Ordinarie bolagsstämma i New Wave Group AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i New Wave Group AB (publ) Vid ordinarie bolagsstämma i New Wave Group AB (publ) ("New Wave") beslutades idag bland annat följande: - Utdelning till aktieägarna om 4 kr per aktie med onsdagen den 17 maj som avstämningsdag. - Omval av Håkan Thylén, Torsten Jansson och Lennart Bohlin samt nyval av Hans Johansson som styrelseledamöter. - Split 2:1 med tisdagen den 1 augusti 2000 som avstämningsdag och den 28 juli 2000 som första dag för handel med nytt nominellt belopp. - Upptagande av ett förlagslån om högst 35.000.000 kr genom emission av högst 3.500.000 konvertibla skuldebrev om vardera nominellt 10 kr, tillika emissionskurs, som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall kunna tecknas av New Wave Retailing Stockholm AB ("NWR") - som är ett helägt dotterbolag till New Wave Group AB (publ), varefter NWR skall erbjuda dessa till anställda inom New Wave-koncernen. Skuldebreven kommer att löpa fr o m den 12 juni 2000 t o m den 12 juli 2003 med en årlig ränta om STIBOR reducerad med 1,60 %. Fordringshavarna skall äga rätt att under perioden fr o m den 13 januari 2003 t o m den 12 juni 2003 påkalla konvertering av sin fordran till nya aktier av serie B i bolaget till en konverteringskurs som baseras på en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen) samt den genomsnittliga köpkursen på bolagets aktie under perioden 2000-05-22 - 2000-06-05 och övriga villkor för konvertibeln, varvid konverteringskursen dock skall uppgå till lägst 400 kronor per ny aktie av serie B i bolaget. Aktiekapitalet skall genom konvertering kunna ökas med högst 175.000 kr. Utspädningseffekten på aktiekapitalet och röstetalet vid full konvertering och med utgångspunkt i att lånet fulltecknats blir ca 2,4 % (aktiekapitalet) respektive 0,5 % (röstetalet), varvid det vid beräkningen förutsatts att nyemissionen till aktieägarna i Texet fulltecknas. - VD redogjorde dessutom för dotterbolagen i England resp Frankrike och deras påverkan på resultatet det första kvartalet. Dessa bolag påverkade resultatet negativt med ca 2 milj kronor. Fullständiga handlingar avseende nämnda ärenden finns att tillgå hos bolaget. För ytterligare information kontakta; Torsten Jansson, VD, 0708-99 80 50, 033-22 58 55 eller Jörgen Bender, Finanschef, 0708-99 80 55, 033-22 58 54. Borås den 12 maj 2000 New Wave Group AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00900/bit0002.pdf

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar