001 ökade nettoupplåningen med 125,2 Mkr och nettoinvesteringar uppgick till 67,9 (1,1) Mkr. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt samma beräkningsmetoder och redovisningsprinciper som i den årsredovisning som avlämnats för verksamhetsåret 2000. Kommande informationstillfälle Rapport för perioden januari - december 2001 offentliggörs den 19 februari. Rapport för perioden januari-mars 2002 offentliggörs den 7 maj. Ordinarie bolagsstämma avses hållas den 13 maj 2002. Borås den 1 november 2001 New Wave Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Verkställande direktören, Torsten Jansson, Telefon: 0708-99 80 50, 033- 22 58 55. E-Mail: torsten.jansson@nwg.se Vice verkställande direktören, Göran Härstedt Telefon: 0708-99 80 17, 033-22 58 63, E-Mail: goran.harstedt@nwg.se Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Borås den 1 november 2001 Bertel Enlund Per Schwartzman Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Ernst & Young AB Ernst & Young AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00560/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00560/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar