Delårsrapport för New Wave Group AB (publ)

Report this content

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Januari-september 2002 Fortsatt tillväxt och bättre resultat än föregående år. ·Under januari - september 2002 ökade New Waves försäljning med 22 procent till 1.108,8 (911,6) Mkr. ·Resultatet efter finansnetto ökade med 4,6 Mkr till 59,1 (54,5) Mkr, där de förvärvade enheterna (som till största del har sin intjäningsförmåga under 4:e kvartalet) belastade resultatet med 1,3 Mkr. ·Resultatet efter finansnetto för 3:e kvartalet ökade med 6,7 Mkr till 7,3 (0,7) Mkr. Generellt är 1:a och 3:e kvartalen svaga, medan 2:a och framförallt 4:e kvartalen är starka. ·Affärsområde Profils försäljning ökade med 17 procent till 687,6 (588,0) Mkr. Resultatet efter finansiella poster minskade med 2,0 Mkr och uppgick till 43,8 (45,8) Mkr. Förvärvade enheter belastade resultatet med 2,0 Mkr. ·Affärsområde Detaljhandels försäljning ökade med 30 procent till 421,2 (323,6) Mkr. Resultat efter finansnetto ökade med 6,6 Mkr och uppgick till 15,3 (8,7) Mkr. Förvärvade enheter påverkade resultatet positivt med 0,7 Mkr. ·New Wave bedömer fortfarande konjunkturen som svag, men prognosen om en omsättning på 1.600 - 1.800 Mkr och ett resultat överstigande föregående år kvarstår. ·X-Tend konsolideras från och med den 1 augusti och beräknas inte medföra någon resultatpåverkan för New Wave under 2002. ·Lensen Beheer B.V. (Toppoint) konsolideras från och med den 1 juli 2002 och beräknas ge en låg resultatpåverkan 2002 och 2003, då flera marknadsinvesteringar kommer att genomföras. ·New Wave bedömer att profilmarknaden har krympt med cirka 10 - 15 procent under 2002 jämfört med 2001 och att New Wave har tagit marknadsandelar i samtliga länder. ·New Wave förväntar sig ett starkt resultat 4:e kvartalet. FöRSäLJNING Under januari - september 2002 ökade New Waves försäljning med 22 procent till 1.108,8 (911,6) Mkr. För affärsområde Profil ökade försäljningen med 17 procent. För affärsområde Detaljhandel ökade försäljningen med 30 procent. Försäljningen på den svenska marknaden ökade med 23 procent och uppgick till 676,3 (551,4) Mkr. Försäljningen på de utländska marknaderna ökade med 20 procent och uppgick till 432,5 (360,2) Mkr. RESULTAT Under januari - september 2002 ökade resultatet efter finansiella poster med 4,6 Mkr och uppgick till 59,1 (54,5) Mkr. Motsvarande resultat ökade under 3:e kvartalet med 6,6 Mkr till 7,3 (0,7) Mkr. Resultatet efter finansiella poster har påverkats negativt med 1,3 Mkr av de förvärvade enheterna som till största del har sin intjäningsförmåga under 4:e kvartalet. New Wave förväntar sig därför ett starkt 4:e kvartal. Bruttovinstmarginalen ökade jämfört med föregående år och uppgick till 43,2 (38,2) procent. Denna förbättring jämfört med föregående år är främst hänförlig till högre bruttovinster för New Wave i Spanien, Sko Team i Sverige samt generellt bättre inköpspriser och förbättrad logistik. Även Lensen Beheer (Toppoint), som har produktion i form av tryck på pennor, muggar, väskor och nyckelringar, bidrar naturligt med en högre bruttomarginal. Detsamma gäller Segerkoncernen, som producerar delar av omsättningen själva i form av mössor och strumpor. Koncernens externa kostnader som en andel av omsättningen ökade och uppgick till 17,8 (16,3) procent av koncernens omsättning. Kostnaderna för personal ökade och uppgick till 15,0 (12,1) procent av koncernens omsättning. De ökade kostnaderna beror delvis på att New Wave nu äger produktion som är mer kostnads- och personalintensiv, men som i gengäld genererar högre bruttovinst. En annan orsak är de marknadsinvesteringar som New Wave gör för fortsatt expansion. Avskrivningarna har ökat med 11,0 Mkr till 28,3 (17,3) Mkr, varav 4,5 Mkr avser goodwillavskrivningar och 6,5 Mkr övriga anläggningstillgångar, som till största delen avser förvärvade enheter. AFFäRSOMRåDE PROFIL Under januari - september 2002 ökade affärsområdets försäljning med 17 procent till 687,6 (588,0) Mkr. Resultatet efter finansiella poster minskade med 2,0 Mkr och uppgick till 43,8 (45,8) Mkr. Denna försäljningstillväxt var under New Waves förväntningar. Förvärvade bolag reducerade resultatet med 2,0 Mkr. New Wave bedömer att profilmarknaden