Kallelse till årsstämma aktieägarna News55 AB

Aktieägarna News55 AB, 559006-3524, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Slupsjulsvägen 30 i Stockholm

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 24 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 maj 2018, per post till adress News55 AB, Slupsjulsvägen 30, 114 49 Stockholm eller per e-post stamma@News55.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på̊ eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.News55.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 24 maj 2018.


Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två̊ protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter 
10. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Avslutande av stämman


Förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 7 b
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor, punkt 8
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera ett prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
 

Val av styrelse och revisor, punkt 9

Aktieägare representerande ca 40 % av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de till ordinarie ledamöter föreslår att omvälja Tobias Fagerlund, Kenneth Adenskog, Lena Adelsohn Liljeroth och Artur Ringart samt, eftersom ledamoten Johanna Öberg p.g.a. andra uppdrag och tidsbrist avböjt omval, genom nyval välja Fredrik Lundberg till ledamot. Som revisor föreslås omval av BDO Mälardalen AB. BDO Mälardalen AB har anmält avsikten att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman ska utses till huvudansvarig revisor.


Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, punkt 10

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Övrig information 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation, dels på bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman på bolagets webbplats www.News55.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

____________

Stockholm i april 2018

News55 AB

Styrelsen


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.


Prenumerera

Dokument & länkar