har krympt med cirka 10 - 15 procent under 2002 jämfört med 2001 och att New Wave har tagit marknadsandelar på samtliga marknader. AFFäRSOMRåDE DETALJHANDEL Under januari - september 2002 ökade affärsområdets försäljning med 30,2 procent till 421,2 (323,6) Mkr. Resultatet efter finansnetto för affärsområde Detaljhandel ökade med 6,6 Mkr och uppgick till 15,3 (8,7) Mkr. Förvärvade bolag påverkade resultatet positivt med 0,7 Mkr. UTLANDSETABLERINGAR Tyskland Tyskland har ökat försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år. Den svaga konjunkturen i Tyskland har gjort att marknaden har minskat. Resultatet för helåret kommer att vara positivt och bolaget fortsätter att ta marknadsandelar. Danmark Danmark har ökat försäljningen med 8 procent jämfört med föregående år. Marginalerna har utvecklats bra, men de externa kostnaderna och personalkostnaderna har ökat som en följd till en något lägre försäljningstillväxt än väntat. Norge Norge har ökat försäljningen med 6 procent jämfört med föregående år till motsvarande 103,1 Mkr, trots att marknaden har minskat även i Norge. Marginalerna har utvecklats bra, men de externa kostnaderna och personal kostnaderna har ökat, vilket har gett en något lägre vinst än föregående år. Finland Finland har ökat försäljningen med 20 procent jämfört med föregående år. De externa kostnaderna och personalkostnaderna har ökat till en följd av att Finland har fört in fler koncept (Mac One och Jingham m.fl.), vilket är en marknadsinvestering för framtida tillväxt. Resultatet efter finansiella poster är trots detta bättre än föregående år. Italien Italien har ökat försäljningen med 6 procent jämfört med föregående år till 62 Mkr, vilket är bra då endast New Wave, Clique och Craft har lanserats där hittills. Resultatet efter finansiella poster är också bättre. Spanien Spanien har ökat försäljningen med 25 procent jämfört med föregående år, vilket är mycket positivt efter de förluster som drabbade Spanien förra året efter bl. a. oegentligheter i ledningen. Bolaget redovisade ett positivt resultat efter de första nio månaderna 2002 och har en stark tillväxt inom profilkläder. Benelux New Wave Sportswear B.V. har ökat försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år. De externa kostnaderna och personalkostnaderna har ökat som en följd av lägre försäljning än väntat, vilket har lett till något lägre vinst. Koncernledningen räknar dock med en kraftig tillväxt i New Wave Sportswear B.V. genom ökad fokusering och synergier med Lensen Beheer B.V (Toppoint). Utvecklingen av Lensen Beheer B.V. och X-Tend B.V. går enligt plan. Benelux-länderna har ökat markant i betydelse på grund av förvärvet av X-Tend B.V. och Lensen Beheer B.V. Storbritannien Utvecklingen i Storbritannien har varit bekymmersam. Trots det är försäljningen i nivå med föregående år. Satsningen på marknadsföring, uppbyggnad av säljkår, varulager etc. har inneburit en hög kostnadsnivå. New Wave har sedan i somras ökat fokuseringen på New Wave Sportswear Ltd och Torsten Jansson, CEO i New Wave Group AB, har gått in som t.f. VD. Den f.d. VD:n kommer att bli ansvarig för New Waves tradingverksamhet i Storbritannien. Peter Koski har anställts som vVD från och med årsskiftet och kommer under första halvåret att fasas in i bolaget och därefter ta över VD-rollen. Peter arbetar idag som vVD / Finansdirektör på Munksjö Paper S.r.l. i Italien. Resultatutvecklingen i England är fortfarande bekymmersam med en avsevärd belastning på New Waves resultat år 2002. En kraftig resultatförbättring förväntas dock redan år 2003. Frankrike Frankrike har ökat försäljningen med 21 procent jämfört med föregående år och resultatet har förbättrats något. MARKNADEN TOTALT New Wave bedömer att profilmarknaden har krympt med cirka 10 - 15 procent under 2002 jämfört med 2001 och att New Wave har tagit marknadsandelar i samtliga länder. FRANTEXTIL New Wave förvärvade under 2002 samtliga aktier i Frantextilkoncernen, vilken konsolideras fr.o.m. den 1 januari 2002. Första halvåret var svagare än väntat, men merparten av Frantextils försäljning och resultat ligger i 4:e kvartalet och försäljningen inför julen ser mycket lovande ut. Frantextilkoncernen består av två företag: Frantextil AB som är verksamt som leverantör av hemtextilier och frotté till främst detaljhandeln samt Dahlin & Johansson Textil AB som är verksamt som grossist och leverantör av presentreklam och frotté inom främst Sverige, men även i viss mån inom Norge och Finland. Fusion av de båda omnämnda bolagen har inletts. Synergier: I Frantextil och D&J har New Wave hittat bolag som kompletterar den övriga koncernens utbud med frotté, hemtextilier, företagspresenter och gåvor. Det innebär att New Wave-koncernen kan erbjuda kunderna ett mer komplett sortiment. X-TEND New Wave har förvärvat 51 procent av aktierna i X-Tend B.V. i Nederländerna. X-Tend har sedan 10 år tillbaka distribuerat varumärket CRAFT i Benelux. Förvärvspriset motsvaras av aktiernas andel av bolagets eget kapital och resterande aktier ägs av bolagets ledning. New Wave har en option att om 5 år förvärva resterande 49 procent av aktierna i bolaget för en köpeskilling som baseras på bolagets resultat under åren 2004 - 2006. New Wave kommer att introducera profilklädeskonceptet MacOne/Jingham genom X-Tend B.V. med start under sista kvartalet i år. Detta kommer dock inte att bidra med någon positiv resultateffekt i år. X-Tend beräknas under 2002 omsätta cirka 25 Mkr med ett nollresultat eller en mindre vinst. X-Tend konsolideras från och med den 1 augusti 2002 och beräknas inte medföra någon resultatpåverkan för New Wave under 2002. LENSEN-KONCERNEN (TOPPOINT) New Wave har förvärvat Lensen Beheer B.V. med dotterbolag, av grundaren Albert Lensen tillsammans med företagsledningen. New Wave äger motsvarande 75 procent och företagsledningen 25 procent. New Wave har rätt att förvärva resterande 25 procent efter utgången av 2005 för en resultatbaserad köpeskilling. Lensen-koncernens verksamhet är koncentrerad på försäljning och produktion av ett brett sortiment av profil- och gåvoartiklar under varumärkena Toppoint och M-Pen. Lensen har en ledande position i Benelux och har även en stark marknadsposition i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland med flera länder. Koncernens omsättning beräknas 2002 uppgå till cirka 250 Mkr. För närvarande har koncernen 170 anställda, varav merparten i Nederländerna. Lensen Beheer B.V. har sex dotterbolag, samtliga aktiva på profilmarknaden. Lensen Beheer B.V. har konsoliderats från och med den 1 juli 2002. Förvärvet beräknas ge en låg resultatpåverkan under 2002 och 2003, då flera marknadsinvesteringar kommer att genomföras. Synergier: Det är väldigt lite överlappningar av marknader eller produkter mellan Lensen-koncernen och New Wave. New Wave räknar därför med stora synergier inom försäljning, marknadsföring och distribution i framtiden, något som under det första året kommer att kräva marknadsinvesteringar. INKöP FRåN FJäRRAN öSTEN Robert Wu har anställts som Asienchef med ansvar för New Waves kontor i Kina, med 12 anställda, och Bangladesh, med 22 anställda. Han kommer att börja den 1 februari 2003 och ska utveckla New Waves inköp i Fjärran Östern och New Waves tradingverksamhet med kunder i Europa. Robert arbetar idag som regionchef på Isaberg Rapid AB med placering i Shanghai och ansvar för Asien, Nya Zeeland och Australien. LOGISTIK I februari gick byggstarten för det nya centrallagret i Dingle, vilket kommer att tas i bruk i slutet av 2002. Initialt kommer resultatet att belastas med ca 2 - 4 Mkr under 4:e kvartalet 2002 och 1:a kvartalet 2003. Lagret är tullfritt och kommer i huvudsak att vara backup-lager för märkena New Wave och Clique - New Waves stora profilvarumärken i Europa. Tack vare det nya lagret kan New Wave reducera antalet externa lager och förbättra servicen till dotterbolagen i Europa - något som i sin tur ger lägre kapitalbindning på de enskilda lagren och bättre service till kunderna. PROFILMARKNADEN Profilmarknaden är en fragmenterad och ganska omogen marknad över hela Europa, med några få större företag och många små. New Waves målsättning är att genom stordriftsfördelar inom design/produktutveckling, inköp, logistik, marknadsföring och service till kunderna leda utvecklingen och skapa en stabil bas över hela Europa. New Waves kunder är återförsäljare som i sin tur säljer till slutkund. Återförsäljarna säljer antingen profilkläder och/eller presentreklam och/eller arbetskläder. Genom de senaste förvärven (Sagaform, D&J och Toppoint) har New Wave breddat sig in i marknaden för hård presentreklam och kan på så sätt bli en mer heltäckande leverantör till sina kunder. New Wave ser också betydande skalfördelar på denna marknad, vilka kommer att utvecklas det kommande året. DETALJHANDELN New Wave säljer textilprodukter, skor och presenter under egna varumärken, samt varumärken under licens till detaljhandeln. Stordriftsfördelar uppnås här ihop med profilmarknaden på inköp, design och logistik. New Wave är fokuserat på de mindre modekänsliga områdena, såsom Crafts funktionella underkläder och Segers strumpor. Den postitiva utvecklingen för Craft fortsätter. Sagaforms omsättning på Detaljhandel är fortsatt stabil. Sagaform är ett bra exempel på synergier mellan affärsområde Detaljhandel och Profil. Detta genom att föra ut delar av Sagaforms produkter till New Waves befintliga kunder. Året innan New Wave förvärvade Sagaform omsatte bolaget cirka 5 Mkr till profilmarknaden och nu, ett år efter förvärvet, beräknar de omsätta 45 Mkr inom samma marknad. KAPITALBINDNING Under perioden har kapitalbindning av varor samt kundfordringar ökat med 64,2 Mkr till 997,6 (933,4) Mkr. De förvärvade bolagen, som ej ingick den 30 september 2001 (Frantextil, Toppoint och X-Tend) binder 130,6 Mkr i varulager och kundfordringar och således har övriga bolag minskat desamma med 66,4 Mkr. INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Koncernens kassapåverkande nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under januari - september 2002 till -125,4 (-66,5) Mkr. Kassaflödet före investeringar och företagsförvärv uppgick under januari - september 2002 till 7,3 (-24,0) Mkr och efter investeringar och företagsförvärv till -118,1 (-90,5) Mkr. Likvida medel uppgick den 30 september 2002 till 12,1 Mkr, jämfört med 78,0 Mkr den 30 september 2001. Nettoupplåningen uppgick den 30 september 2002 till 767,5 Mkr jämfört med 705,0 Mkr den 30 september 2001, en ökning med 62,5 Mkr. PERSONAL OCH ORGANISATION Antalet årsanställda den 30 september 2002 uppgick till 721 personer, att jämföras med 468 personer den 30 september 2001. Ökningen beror till största delen på förvärven av Frantextil och Lensen-koncernen. UTSIKTERNA FöR HELåRET 2002 OCH 2003. New Wave räknar med att koncernens resultat kommer att förbättras - även om konjunkturen är fortsatt svag - vilket medför en ojämn försäljning och svårigheter att prognostisera utvecklingen. Omsättning under 2002 beräknas bli ca 1.600 - 1.800 Mkr och resultatet förväntas bli bättre än föregående år. MODERBOLAGET Försäljningen uppgick till 70,4 (75,9) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 38,0 (41,7) Mkr. Under januari - september 2002 ökade nettoupplåningen med 85,8 Mkr och nettoinvesteringarna uppgick till 34,5 (67,9) Mkr. OPTIONSPROGRAM New Wave har, efter bolagsstämmans beslut, utfärdat 300.000 optionsrätter för 2,50 kr per styck till ledande befattningshavare med rätt att förvärva aktier (1 juni och 30 juni) 2005 till det fastställda priset om 106,40 kronor (efter nu genomförd split). Optioner till ett värde av 601.000 kr (motsvarande 80%) var tecknade per den 30 september 2002. REDOVISNINGSMETOD Samma redovisningsmetod som föregående år har tillämpats förutom förändringen som redovisas under eget kapital [se Balansräkning i avsnittet Finansiell information]. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN · Rapport för perioden januari - december 2002 offentliggörs den 18 februari 2003. Borås den 31 oktober 2002 New Wave Group AB (publ) Torsten Jansson VD FöR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Verkställande direktör Torsten Jansson Telefon: 0708-99 80 50, 033-22 58 55 E-post: torsten.jansson@nwg.se Vice verkställande direktör Göran Härstedt Telefon: 0708-99 80 17, 033-22 58 63 E-post: goran.harstedt@nwg.se Finanschef Krister Magnusson Telefon: 0708-99 80 21, 033-22 58 54 E-post: krister.magnusson@nwg.se GRANSKNINGSRAPPORT Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Borås den 31 oktober 2002 Bertel Enlund Auktoriserad revisor Ernst & Young AB Per Schwartzman Auktoriserad revisor Ernst & Young AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar